Follow us on

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 67


คำถาม 1 : ใครบ้าง? ที่ต้องลงทะเบียน mytcas

 • ตอบ
  • ทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68 ได้แก่
   • เด็ก ม.6 ปีนี้ (DEK68)
   • เด็กซิ่ว (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
  • ไม่ว่าจะสมัครคัดเลือกในรอบใดของ TCAS ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 67 เป็นต้นไป (ตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์ mytcas)
   • ลงทะเบียนได้เรื่อย ๆ
   • ยังไม่มีกำหนดปิดระบบการลงทะเบียน
   • แนะนำลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานในระบบต่าง ๆ

คำถาม 2 : มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ต้องลงทะเบียน mytcas หรือไม่?

 • ตอบ
  • ถ้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS68 ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน mytcas.com
  • เพื่อน ๆ สามารถทราบได้โดยดูจากประกาศรับสมัครของคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยถ้าเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคัดเลือกในระบบ TCAS จะมีขั้นตอนให้ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas
  • ถ้าไม่มั่นใจว่าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครเข้าร่วมในระบบ TCAS68 หรือไม่ แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับ คณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆโดยตรง

คำถาม 3 : mytcas คืออะไร? ทำไมต้องลงทะเบียน mytcas?

 • ตอบ
  • mytcas เป็นระบบที่ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ดูแลและจัดสร้างระบบขึ้นเพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยมีความสำคัญดังนี้
   1. เพื่อใช้สมัครสอบ TGAT/TPAT, A-Level
   2. เพื่อให้เพื่อน ๆ มีสิทธิ์เข้าใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการคัดเลือกในระบบ TCAS ได้ เช่น
    • การยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน TCAS  
     • สรุปสั้นๆ > ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตอนที่สอบติดแล้ว
    • การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาของการสมัคร TCAS ในรอบ 3 Admission 
     • สรุปสั้นๆ > ลงทะเบียนไว้เพื่อสมัครเลือกคณะ TCAS รอบ 3
    • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
   3. ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์/การสมัครที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลที่สอบติดก็จะถือเป็นโมฆะ

คำถาม 4 : ผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • ตอบ
  • ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62-67 มาแล้ว ให้ใช้บัญชีเดิม (username) เข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ต้องกรอกอีเมลและ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อยืนยันตัวตน แล้วกดลืมรหัสผ่าน (forget password) เพื่อตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่

คำถาม 5 : ลงทะเบียน mytcas ทางไหน? ต้องใช้อะไรบ้าง?

 • ตอบ
  1. ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ คลิก : https://www.mytcas.com/
  2. โดยกรอกข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้
   1. รหัสประจำตัวผู้สมัคร (username) ได้แก่
    • เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย
    • เลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และสป. ศธ. ได้ออกเลข G จากระบบ GCODE ให้ใช้งานแทนเลขประจำตัวประชาชน
    • เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.
   2. รหัสผ่านเข้าระบบ (password) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
    • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
    • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
    • ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
    • ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*)_ +1~=l’0]:”; <>?,/ มีหรือไม่มีก็ได้
   3. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานเป็นประจำ ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้
   4. อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีใช้งานเท่านั้น โดยระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมล (อาจอยู่ในกล่องจดหมายเข้า (inbox) หรือ กล่องจดหมายขยะ (junk/spam) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้อีเมลเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้

คำถาม 6 : เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

 • ตอบ
  • เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้บัญชีกูเกิล (gmail) ในการเข้าระบบ, ใช้บัญชีเฟสบุค (Facebook Account) ในการเข้าระบบ หรือใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ
  • อัปโหลดรูปถ่ายแนวตั้ง เพื่อใช้ในการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรายวิชา เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ โดยใช้รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ชัดเจน ครึ่งตัวในชุดสุภาพ
  • หากตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองที่ระบบได้รับมาจากฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (ICAS) ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วพบข้อผิดพลาด ให้กดแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูลดังนี้
   • เลือกหลักสูตร
   • ปีการศึกษา
   • GPAX 6
   • ประเทศ
   • ชื่อโรงเรียน
   • ที่อยู่โรงเรียน
   • อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
   • อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1
   • ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา
  • หากจบจาก หลักสูตรนานาชาติจบจากต่างประเทศ
   • เลือกหลักสูตรนานาชาติจบจากต่างประเทศ
   • ปีการศึกษา
   • GPAX 6
   • ประเทศ
   • ชื่อโรงเรียน
   • ที่อยู่โรงเรียน
   • รัฐ
   • ประเทศ
   • รหัสไปรษณีย์
   • อัปโหลดรูปใบเทียบวุฒิการศึกษา
   • อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
   • ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา
  • กรณีสอบเทียบ GED
   • เลือกหลักสูตรสอบเทียบ GED
   • ปีการศึกษา
   • GPAX 6
   • อัปโหลดรูปใบเทียบวุฒิการศึกษา
   • อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
   • ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา
  • กรณีจบการหลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
   • เลือกหลักสูตร
   • ปีการศึกษา
   • GPAX 6
   • ประเทศ
   • ชื่อโรงเรียน
   • ที่อยู่โรงเรียน
   • อัปโหลดรูปด้านหน้าใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ)
   • อัปโหลดรูปด้านหลังใบกศน.1-ป (ระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ)
   • ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา
  • กรณีจบการหลักสูตรอาชีวะ
   • เลือกหลักสูตร
   • ปีการศึกษา
   • GPAX 6
   • ประเทศ
   • ชื่อโรงเรียน
   • ที่อยู่โรงเรียน
   • อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
   • อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1
   • ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา
  • กรณีขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เมื่อแก้ไขเรียบร้อยจากนั้นเลือก “บันทึกข้อมูลส่วนตัว”
   • ในกรณีที่แก้ไขอีเมล จะต้องทำการยืนยันอีเมลเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยเลือก “ยืนยันอีเมล (อีเมลที่กรอกใหม่ในระบบ)” จากนั้นกรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อเป็นการยืนยันอีเมล
   • ในกรณีที่แก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือ จะต้องทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยเลือก “ยืนยันเบอร์มือถือ (เบอร์มือถือที่กรอกใหม่ในระบบ)” กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการยืนยันเบอร์มือถือ
   • ในกรณีแก้ไขชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด จะต้องแนบเอกสารยืนยันเพิ่มเติม
    • อัปโหลดรูปด้านหน้าบัตรประจำตัว บัตรที่มี G-Number หรือ Passport
    • อัปโหลดรูปคู่บัตรประจำตัว บัตรที่มี G-Number หรือ Passport
    • บันทึกข้อมูลส่วนตัว
    • ระบบจะแสดงสถานะ “รอตรวจสอบ” รอเจ้าหน้าที่อนุมัติข้อมูล
    • เพิ่มข้อมูลผู้ปกครอง  สามารถเลือกสถานะความสัมพันธ์ของผู้ปกครองคือ บิดา มารดา ครูแนะแนวหรืออื่นๆ  แล้วตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า) ระบุเบอร์มือถือและอีเมล จากนั้นเลือก “ยืนยันข้อมูลผู้ปกครอง”
    • แก้ไขข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันให้ครบถ้วนแล้วเลือก “ยืนยันข้อมูลที่อยู่”
  • การขอแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง
   • เมื่อผู้สมัครพบว่าข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลางไม่ถูกต้อง ให้เลือก “ขอแก้ไขข้อมูล” จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง
   • ให้เปลี่ยนคะแนนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้อง
   • อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
   • อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1
   • ยืนยันข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง
  • กรณีผู้สมัครไม่พบข้อมูลส่วนตัว
   • เมื่อผู้สมัครใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก G-Number หรือ Passport Number แล้วไม่พบ ข้อมูลผู้สมัคร ให้เลือก “แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม” แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
    • กรอกอีเมล
    • กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
    • ระบุคำนำหน้า
    • กรอกชื่อ
    • กรอกนามสกุล
    • อัปโหลดรูปถ่าย รูปด้านหน้าบัตรประจำตัว และ รูปถ่ายคู่บัตรประจำตัว
    • เลือก “แจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน”
    • หลังจากนี้ทีมงาน TCAS จะตรวจสอบ และยืนยันสถานะกลับไปทางอีเมล ภายในเวลา 72 ชั่วโมง

คำถาม 7 : วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร ทำอย่างไร?

 • ตอบ
  • วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล หรือ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ
   • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
   • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
   • การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3
   • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
  • ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ทั้งนี้ ระบบจะส่งอีเมลหรือ SMS แจ้งผลการดำเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งที่มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน ตามวิธีที่ผู้สมัครเลือกใช้ในการยืนยันตัวตน
  • ก่อนการสมัครในแต่ละรอบ ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละโครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง

คำถาม 8 : เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน mytcas ต้องติดต่อใคร?

 • ตอบ
  • สามารถติดต่อสอบถามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านช่องทางดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,898 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,864 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

573 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views