Follow us on

เจาะลึกรอบพอร์ต (Portfolio) คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์
เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากเข้าคณะโบราณคดี ต้องบอกว่าห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด!! เพราะครั้งนี้เราจะมาดูเทคนิคการทำพอร์ต (Portfolio) แบบเจาะลึกของ คณะโบราณคดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยย

คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ หากพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป และ/หรือคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา หากพบในภายหลังว่าขาดคณสมบัติทั่วไป และ/หรือคณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง

วิธีการคัดเลือก

 1. มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ดังนี้
  1.1 กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรฯไม่ต่ำกว่า 3.00
  1.2 กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfo lio) รับสมัครเฉพาะผู้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีและมีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ผู้สมัครส่ง Portfolioขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ และสารบัญ ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลการรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่ออกเกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองต่าง ๆ
 3. สอบสัมภาษณ์
  3.1 รายละเอียดการสัมภาษณ์ : ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ) 100 คะแนน
  3.2 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 200M ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผ่านการคัดเลือกผลงาน จากสาขาวิชาเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซ สมบูรณ์ครบถ้วน
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. แฟ้มสะสมงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องขนาด A4 เป็นไฟล์ PDF จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำและสารบัญ ที่มีข้อมูลครบถ้วน โดยในแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วย
  3.1) ประวัติส่วนตัว
  3.2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3.3) ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 4. เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านภาษาและวัฒนธรรม เช่น ประกาศนียบัตรการประกวด ใบรับรองการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ฯลฯ (ถ้ามี) (จำกัดไม่เกิน 3 ชิ้น) 
 5. จดหมายแนะนำตัวและแสดงเจตจำนงภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) ความยาวไม่เกิน 500 คำ หรือ ลิงค์ไปสู่คลิปวีดีโอแนะนำตัวและแสดงเจตจำนงภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 15 นาที
 6. ผลงานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เช่น เรียงความ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ คลิปวีดีโอ บล็อก เพจเฟสบุ๊ค ฯลฯ หากผลงานมีลักษณะเป็นสื่อโสตทัศน์ให้ใส่เป็นลิงค์ (url!) พร้อมคำอธิบายประกอบ (จำกัดไม่เกิน 3 ชิ้น)
  ทั้งนี้ เอกสารข้อ 5) และ ข้อ 6 ไม่นับรวมจำนวนหน้ากับแพ้มสะสมผลงานแต่ให้แนบมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน

การจัดส่งเอกสาร

ให้ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB โดยให้อัพโหลดไปที่

 1. อัพโหลด์ไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร https://admission su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ
 2. อัพโหลด์ไฟล์ที่ E – mail : archaeology60.dir@email.com
 3. กำหนดส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี*

เกณฑ์คัดเลือก TCAS65 รอบ 1.2 พอร์ตฟอลิโอ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.admission.su.ac.th/
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ :
https://student.mytcas.com/

และนอกจากข้อมูลที่เรานำมาฝากกันแล้ว ยังมีคลิป VDO ที่จะมาช่วยแนะนำน้อง ๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าขนมาแบบจัดเต็มกันเลย สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจคณะนี้ต้องห้ามพลาดแล้ว ลองดูคลิปกันได้เลย!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views