Follow us on

มาแล้ว! รอบ Portfolio ลาดกระบัง รับรอบแรก 1 กันยานี้ – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-kmitl

ใครอยากเข้าลาดกระบังยกมือขึ้นน! 1 กันยานี้จะเปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) รอบแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว ใครอยากรู้สาขาที่เปิดรับกับกำหนดการแต่ละรอบ มาดูพร้อมพี่ TCASter ได้เลย

หลักสูตรที่เปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2567

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรและจำนวนรับ รอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวนรับ 90 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ จำนวนรับ 90 คน
 • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ํา และการจัดการทรัพยากรประมง จำนวนรับ 55 คน
 •  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร จำนวนรับ 50 คน
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร จำนวนรับ 40 คน
 • สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 30 คน
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม จำนวนรับ 60 คน

หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 • วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม และวศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
  จำนวนรับ 40 คน

*** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ***

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร รอบพอร์ต (Portfolio) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำ ความผิดต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขา 
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำต่ํากว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.3 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน โดยเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.6 สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ทุกสาขา
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.7 สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนอื่นๆ โดยเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร ช่างกลเกษตร ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

3.8 หลักสูตรควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สาขา
  เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ช่างเกษตร ช่างกลเกษตร และธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 3.00 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา

*ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครและกรอกรายละเอียดต่างๆ ในระบบรับสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดการ

รอบ 1-1

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระค่าสมัคร
  1 – 29 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  6 ตุลาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์
  14 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
  20 ตุลาคม 2566
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของทปอ.
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

รอบ 1-2

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระค่าสมัคร
  2 – 31 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  8 พฤศจิกายน 2566
 • สอบสัมภาษณ์
  18 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
  23 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของทปอ.
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

รอบ 1-3

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระค่าสมัคร
  1 – 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  8 ธันวาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์
  16 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
  21 ธันวาคม 2566
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของทปอ.
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

รอบ 1-4

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระค่าสมัคร
  1 – 20 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  28 ธันวาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์
  13 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
  19 มกราคม 2567
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของทปอ.
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

*** การประกาศผลต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์สถาบัน คลิก ***

ติดต่อสอบถามระบบการรับสมัคร ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
– เบอร์โทรศัทพ์ 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
– Facebook : Admission.KMITL

ติดต่อสอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่งานทะเบียนปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– เบอร์โทรศัพท์ 02-328-8000 ต่อ 7138, 7149
– Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดวิธีการสมัคร 
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์สถาบัน คลิก  โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร
สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) หรือ
 • ชำระค่าสมัครผานเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียม
  ธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
  หากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ 

 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร พร้อมติดรูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 • แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ไม่จำกัดจํานวนหน้าของเอกสาร จำนวน 1 เล่ม
  *เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลงานเกี่ยวกับการวาดภาพ หรืองานด้านศิลปะ อย่างน้อยจำนวน 5 ผลงานด้วย และก่อนการสอบสัมภาษณ์ จะมีการทดสอบการสเก็ตช์ภาพเบื้องต้น (Sketches) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการคัดเลือก
ตามประกาศข้อ 4. โดยสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
ตามประกาศข้อ 4. ทางเว็บไซต์สถาบัน คลิก 

*จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ประกาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของทปอ. เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซต์สถาบัน คลิก  และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง “การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555” เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด
หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

การตัดสิทธิ์

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศสถาบันฯ รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
 • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรประมง ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 • วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม และวศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

*สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

อ่านประกาศตัวเต็มที่นี่เลย คลิก

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จำนวนรับ 20 คน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำ นวนรับ 20 คน
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำ นวนรับ 15 คน
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม จำ นวนรับ 15 คน

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
*** สามารถเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น ***

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำ คัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาก่อน อันเนื่องด้วยความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ
 • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำ หรือร่วมกระทำ ทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
 • ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะสาขา ดังต่อไปนี้
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.25 (กรณีสำ เร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน สามารถพูดโต้ตอบได้ดี
 • มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตั้งแต่ N3 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาต้องไม่ต่ำ กว่า 3.00
 • มีความสามารถพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ดี และมีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ เช่น ดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย กีฬา และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติ (ระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ)

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • กำ ลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/กศน./อาชีวศึกษา/นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่า 3.25 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • เกรดวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา ต้องไม่ต่ำ กว่า B หรือ 3.00
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูดโต้ตอบได้ดี และมีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การแต่งกลอนหรือเรื่องสั้น ศิลปะการแสดง ดนตรี หรือกีฬา และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ
 • มีคะแนนสอบ IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ขึ้นไป, TOEFL ITP 450 ขึ้นไป, TOEFL iBT 45 ขึ้นไป, CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ขึ้นไป (ถ้ามี)

ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/กศน./อาชีวศึกษา หรือนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่า 3.25 (กรณีสำ เร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 •  มีผลการเรียนของ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 3.00
 • ได้รับรางวัลการประกวด/การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ อาทิ การผลิตและการสร้างสรรค์สื่อ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3)ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง กีฬา และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ

ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 • กำลังศึกษาหรือสำ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่า 3.25 (กรณีสำ เร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป หรือมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนอื่น ๆ ที่เทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียน เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำ กว่า 2.75
 • มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน ดนตรีจีน เป็นต้น
  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชาอย่างเคร่งครัด ทางคณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการรับสมัคร หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานการสมัครเป็นเท็จ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีสงสัย/ไม่เข้าใจคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่องานทะเบียน คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 087-6804468 หรือ 02-329800 ต่อ 3760 หรือ email : la@kmitl.ac.th

กำหนดการรับสมัคร
*** การประกาศผลต่างๆ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ***

 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิก และชำระเงินค่าสมัคร
  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม –วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ สจล.
  วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ Clearing House คลิก 
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
 • นักศึกษายืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบของทปอ. (mytcas)
  วันอังคารที่ 6 – วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิก
  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา คลิก
  วันจันทร์ที่ 19 – วันจันทร์ที่26 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการชำระเงิน
สามารถชำระค่าสมัครในอัตรา 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยตามที่กำหนดให้โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครและนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ตที่กำหนดให้ (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม)
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยที่กำหนดให้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

เอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการสมัคร
1. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 • พิมพ์ใบสมัคร 
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนและแสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษชั้นม.6 หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
 • สำเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือประกาศนียบัตรการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบไปด้วยเนื้อหา ไม่เกิน 10 หน้ารวมปก กระดาษ A4 ดังต่อไปนี้
  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
  • หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • สำเนาเอกสารแสดงความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น ผลการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น (N3 N2 N1 เป็นต้น) ที่แสดงค่าผลการสอบวัดระดับ

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • ใบสมัคร 
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน และแสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
 • สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือสำเนาใบรับรองการศึกษาที่รับรองว่าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบไปด้วยเนื้อหา ไม่เกิน 10 หน้ารวมปก กระดาษ A4 ดังต่อไปนี้
  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Résumé) เป็นภาษาอังกฤษ
  • ความสามารถพิเศษ โดยการเขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
  • รางวัลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ
  • หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • สำเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ขึ้นไป, TOEFL ITP 450 ขึ้นไป, TOEFL iBT 45 ขึ้นไป, CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ขึ้นไป (ถ้ามี)

3. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนและแสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผล การเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบไปด้วยเนื้อหา ไม่เกิน 10 หน้ารวมปก กระดาษ A4 ดังต่อไปนี้
  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
  • หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)
  • สำเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรือ TU-GET เป็นต้น โดยคะแนนย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร (ถ้ามี)
  • ข้อเสนอแนะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

4. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 • ใบสมัคร 
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน และแสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษาสำ หรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นม.6 หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนชั้นม.4 – ชั้นม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
 • สำเนาเอกสารผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) หรือผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนอื่น ๆ ที่เทียบเท่าการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตามที่ระบุไว้ในข้อคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อมูล ไม่เกิน 10 หน้ารวมปก กระดาษ A4 ดังต่อไปนี้
  • ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นภาษาไทยหรือภาษาจีน
  • หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  • ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)
  • สำเนาเอกสารรางวัลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน ดนตรีจีน เป็นต้น (ถ้ามี)
  • สำเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น ELTS, TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรือ TU-GET เป็นต้น โดยคะแนนย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร (ถ้ามี)
  • กรณีที่มีเอกสารการสมัครนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถนำข้อมูลมาร่วมประกอบเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการจัดส่งเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการสมัครตามประกาศการรับสมัครข้อ 5 เพื่อประกอบการพิจารณา

 • เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร และระบบการสมัครขึ้นสถานะ “ชำระเงินแล้ว” ผู้สมัครต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • เอกสาร หลักฐานการสมัคร และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามประกาศการรับสมัคร ผ่านระบบ Google Form ที่กำหนด QR Code หรือ Link
   ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.
  • ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คลิก
  • ภาษาจีนฯ / นวัตกรรมการท่องเที่ยวฯ คลิก
  • โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำ เนินการดังต่อไปนี้
   • ผู้สมัครต้อง Save File เอกสารหลักฐานการสมัคร และ แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เป็นไฟล์ PDF
   • วิธีการตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลเอกสารดังนี้
    • เอกสารหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครพิมพ์ ชื่อสาขาที่สมัคร ตามด้วยเลขที่ของผู้สมัคร เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ-00001.pdf, ภาษาอังกฤษ-0001.pdf, ท่องเที่ยว-0001.pdf, ภาษาจีน-00001.pdf
    • แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ผู้สมัครพิมพ์ P ตามด้วยชื่อสาขาที่สมัครและเลขที่ของผู้สมัคร เช่น Pญี่ปุ่นธุรกิจ-0001.pdf, Pอังกฤษ-0001.pdf, Pท่องเที่ยว-0001.pdf, Pจีน-0001.pdf
    • ผู้สมัคร Scan QR Code หรือลิงก์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำข้อมูลส่งเข้า Google Forms ที่กำ หนดให้

การสอบคัดเลือก
ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
  21 มกราคม 2567

โดย

 • หลักฐานแสดงความสามารถและความโดดเด่นด้านวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ คิดเป็น 50 คะแนน
 • หลักฐานแสดงความสามารถและความโดดเด่นด้านกิจกรรมบริการสังคม และความสามารถพิเศษ อันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ คิดเป็น 50 คะแนน
 • รวมคะแนน 100 คะแนน
 • แต่ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันไม่ต่ำ กว่า 70 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
  พิจารณาในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของทปอ. เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น 

การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันฯ คลิก ตามประกาศสถาบันฯ 

การตัดสิทธิ์

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 19,000 บาท
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,000 บาท
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 26,000 บาท
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 22,000 บาท

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

3. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรและจำ นวนที่เปิดรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรปกติ

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 25 คน 
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 25 คน
 • เคมีอุตสาหกรรม
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 25 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 25 คน
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน 
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 20 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 20 คน
 • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 30 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 30 คน
 • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 25 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 25 คน
 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 30 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 30 คน
 • สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล 
  รอบ 1-1 /1-2 จำนวนรับ 30 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 30 คน
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  รอบ 1-1 /1-2 จำนวนรับ 20 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 20 คน

หลักสูตรควบ 2 ปริญญา

 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 10 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 10 คน

หลักสูตรนานาชาติ

 • เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 15 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
  รอบ 1-1 / 1-2 จำนวนรับ 5 คน
  รอบ 1-3 / 1-4 จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา หรือ
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา หรือ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน หรือ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ หรือ
 • มีวุฒิการศึกษา GED ที่เทียบเท่ากับชั้น ม.ปลายตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาที่ประกาศโดย ทปอ.
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือ กระทำความผิดต่าง ๆ
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
 • ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินผูกพันกับสถาบัน 

ประเภทโครงการ
รอบ 1-1 / 1-2

 • โครงการเรียนดี
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
  • ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ผ่านการคัดเลือกการสอบและผ่านการเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
  • ผู้ที่มีผลงานหรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับเขตการศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เฉพาะระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ เท่านั้น) เป็นงานทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือบริษัทต่าง ๆ เป็นต้น
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จากการประกวดแข่งขัน ต่าง ๆ ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยกเว้นการแข่งขัน Esports)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ โดย มูลนิธิร่มฉัตร วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • โครงการบุตรบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ไม่รับโครงการนักพัฒนามืออาชีพ ในรอบ Portfolio 1-1 และ 1-2 

รอบ 1-3 / 1-4

 • โครงการเรียนดี
 • โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
  • ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ผ่านการคัดเลือกการสอบและผ่านการเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
  • ผู้ที่มีผลงานหรือเคยได้รับรางวัลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับเขตการศึกษา ระดับ จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เฉพาะระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ เท่านั้น) เป็นงานทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) หรือบริษัทต่าง ๆ เป็นต้น
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการประกวดแข่งขัน ต่าง ๆ ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยกเว้นการแข่งขัน Esports)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ โดย มูลนิธิร่มฉัตร วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • โครงการบุตรบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โครงการนักพัฒนามืออาชีพ (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
  หมายถึง นักเรียนที่ผ่านโครงการนักพัฒนามืออาชีพภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังของปีใดก็ได้

คุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละโครงการ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรปกติ
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์- คณิต / ศิลป์ – คำนวณ
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 3.00
  กลุ่มคณิตศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์- คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
 • โครงการบุตรบุคลากร สจล.
  แผนการเรียน วิทย์- คณิต / ศิลป์ – คำนวณ
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75

2. เคมีอุตสาหกรรม 

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 3.00
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50
 • โครงการบุตรบุคลากร สจล.
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50

3. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่มีขั้นต่ำ
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่มีขั้นต่ำ
 • โครงการบุตรบุคลากร สจล.
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่มีขั้นต่ำ

4. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50
 • โครงการบุตรบุคลากร สจล.
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50 

5. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

 • โครงการเรียนดี 
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50
 • โครงการบุตรบุคลากร สจล.
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50 

6. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
 • โครงการบุตรบุคลากร สลจ.
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75

7. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / ศิลป์ – คำนวณ / ศิลป์ – ภาษา / เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / ศิลป์- คำนวณ / ศิลป์- ภาษา
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50
 • โครงการบุตรบุคลากร สลจ.
  แผนการเรียน วิทย์ – คณิต / ศิลป์- คำนวณ / ศิลป์- ภาษา
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50

หลักสูตรปกติ
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์- คณิต / ศิลป์- คำนวณ / เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 3.50
  กลุ่มคณิตศาสตร์ ≥ 3.00
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  ไม่จำกัดแผนการเรียน (สายสามัญเท่านั้น)
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
 • โครงการบุตรบุคลากร สลจ.
  แผนการเรียน วิทย์- คณิต / ศิลป์- คำนวณ / เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
 • โครงการนักพัฒนามืออาชีพ
  ไม่จำกัดแผนการเรียน (สายสามัญเท่านั้น)
  ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่จำกัด

หมายเหตุ โครงการนักพัฒนามืออาชีพ รับเฉพาะรอบ Portfolio 1-3 และ 1-4 เท่านั้น 

หลักสูตรควบ 2 ปริญญา
1. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วศ.บ.วิศวกรรม ระบบไอโอทีและสารสนเทศ (2 ปริญญา)

 • โครงการเรียนดี
  แผนการเรียน วิทย์- คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 3.00
  กลุ่มวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  แผนการเรียน  วิทย์- คณิต
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75
 • โครงการบุตรบุคลากร สลจ.
  แผนการเรียน  วิทย์- คณิต / เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75 

หลักสูตรนานาชาติ
1. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 

 • โครงการเรียนดี
  ไม่จำกัดแผนการเรียน 
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  ไม่จำกัดแผนการเรียน
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50
 • โครงการบุตรบุคลากร สลจ.
  ไม่จำกัดแผนการเรียน
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.50

2. เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (นานาขาติ) 

 • โครงการเรียนดี
  ไม่จำกัดแผนการเรียน 
  ผลการเรียนเฉลี่ย 
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 3.00
 • โครงการความสามารถพิเศษ
  ไม่จำกัดแผนการเรียน
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75 
 • โครงการบุตรบุคลากร สลจ.
  ไม่จำกัดแผนการเรียน
  ผลการเรียนเฉลี่ย
  รวมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน หรือ ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ หรือ วุฒิการศึกษา GED ไม่จำกัดแผนการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ย

**หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม, สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ เท่านั้น**

 *** ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโครงการได้ 1 โครงการและเลือกลำดับสาขาวิชาได้ 2 สาขาวิชา ***

กำหนดการ

 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิก
  รอบ 1-1 : บัดนี้ – 29 กันยายน 2566
  รอบ 1-2 : 2 – 31 ตุลาคม 2566
  รอบ 1-3 : 1 – 30 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-4 : 1 – 20 ธันวาคม 2566
 • ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 
  รอบ 1-1 : บัดนี้ – 29 กันยายน 2566
  รอบ 1-2 : 2 – 31 ตุลาคม 2566
  รอบ 1-3 : 1 – 30 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-4 : 1 – 20 ธันวาคม 2566
 • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผ่านทางลิ้งค์ Google form
  รอบ 1-1 / 1-2 :  บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2566 คลิก
  รอบ 1-3 / 1-4 : 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566 คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  รอบ 1-1 / 1-2 : 10 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-3 / 1-4 : 29 ธันวาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์ 
  รอบ 1-1 / 1-2 : 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 
  รอบ 1-3 / 1-4 : 13 – 14 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
  รอบ 1-1 / 1-2 : 30 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-3 / 1-4  : 25 มกราคม 2567
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านทางระบบของ ทปอ.
   6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาของสถาบันฯ
  14 กุมภาพันธ์ 2567 
 • ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดวิธีการสมัคร 

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่นี่ และชำระเงินค่าสมัครสอบในอัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยโดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครและนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร
   10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
   (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
 • อัตราค่าสมัครสอบดังกล่าวเลือกสมัครสอบได้ 1 โครงการเท่านั้น แต่สามารถเลือกลำดับสาขาวิชาได้ 2 สาขาวิชา ถ้าเลือกสมัครมากกว่า 1 โครงการ สถาบันฯ จะถือว่าการสมัครครั้งสุดท้ายที่มีการชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเป็นครั้งที่ต้องการสมัคร

ติดต่อสอบถาม ได้ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
ติดต่อสอบถามระบบการรับสมัครได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
– เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8000 – 99 ต่อ 3203, 3205
– Facebook : Admission.KMITL
ติดต่อสอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่งานทะเบียนปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
– เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8000 – 99 ต่อ 6290 หรือเบอร์โทรศัพท์ 092-464-0218
– E-mail : registar-sci@kmitl.ac.th
– Facebook : Sci KMITL

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

 • Portfolio 
 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย อย่างน้อยจำนวน 4 ภาคการศึกษา หรือ
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาระดับม.ปลาย จำนวน 6 ภาคการศึกษา หรือ
  • ใบแสดงผลการเรียน Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน หรือ
  • ใบแสดงผลการเรียน Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ หรือ
  • ใบแสดงวุฒิการศึกษา GED ตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาที่ประกาศโดย ทปอ.
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของผู้ปกครอง (กรณีสมัครโครงการบุตรบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร เป็นเอกสารจำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 

**หมายเหตุ เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องจัดส่งและไม่ต้องแนบในระบบรับสมัคร ยกเว้นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ให้จัดส่งผ่านทาง Google form ภายในวันที่กำ หนดไว้ และให้นำ Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

การตัดสิทธิ์ 

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันฯ และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปกติ

 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 19,000 บาท
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19,000 บาท
 • เคมีอุตสาหกรรม 19,000 บาท
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน 19,000 บาท
 • เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 19,000 บาท
 • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 19,000 บาท
 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 19,000 บาท
 • สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล 19,000 บาท

หลักสูตรควบ 2 ปริญญา

 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และ วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ 40,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ

 • เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 75,000 บาท
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ 65,000 บาท

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวนที่รับ 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (ถ้ากำลังศึกษาอยู่ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา) หรือ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Program), หลักสูตร MEP (Mini English Program), IEP (Intensive English Program) หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่มีหลักสูตรเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development) โดยมีผลการสอบในแต่ละวิชาอย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับป ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 • ในกรณีนอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการรับสมัครคัด
  เลือกฯ ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

เกณฑ์การคัดเลือก

 • พิจารณาจาก Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
 • พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียนของวิชาดังต่อไปนี้
  • กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระวิชาฟิสิกส์
  • กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์ 6 หัวข้อดังนี้
  • ทัศนคติในการเรียน
  • ทัศนคติในการดำ เนินชีวิต
  • ทักษะในการแก้ปัญหา
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
  • ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดนตรี หรือความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่ และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
  รอบ 1-1 : 1 – 29 กันยายน 2566
  รอบ 1-2 : 2 – 31 ตุลาคม 2566
  รอบ 1-3 : 1 – 30 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-4 : 1 – 20 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  รอบ 1-1 : 6 ตุลาคม 2566
  รอบ 1-2 : 3 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-3 : 8 ธันวาคม 2566
  รอบ 1-4 : 26 ธันวาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์
  รอบ 1-1 / 1-2 : 25 พฤศจิกายน 2566
  รอบ 1-3 / 1-4 : 6 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
  รอบ 1-1 / 1-2 : 8 ธันวาคม 2566
  รอบ 1-3 / 1-4 : 25 มกราคม 2567
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านทางระบบของ ทปอ.
  6-7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่นี่
  14 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  19 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการชำระเงิน

 • ชำระเงินค่าสมัครในอัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครและนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
  • ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม)
   หรือ
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
   (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

สอบถามเกี่ยวกับประกาศรับสมัครได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
โทร. 02-329-8197 หรือ
สอบถามเรื่องระบบรับสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02-329-8203 หรือ 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205, 3208

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์)

 • ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียนสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพร้อมประทับตราโรงเรียน
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • หลักฐานชำระเงินค่าสมัคร
 • Portfolio 

รูปแบบของ Portfolio
จะต้องจัดทำ Portfolio ตามรูปแบบที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกำหนดเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้จากเว็บไซต์นี้ คลิก หัวข้อ Portfolio

การตัดสิทธิ์

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบันและไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่ คลิก

ใครอยากเข้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบ Portfolio อย่าลืมเตรียมตัวยื่นพอร์ตในวันที่ 1 กันยายนนี้กันนะ พี่ ๆ TCASter จะคอยเป็นกำลังใจให้

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,089 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,196 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,020 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,560 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,197 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,669 views