ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะสถาปัตย์ฯ มธ. คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ 3 (TCAS)

เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจํานวน (ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ […]อ่านต่อ