Follow us on

TCAS65 รอบ1.2 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

กลับมาอีกครั้งกับกำหนดการรับสมัครรอบ 1.2 Portfolio ของมหาวิทยาลัยศิลปากร การรับในรอบนี้จำนวนที่นั่งและโครงการที่เปิดรับนั้น บอกได้เลยว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียว แถมยังมีวิทยาเขตอื่นๆเปิดรับด้วย แอดมินเห็นมีประกาศการรับออกมา จึงรีบนำมารวบรวมให้น้องๆ โดยทันทีเลย สำหรับใครที่สมัครไม่ทันในรอบ 1.1 อย่ารอช้า ! ตามแอดมินไปสมัครกันเลยค่า

ปฏิทิน TCAS65 มศก.

กำหนดการคัดเลือก

 • TCAS65 รอบ1.2 พอร์ตฟอลิโอ มศก.
  • เปิดรับสมัคร : 7 – 21 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 มกราคม 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 22 – 23 มกราคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 มกราคม 65
  • ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ในระบบ SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร : 29 – 30 มกราคม 65 : คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1.2 : 31 มกราคม 65
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะปฏิบัติ(เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
  • โครงการนักเรียนเรียนดีทางทฤษฎีศิลป์(เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
  • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะปฏิบัติ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
  • โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางทฤษฎีศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
 3. คณะโบราณคดี
  • ครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 4. คณะมัณฑนศิลป์
  • โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
 5. คณะอักษรศาสตร์
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาจีน) (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาญี่ปุ่น) (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเกาหลี) (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา (กลุ่มภาษาเวียดนาม) (โครงการพิเศษ)
  • โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
 6. คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  • โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 8. คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการทำความร่วมมือกับโรงเรียน MOU
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
 10. คณะดุริยางคศาสตร์
  • โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)(โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสิก
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์
 11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • โครงการ PortFolio
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าและการสื่อสารทางการเกษตร
 12. คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (โครงการพิเศษ)
  • (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 – 4 )
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
  • โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio (โครงการพิเศษ)
  • (กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 – 4 )
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
 13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม
  • โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


TCAS65 รอบ1.1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร. : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

723 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,563 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

745 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,328 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

971 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,409 views