Follow us on

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.นครพนม รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-npu

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม เริ่มเปิดรับกันไปแล้วเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมานี้เอง น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากรู้สาขาที่เปิดรับกับกำหนดการแต่ละรอบ มาดูพร้อมพี่ TCASter ได้เลย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม
1. เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นม. 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หรือเทียบเท่า
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือไม่มีโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นคนวิกลจริต
4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
5. มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : ต้องสําเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2567 ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

กําหนดการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม

 • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก หรือ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
  1 – 24 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  27 กันยายน 2566
 • การสอบสัมภาษณ์
  1 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  5 ตุลาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS คลิก 
  6 -7 กุมภาพันธ์ 2567

การสมัครเข้าศึกษารอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถดําเนินการได้ 2 ช่องทางคือ
1. สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ 
2. สมัครได้ด้วยตนเองที่คณะ/วิทยาลัย โดยการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานครบถ้วน
          2.1 การสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

  • ศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ คลิก
  • เลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมได้ 1 อันดับ
  • กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยรวมไฟล์นําส่งหลักฐานการสมัครและอัพโหลด เป็นไฟล์ .PDF ลงระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ ดังนี้
   • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
   • สําเนาทะเบียนบ้าน
   • สําเนาใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (กรณีจบการศึกษาให้ใช้สําเนาใบประกาศนียบัตรปพ.2)
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ปพ.1
   • แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตคติ ประสบการณ์ หรือความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ตนเองสนใจ จํานวน 10 แผ่น ไม่รวมปก

          2.2 การสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะ/วิทยาลัย ดําเนินการดังนี้

  • รับใบสมัคร พร้อมทั้งกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่ต้องการ (เว้นวันหยุดราชการ)
  • เลือกสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมได้ 1 อันดับ
  • ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ที่งานรับเข้านักศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัยที่ตนเองสนใจ โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้
   • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
   • สําเนาทะเบียนบ้าน
   • ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (กรณีจบการศึกษาให้ใช้สําเนาใบรับรองผลการเรียน ปพ.2)
   • สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ปพ.1
   • แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตคติ ประสบการณ์ หรือความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ตนเองสนใจ จํานวน 10 แผ่น ไม่รวมปก

คุณสมบัติเฉพาะและจํานวนการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  จำนวน 15 คน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
          เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
          จำนวน 20 คน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ไม่จํากัดผลการเรียน 
  จำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาภาษาจีน
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 10 คน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตําบล นาราชควายอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4258-7100 โทรสาร 0-4258-7100 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

 • สาขาวิชาการจัดการ 
  ไม่จํากัดผลการเรียน 
  จำนวน 50 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
          ไม่จํากัดผลการเรียน 
          จำนวน 50 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 
  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.60 
  จำนวน 50 คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงวิชาการจัดการกีฬา
  ไม่จํากัดผลการเรียน
  จำนวน 50 คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกําลังกาย
  ไม่จำกัดผลการเรียน
  จำนวน 50 คน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ) 

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
  เกรดฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  จำนวน 50 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  จำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 25 คน

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
1. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตคติประสบการณ์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ตนเองสนใจ จํานวน 10 แผ่น ไม่รวมปก

สอบถามรายละเอียดข้อมูลหลักสูตร
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารศรีโคตรบูรณ์ 103 หมู่ 3
ถนนชยางกูร ตําบลขามเฒ่าอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4253-2469 และ 06-1598-3545

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเคมี
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาชีววิทยา
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 10 คน
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 15 คน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4250-3776

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาฟิสิกส์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 30 คน
 • สาขาวิชาชีววิทยา
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 214 หมู่12 ถนนนิตโย ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4250-3776

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 30 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 30 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 30 คน
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 30 คน
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 30 คน 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 5 เลขที่ 214 หมู่ 12 ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4250-3558

วิทยาลัยธาตุพนม

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 10 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
  จำนวน 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
เกณฑ์การสัมภาษณ์ ต้องมีการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงทักษะด้านวิชาการ ด้านสังคม ความสามารถพิเศษ และจิตสาธารณะ

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 457 หมู่ 2 ถ.พนมพนารักษ์ ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม 48110
โทรศัพท์ 0-4254-0442 โทรสาร 0-4254-0443

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  จำนวน 30 คน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 129 หมู่ 7 ตําบลศรีสงครามม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์ 0-4259-9649

วิทยาลัยการบินนานาชาติ

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

 • สาขาวิชาการจัดการการบิน 
  เกรดเฉลีย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  จำนวน 50 คน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
วิทยาลัยการบินนานาชาติ 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 06-2286-1454

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 
  จำนวน 8 คน
 • สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 10 คน
 • สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
  จำนวน 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตคติประสบการณ์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาที่ตนเองสนใจ จํานวน 10 แผ่น ไม่รวมปก

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ 167/1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตําบลนาราชควาย
โทรศัพท์ 0-4258-7181, 08-2646-9297 หรือ 08-4390-7065

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
  จำนวน 20 คน

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร
คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ตําบลขามเฒ่า อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-532-545, 042-532-471
งานแนะแนวการศึกษา โทรศัพท์ 09-3324-8553 และ 09-8136-8602

การสอบสัมภาษณ์รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม จะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 กันยายน 2566
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษารอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์
2567 โดยมหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากเข้ามหาวิทยาลัยนครพนมต้องรีบเลยนะ จะสมัครออนไลน์หรือไปสมัครที่มหาวิทยาลัยก็ได้ อย่าลืมพอร์ตปัง ๆ ให้กรรมการอึ้งกันไปเลย พี่ ๆ TCASter เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

190 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,435 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,620 views