fbpx

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ออนไลน์) 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) […]อ่านต่อ