Follow us on

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.ทักษิณ รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-stu

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มเปิดรับกันไปแล้วเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมานี้ น้อง ๆ TCAS67 คนไหนสนใจ อยากเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาดูคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับและกำหนดการพร้อมพี่ TCASter กันได้เลย

กำหนดการรอบพอร์ต (PORTFOLIO) มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • สมัคร (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก (ระบบจะปิดรับสมัครในวันสุดท้ายของการสมัครเวลา 23.59 น.)
  1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566
 • ชําระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น)
  1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2566
 • ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร 3 วันทําการ หลังชําระเงินค่าสมัคร
 • วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์) (ระบบจะปิดรับเอกสารในเวลา 23.59 น.)
  22 ตุลาคม 2566
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  15 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทําการยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน mytcas
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • สละสิทธิ์เข้าศึกษาช่วงที่ 1 ในระบบ Clearing House กับทาง ทปอ. ผ่าน mytcas
  8 กุมภาพันธ์ 2567
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  10 กุมภาพันธ์ 2567
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จํานวน 5,000 บาท ผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น)
  10 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • มหาวิทยาลัยประกาศรหัสนิสิต TCAS 1/1
  1 มีนาคม 2567
 • ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ขึ้นทะเบียนนิสิต รายงานตัวเป็นนิสิต
  2 – 7 มีนาคม 2567
 • นิสิต TCAS 1/1 จองหอพัก
  11 – 25 มีนาคม 2567
 • เปิดภาคเรียน 1/2567
  17 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ : กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือในกรณี
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ กรุณาติดตามข้อมูลการรับนิสิตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
อย่างใกล้ชิด

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงประกอบ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาและจํานวนรับ
เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จํานวนรับรวม 187 คน
คณะวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 3 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 5 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 1 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คํานวณ / วิทย์ – กีฬามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง / สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ / สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 2 คน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์–คํานวณ 
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25
  • รับ 15 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์–คํานวณ
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 15 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์–คํานวณ
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป 
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 15 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์คํานวณ / ศิลป์ทั่วไป / ศิลป์ภาษา
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ
   แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คํานวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม / สาขาคหกรรม / สาขาเกษตรกรรม / สาขาประมง / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25
  • รับ 15 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ
   แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คํานวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรม / สาขาเสริมสวย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25
  • รับ 15 คน

คณะพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • มีสัญชาติไทย
  • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ําหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
  • มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 150 เซนติเมตร
  • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่ต่ํากว่า 17.00 และไม่สูงกว่า 30.00
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • ให้ผู้สมัครแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลินิก) ประกอบด้วย
   • ผลการตรวจ 4 โรค
    • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    • โรคพิษสุราเรื้อรัง
    • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
  • ผลตรวจตาบอดสีและการมองเห็น
  • ผลตรวจการได้ยิน
  • รับ 10 คน

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 3 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.30
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.10
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่า 2.10
  • รับ 20
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 3 คน

คณะนิติศาสตร์

 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 20 คน 

คณะศึกษาศาสตร์

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 6 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 6 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 6 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการคํานวณ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 6 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • Portfolio ต้องแสดง
   • เกียรติบัตรหรือรางวัลเชิดชูเกียรติที่แสดงคุณงามความดีระดับจังหวัดเป็นอย่างน้อย
   • เกียรติบัตรการได้รับรางวัลทางคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดเป็นอย่างน้อย
  • รับ 1 คน

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จํานวนรับรวม 228 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 5 คน
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 10 คน
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 5 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • เรียงความแนะนําตัวเองไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร 16 TH SarabunPSK ใน Portfolio โดยควรมีหัวข้อ
   • ความสนใจในการเรียนหลักสูตร ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
   • ประวัติส่วนบุคคลและประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
   • แผนในอนาคตเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
  • เป็นผู้นําในสภาเด็กและเยาวชนตําบล ผู้นําสภานักเรียน หรือการเป็นผู้นํา หรือคณะกรรมการอื่นที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประเภทพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยมีจดหมายรับรองจากผู้นําชุมชน ท้องถิ่น ครู หรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม แสดงประกอบ
  • รับ 5 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 5 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลงาน / รางวัลการประกวด/ การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 5 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลสอบคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 10 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรควบสองปริญญา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลสอบคะแนน TOEIC หรือ มีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 2 คน

คณะศึกษาศาสตร์

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • Portfolio ต้องแสดง
   • เกียรติบัตรหรือรางวัลเชิดชูเกียรติที่แสดงคุณงามความดีระดับจังหวัดเป็นอย่างน้อย
   • เกียรติบัตรการได้รับรางวัลทางคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดเป็นอย่างน้อย
  • รับ 1 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 2 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 2 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกชีววิทยา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 2 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio ระบุ
   • เหตุผลที่ต้องการเรียนในหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา – การศึกษาปฐมวัย
   • เขียนคุณสมบัติความสามารถพิเศษของตนที่เหมาะต่อการเข้าเรียนและเป็นครูปฐมวัย
   • ให้ระบุ Facebook และเบอร์โทรใน Portfolio ด้วย
  • คลิปวีดิโอพูดเหตุผลที่เลือกเรียนและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • รับ 8 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio ระบุ
   • เหตุผลที่ต้องการเรียนในหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา – การประถมศึกษา
   • เขียนคุณสมบัติความสามารถพิเศษของตนที่เหมาะต่อการเข้าเรียนและเป็นครูประถมศึกษา
   • ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชอบและถนัดเพื่อนําไปสอนในระดับประถมศึกษา 3 วิชา
   • ให้ระบุ Facebook และเบอร์โทรใน Portfolio ด้วย
  • คลิปวีดิโอพูดเหตุผลที่เลือกเรียนและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนในวิชาเอกการประถมศึกษา ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • รับ 8 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 4 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.70
  • รับ 9 คน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • บัญชีบัณฑิต
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลายไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • รับ 10 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 14 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • รับ 15 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 10 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • การออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • มีความสามารถด้านศิลปกรรมโดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม (ศิลปะการออกแบบ) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ
  • รับ 1 คน

คณะนิติศาสตร์

 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 50 คน
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนารัฐประศาสนาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 20 คน
 • การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 5 คน
 • การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 5 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน GPAX , GPA ในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Portfolio และเอกสารการสมัครที่แสดงถึงผู้มีคุณธรรม จริยธรรม หรือประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม

การสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิก  โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูลและยืนยันการสมัคร
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566
 • พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครและชําระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น)
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2566
 • การชําระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชําระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชําระเงินผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชําระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทําให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชําระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ (ค่าสมัครจํานวน 370 บาท ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี)
 • ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 22 ตุลาคม 2566
 • การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชําระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์และชําระเงินค่าสมัคร เมื่อดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และภารกิจรับนิสิตตรวจสอบแล้วผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
 • ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ในโครงการนี้จะต้องลงทะเบียน TCAS ที่ mytcas ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และข้อมูลที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครและผลการคัดเลือกในโครงการนี้จะถือเป็นโมฆะ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

 • สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
  • กรณีกําลังศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
  • กรณีสําเร็จการศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
 • หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 370 บาท จํานวน 1 ฉบับ
 • แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไม่เกิ 2 Mb.) โดยให้ระบุ
  • “เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร……………………….มหาวิทยาลัยทักษิณ” (จํานวน 1 หน้า
   กระดาษ A4)
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เอกชนหรือคลินิก จํานวน 1 ฉบับ โดยให้แนบต่อท้ายในไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตร์)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

*ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังไม่ชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จํานวน 5,000 บาท และ/หรือชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จํานวน 5,000 บาทแล้ว หากประสงค์จะสมัครในรอบถัดไป จะต้องขอสละสิทธิ์กับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยให้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปได้และไม่สามารถขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จํานวน 5,000 บาท คืนได้ ในทุกกรณี*

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ขึ้นทะเบียนนิสิตและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2567 คลิก
ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวันเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรายงานตัวออนไลน์)

 • สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จํานวน 2 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074–317–608 , 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 ในวันและเวลาราชการ
Website : http://entrance.tsu.ac.th/
Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : admission.tsu2560@gmail.com

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก 

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการตามที่หลักสูตรกําหนด โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงประกอบ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจํานวนรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จํานวนรับรวม 133 คน
คณะวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 12 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 10 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / วิทย์ – กีฬา
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาประมง / สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา / สาขาการจัดการประมง / สาขาสัตวศาสตร์ / สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 2 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
  • รับ 10 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
  • รับ 10 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนศิลป์คํานวณ / ศิลป์ทั่วไป / ศิลป์ภาษา
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 10 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม / สาขาคหกรรม / สาขาเกษตรกรรม / สาขาประมง / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 2 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คํานวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรม / สาขาเสริมสวย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 2 คน

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.5
  • รับ 1 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.10
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่า 2.10
  • รับ 20 คน
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ
  • เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนหรือการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) หรือโรงเรียนในเครือข่ายจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯ หรือเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต หรือเป็นนักเรียนในห้องเรียนพิเศษด้านภาษา หรือ
  • เป็นนักเรียนที่เคยผ่านการเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือ
  • เป็นผู้เคยเข้าแข่งขันหรือประกวดโครงการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลไม่ต่ํากว่ารองชนะเลิศอันดับสอง หรือ
  • ได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่แสดงถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ จากสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง
  • รับ 17 คน

คณะนิติศาสตร์

 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 10 คน

คณะพยาบาลศาสตร์

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • มีสัญชาติไทย
  • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ําหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
  • มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 150 เซนติเมตร
  • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่ต่ํากว่า 17.00 และไม่สูงกว่า 30.00
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • ให้ผู้สมัครแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลินิก) ประกอบด้วย
   • ผลการตรวจ 4 โรค
    • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    • โรคพิษสุราเรื้อรัง
    • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
   • ผลตรวจตาบอดสีและการมองเห็น
   • ผลตรวจการได้ยิน
  • รับ 15 คน

คณะศึกษาศาสตร์

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเคมี (เน้นการสอบแข่งขันเคมี) เช่น สอวน. สมาคมเคมี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเคมี
  • รับ 1 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางฟิสิกส์ (เน้นการสอบแข่งขันฟิสิกส์) เช่น สอวน. สมาคมฟิสิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางฟิสิกส์
  • รับ 1 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75ฅ
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สอวน. สมาคม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์
  • รับ 1 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการคํานวณ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • รับ 1 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.50
  • Portfolio ต้องแสดง
   • เกียรติบัตรการเข้าร่วมค่าย 1 สอวน. คณิตศาสตร์
   • เกียรติบัตรการได้รับรางวัลทางคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัดเป็นอย่างน้อย (ถ้ามี)
  • รับ 3 คน

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จํานวนรับรวม 295 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 3 คน
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 20 คน
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 10 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 10 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • เรียงความแนะนําตัวเองไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร 16 TH SarabunPSK ใน Portfolio โดยควรมีหัวข้อ
   • ความสนใจในการเรียนหลักสูตร ศศ.บ.การบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
   • ประวัติส่วนบุคคลและประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
   • แผนในอนาคตเพื่อนําความรู้และประสบการณ์ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
  • เป็นผู้นําในสภาเด็กและเยาวชนตําบล ผู้นําสภานักเรียน หรือการเป็นผู้นํา หรือคณะกรรมการอื่นที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประเภทพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยมีจดหมายรับรองจากผู้นําชุมชน ท้องถิ่น ครู หรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม แสดงประกอบ
  • รับ 10 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน แผน 1 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 4 ปี)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 8 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนแผน 2 (เรียนที่ ม.ทักษิณ 3 ปี เรียนที่ประเทศจีน 1 ปี)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • หากมีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 8 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.00
  • สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไป (แนบหลักฐานประกอบ)
  • รับ 7 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลงาน / รางวัลการประกวด/ การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 10 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 1 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลสอบคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ
  • รับ 30 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรควบ 2 ปริญญา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลสอบคะแนน TOEIC หรือ มีรายงานผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 8 คน

คณะศึกษาศาสตร์

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 3.50
  • Portfolio ต้องแสดง
   • เกียรติบัตรการเข้าร่วมค่าย 1 สอวน. คณิตศาสตร์
   • เกียรติบัตรการได้รับรางวัลทางคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด เป็นอย่างน้อย (ถ้ามี)
  • รับ 5 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเคมี (เน้นการสอบแข่งขันเคมี) เช่น สอวน. สมาคมเคมี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางเคมี
  • รับ 2 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางฟิสิกส์ (เน้นการสอบแข่งขันฟิสิกส์) เช่น สอวน. สมาคมฟิสิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางฟิสิกส์
  • รับ 2 คน 
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกชีววิทยา (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ ไม่ต่ํากว่า 2.75
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio มีส่วนของการนําเสนอการได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางชีววิทยา (เน้นการสอบแข่งขันชีววิทยา) เช่น สอวน. สมาคมชีววิทยา หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางชีววิทยา
  • รับ 2 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนฅ
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio ระบุ 
   • เหตุผลที่ต้องการเรียนในหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา – การศึกษาปฐมวัย
   • เขียนคุณสมบัติความสามารถพิเศษของตนที่เหมาะต่อการเข้าเรียนและเป็นครูปฐมวัย
   • ให้ระบุ Facebook และเบอร์โทรใน Portfolio ด้วย
  • คลิปวีดิโอพูดเหตุผลที่เลือกเรียนและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • รับ 7 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • Portfolio ระบุ
   • เหตุผลที่ต้องการเรียนในหลักสูตร กศ.บ.การศึกษา – การประถมศึกษา
   • เขียนคุณสมบัติความสามารถพิเศษของตนที่เหมาะต่อการเข้าเรียนและเป็นครูประถมศึกษา
   • ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชอบและถนัดเพื่อนําไปสอนในระดับประถมศึกษา 3 วิชา
   • ให้ระบุ Facebook และเบอร์โทรใน Portfolio ด้วย
  • คลิปวีดิโอพูดเหตุผลที่เลือกเรียนและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเรียนในวิชาเอกการประถมศึกษา ความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • รับ 7 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 4 คน
 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • รับ 5 คน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • บัญชีบัณฑิต
  • กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • รับ 20 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 14 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • รับ 15 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00
  • รับ 10 คน

คณะนิติศาสตร์

 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา)
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • รับ 40 คน

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 • รัฐประศาสนาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 20 คน
 • การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน
 • การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 5 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน GPAX , GPA ในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Portfolio และเอกสารการสมัครที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านวิชาการ

การสมัคร

 • สมัคร (ออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566
 • พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครและชําระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น)
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2566
 • การชําระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชําระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชําระเงินผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชําระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทําให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชําระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ ทั้งนี้ ค่าสมัครจํานวน 370 บาท ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี
 • ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่าน
  ช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 22 ตุลาคม 2566
 • การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชําระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์
  และชําระเงินค่าสมัคร เมื่อดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และภารกิจรับนิสิตตรวจสอบแล้วผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
 • ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ในโครงการนี้จะต้องลงทะเบียน TCAS ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และข้อมูลที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครและผลการคัดเลือกในโครงการนี้จะถือเป็นโมฆะ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

 • สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
  • กรณีกําลังศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
  • กรณีสําเร็จการศึกษา ใข้ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
 • หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 370 บาท จํานวน 1 ฉบับ
 • แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไม่เกิ 2 Mb.) โดยให้ระบุ “เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร……………………….มหาวิทยาลัยทักษิณ” (จํานวน 1 หน้ากระดาษ A4)
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เอกชนหรือคลินิก จํานวน 1 ฉบับ โดยให้แนบต่อท้ายในไฟล์ใบแสดงผลการเรียน (เฉพาะผู้สมัครในหลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตร์)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ขึ้นทะเบียนนิสิตและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ผู้ที่ไม่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวันเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรายงานตัวออนไลน์)

 • สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จํานวน 2 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074–317–608 , 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112
(ในวันและเวลาราชการ)
Website : http://entrance.tsu.ac.th/
Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : admission.tsu2560@gmail.com

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก 

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมตามที่หลักสูตรกําหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจํานวนรับ

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง จํานวนรับรวม 4 คน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม / สาขาคหกรรม / สาขาเกษตรกรรม / สาขาประมง / สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25
  • รับ 2 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – คณิต
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรม / สาขาเสริมสวย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.25
  • รับ 2 คน

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา จํานวนรับรวม 38 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 3 คน
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ไม่ต่ํากว่า 2.50
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
   มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย ไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หากมีผลงาน / รางวัลการประกวด/ การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับ 2 คน
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • รับ 1 คน

คณะศึกษาศาสตร์

 • การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.70
  • รับ 5 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • การออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
  • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
   มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00
  • มีความสามารถด้านศิลปกรรมโดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงออกถึงการผ่านงานทางด้านศิลปกรรม (ศิลปะการออกแบบ) แสดงประกอบการสมัคร หรือมีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ โดยมีวุฒิบัตรหรือหลักฐานอื่นแสดงประกอบ
  • รับ 25 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน GPAX , GPA ในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Portfolio และเอกสารการสมัครที่แสดงผลงานและความสามารถทางด้านศิลปกรรม

การสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก โดยเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร บันทึกข้อมูล และยืนยันการสมัคร
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566
 • พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัคร และชําระเงินผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น)
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2566
 • การชําระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครต้องชําระเงินให้ถูกต้องตามช่องทางที่ระบุไว้เท่านั้น หากชําระเงินผิดช่องทาง ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ชําระเงินแล้วหรือไม่ ซึ่งอาจทําให้ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสมัครและการคัดเลือกได้ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบผลการชําระเงินค่าสมัครในระบบภายหลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทําการ ทั้งนี้ ค่าสมัครจํานวน 370 บาท ไม่สามารถขอรับคืนได้ทุกกรณี
 • ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เท่านั้น) ไม่รับเอกสารผ่านช่องทางอื่น โดยให้บันทึกเป็นไฟล์ PDF ตามที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์
  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 22 ตุลาคม 2566
 • การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะชําระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานเข้าระบบรับสมัครเรียบร้อย หรือก่อนหมดเขตส่งหลักฐานการสมัคร (กรณีที่สถานะยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง) และเมื่อสถานะการสมัครเปลี่ยนแปลงเป็นถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้อีก
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์และชําระเงินค่าสมัคร เมื่อดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และภารกิจรับนิสิตตรวจสอบแล้วผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
 • ผู้สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ในโครงการนี้จะต้องลงทะเบียน TCAS ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และข้อมูลที่ระบุในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณกับข้อมูลที่ระบุในระบบ TCAS จะต้องถูกต้องตรงกัน มิฉะนั้นการสมัครและผลการคัดเลือกในโครงการนี้จะถือเป็นโมฆะ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรับสมัครออนไลน์)

 • สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ
  • กรณีกําลังศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
  • กรณีสําเร็จการศึกษา ใช้ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
 • หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร 370 บาท จํานวน 1 ฉบับ
 • แฟ้มสะสมผลงาน 1 ฉบับ (จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไม่เกิ 2 Mb.) โดยให้ระบุ “เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร……………………….มหาวิทยาลัยทักษิณ” (จํานวน 1 หน้ากระดาษ A4)
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ส่งเป็นไฟล์เข้าระบบรายงานตัวออนไลน์)

 • สําเนาใบแสดงคุณวุฒิ (ปพ.1) จํานวน 2 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

การติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับนิสิต
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 หมู่ 4 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074–317–608 , 074–317–600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112
(ในวันและเวลาราชการ)
Website : http://entrance.tsu.ac.th/
Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : admission.tsu2560@gmail.com

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

 

 

น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ ก็อย่าลืมส่งใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครกันให้ครบถ้วนน้า พี่ ๆ TCASter จะคอยเป็นกำลังใจให้ และจะเอาประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาฝากกันอีกแน่นอน

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,049 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,172 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,545 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views