fbpx

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 1

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน […]อ่านต่อ