Follow us on

เปิดแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – TCASTER

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-bsru

ใครรอรอบ Portfolio จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารีบเลย เพราะจะเปิดรับกันแล้ว! ตั้งแต่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่รอบแรกก็เปิดรับจุก ๆ ถึง 70 โครงการ วันนี้พี่ TCASter เลยจะมาอัพเดทกำหนดการรับสมัครและโครงการต่าง ๆ ที่เปิดรับในรอบแรกให้น้อง ๆ TCAS67 ได้มารับทราบพร้อมกัน พร้อมแล้วมาดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) จะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สําหรับนักศึกษาต่างชาติต้องสําเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ

ปฏิทิน TCAS67 รอบที่ 1 portfolio ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก 
  สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท
  วันที่ 10 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 (23.59 น.)
 • ชําระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  วันที่ 10 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 (23.59 น.)
 • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามช่องทางที่สาขาวิชากําหนด รายละเอียดตามประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • วันรายงานตัวพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
  วันที่ 5 – 10 ตุลาคม 2566 (23.59 น.)
 • ยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ mytcas (ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้)
  วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 (23.59 น.)
 • วันเปิดภาคเรียน ติดตามประกาศมหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ ผู้สมัครที่ดําเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ติดต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 5) ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนําหลักฐานการชําระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

**เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจําปีการศึกษา 2567
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***


ข้อมูลสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา TCAS67 รอบที่ 1 portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 1. สาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 50 
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101700201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีค่านิยมเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัด ทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพ และจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  – มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. การประถมศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : elementary.bsru@gmail.com หรือ กลุ่มไลน์ “TCAS 67/1Bsru การประถมศึกษา”
  (ติดตามกลุ่มไลน์หรือ QR Code ได้จากประกาศมหาวิทยาลัย คลิก)
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
  Meeting ID: 632 849 6675 Passcode: 122333 (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
 2. สาขาวิชา ค.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 15
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101700401A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามที่คณะกําหนด
  – ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชาสาขาวิชา ค.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา นําส่งไฟล์ Portfolio รูปแบบ PDF
  พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ โดยนําส่งที่ E-mail : eer@bsru.ac.th
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 3. สาขาวิชา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101700601A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. การศึกษาปฐมวัย นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 4. สาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101701201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตปกติและสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หากมีประสบการณ์การทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนว การให้คําปรึกษา เช่น กิจกรรมนักเรียนเพื่อนให้ปรึกษา (Youth Counselor) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 5. สาขาวิชา ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 15
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101701501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตรภาควิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 6. สาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101702401A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคผนวก ก)
  – ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือตามที่คณะกําหนด
  – ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.80 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ E-mail : aungtinee.ki@bsru.ac.th
  *หมายเหตุ กรุณาส่ง แฟ้มสะสมผลงาน/คลิปวิดีโอ/ผลงาน หรืออื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงความสามารถในการเป็นครูวิทยาศาสตร์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์ของสาขาวิชา (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
 7. สาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101702501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปะ ทัศนศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  – มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏข้านสมเด็จเจ้าพระยา/สาขาวิซากําหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากําหนด
  – เจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ มีสุขภาพใจเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูศิลปะ โดยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูศิลปะ
  – มีแฟ้มสะสมผลงานศิลปะ (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปะ และ/หรือมีประวัติผลงานการประกวด ทักษะด้านศิลปะในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – การทดสอบทักษะพื้นฐานทางทัศนศิลป์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ศิลปศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ e-mail : arted@bsru.ac.th หรือ กลุ่มไลน์ “TCAS65 Art-Ed BSRU”
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  การสัมภาษณ์ประกอบด้วย
  – ให้ผู้สมัครทุกคน ส่งแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF โดยส่งไปที่ E-mail : arted@bsru.ac.th โดยการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา กําหนดให้พิจารณาจาก ผลการเรียน แฟ้มสะสมผลงาน
  – การสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะพื้นฐานทางศิลปะตามรายละเอียดดังนี้
  1. ผลงาน “วาดเส้น” ขนาด A2 ตามต้นแบบที่กําหนด ภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง
  2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมกียรติประวัติ โดยเอพาะรางวัลด้านศิลปะ และภาพผลงานศิลปะทุกประเภท เช่น งานวาดเส้น การระบายสีประเภทต่างๆ ภาพผลที่แสดงถึงทักษะใน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของผู้สมัคร (ภาพผลงานทัศนศิลป์อย่างน้อย 10 ภาพ)
 8. สาขาวิชา ค.บ. พลศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : ครุศาสตร์
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740101702801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และข้อกําหนดของสาขาวิชา
  คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี)
  – มีความสามารถทางกีฬาเป็นตัวแทนหรือได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
  – สามารถเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามที่สาขากําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากําหนด
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. พลศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  * หมายเหตุ : ผู้สมัครเตรียมชุดกีฬาเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามที่สาขากําหนด *
 9. สาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 50
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102702001A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตรภาควิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  มีความสามารถพิเศษด้านการอ่านคําประพันธ์ต่างๆ การแต่งคําประพันธ์ หรือทักษะทางภาษาไทย ตลอดจนผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่ และระดับชาติ
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ภาษาไทย นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 10. สาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 50
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102702002A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
  – มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการศึกษา หรือข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
  – เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
  – ผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือเทียบโอนที่รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  – หากมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 30, TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 400, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0, TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 40 เป็นต้น
  คุณสมบัติผู้สมัคร (ถ้ามี)
  หากได้รับรางวัลหรือเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ภาษาอังกฤษ นําแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail : enged@bsru.ac.th หรือ
  2. นํามาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 11. สาขาวิชา ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102702501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผู้ข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ ร่วมผลิต ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด โดยบุคคลที่จะเข้าศึกษาต้องมีความถนัดทางวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางนาฏยศิลป์
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชาสาขาวิชา ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา นําส่งไฟล์ Portfolio รูปแบบ PDF พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจําตัวสอบ
  1. ส่งที่ E-mail : Vorawan.pi@bsru.ac.th
  2. เพจของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) คลิก
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ของสาขาวิชา (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 12. สาขาวิชา ค.บ. สังคมศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102702701A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและมีคุณธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หรือข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา
  – มีความถนัดในวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู
  – ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. สังคมศึกษา นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 13. สาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 60
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102800101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – สาขาวิชาจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโดยไม่ตั้งเกณฑ์ขั้นต่ําของผลการเรียนเฉลี่ยรวม แต่พิจารณาด้านวิชาการควบคู่ไปกับความสามารถทางวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ เช่น มีความสนใจในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ งานดิจิทัล การบริการวิชาการหรือจิตอาสาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ภายใต้ โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  (อ้างอิง บันทึกข้อความขอส่งแบบปรับแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 1 ธันวาคม 2565 เสนอในวารประชุมสภามหาวิทยาลัย)
  – เป็นผู้ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับที่เหมาะสม
  – มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  มีความสนใจในวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ มีผลงานด้านศิลปะและการออกแบบงานดิจิทัลการบริการ วิชาการ หรือจิตอาสาที่เหมาะสมสอดคล้องกันสาขาวิชาชีพ หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 14. สาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์และการแสดง
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102800401A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  – เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏยศิลป์ (ไทยหรือสากล) หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาได้
  – เป็นผู้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  – เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – ทดสอบการแสดง (Audition)
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศป.บ. นาฏยศาสตร์และการแสดง นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 15. สาขาวิชา น.บ. นิติศาสตร์
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 100
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102901001A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี
  – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่าสุขภาพเหมาะสมสําหรับการเข้าศึกษา
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาน.บ. นิติศาสตร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. กลุ่มไลน์ “นิติ รุ่น 15 BSRU ส่งPortfolio”
  2. เว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ คลิก
  3. เพจสาขาวิชานิติศาสตร์ คลิก
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 16. สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102901801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ต้องเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
  – เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ (ถ้ามี)
  หากมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ที่มีผลสอบผ่าน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่
  1. E-mail : husuphachai@bsru.ac.th
  2. ไลน์กลุ่มของสาขาวิชา ศศ.บ.ภาษาจีน
  3. ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาจีน นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 17. สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 80
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102902001A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ำ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)|
  1. E-mail: puritat.de@bsru.ac.th
  2. กลุ่มไลน์สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาไทย (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
 18. สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 80
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102902501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย ปัญญา และสุขภาพจิต
  – ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่าต้องโทษในคดีอาญาตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  – มีคุณสมบัติอื่นๆครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่
  1. e-mail : english@bsru.ac.th หรือ
  2. เพจ Facebook : English Humanities
  3. นํามาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 19. สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (แขนงวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 15
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102902801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – จะต้องเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.80 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (แขนงวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี) นําแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่
  1. E-mail: ealc@bsru.ac.th หรือ
  2. นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 20. สาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (แขนงวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 15
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102902801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – จะต้องเป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.80 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(แขนงวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) นําแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่
  1. E-mail: ealc@bsru.ac.th หรือ
  2. นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 21. สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 100
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102903101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  – คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ/หรือการรับตรงของสถาบันให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  – สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ได้ที่ กลุ่มไลน์สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านกลุ่มไลน์สาขาวิชา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
 22. สาขาวิชา ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  จํานวนรับ : 50
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740102903501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ/ ประกาศ การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา นําแฟ้มสะสมผลงานผ่านไลน์กลุ่มสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 23. สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 60
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103610301E
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีวุฒิเทียบเท่า
  – รับนักศึกษาที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีผลคะแนนสอบ CEFR BSRU ในระดับ B2 ขึ้นไป หรือผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีคะแนนสอบ IELTSไม่น้อยกว่า 5.0
  – ในกรณีที่นักเรียนไม่มีผลคะแนนสอบในข้อ 2 หรือได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 2 นักศึกษาดังกล่าวนี้ จําเป็นต้องเข้าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดไว้
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) นําแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ E-mail: Thitiya2531@hotmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 24. สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 80
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103610401A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง|
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์นําแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ กลุ่มไลน์ของสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 25. สาขาวิชา บช.บ. การบัญชี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 50
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103610501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ. ให้การรับรอง
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บช.บ. การบัญชีนําแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่กลุ่มไลน์ของสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 26. สาขาวิชา บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103610601A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  – เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.80 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ page facebook “การตลาดบ้านสมเด็จ”
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 27. สาขาวิชา บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 80
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103610701A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1, 2 และสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดีองค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่ E-mail : iamarayas@hotmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 28. สาขาวิชา บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 60
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103610801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  – เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 29. สาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103611001A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – กรณีนักศึกษาต่างชาติ ระดับภาษาไทยควรอยู่ในเกณฑ์พอใช้
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio 
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์|
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 30. สาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 50
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103611101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์ของสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 31. สาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 60
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103620101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเทียบโอบประสบการณ์เป็นผลการเรียนโดยแสดงหลักฐานจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ ไลน์กลุ่มของสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 32. สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103900401A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์ของสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 33. สาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103901101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้ยิน หรือสื่อสาร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ Messenger ของ เพจสาขาวิชา คลิก
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
  Meeting ID: 850 1104 0723
  Passcode: 112233
 34. สาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103901601A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะภาพยนตร์
  – เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.80 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. ภาพยนตร์นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 35. สาขาวิชา นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
  หลักสูตร : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) คณะ : วิทยาการจัดการ
  จํานวนรับ : 80
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740103903801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง นําส่งแฟ้มสะสมผลงาน ในวันสอบสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
  Meeting ID: 973 4682 0408
  Passcode: 112233
 36. สาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย
  หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104110701A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต
  *หมายเหตุ : ในกรณีที่มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่ครบให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบตามกําหนด
  – มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  *หมายเหตุ : ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ให้การรับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐ
  – มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา สาขาวิชา พท.บ. การแพทย์แผนไทย ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail: tomarwut@gmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 37. สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 15
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104111101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่เพจวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คลิก
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 38. สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104111102A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่
  1. E-mail: kanlayathanasin@gmail.com
  2. นํามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
  *หมายเหตุผู้สมัครสามารถสสอบถามเพิ่มเติมที่ประธานสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพ 095-2476777 (ผศ.กัลยา ธนาสินธ์)
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 39. สาขาวิชา วท.บ. ชีววิทยาการแพทย์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104112201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
  – ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ/เกณฑ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. ชีววิทยาการแพทย์นําแฟ้มสะสมผลงานส่งในรูปแบบไฟล์ pdf. ได้ที่ E-mail: med.bio2024@gmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย) คลิก
  *ถ้าไม่สามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้ กรุณาติดต่อ 099-441-5329 หรือ e-mail: wannakorn.ki@gmail.com (เฉพาะผู้สมัครสาขาชีววิทยาการแพทย์เท่านั้น)
 40. สาขาวิชา วท.บ. เทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 10
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104111301A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  – มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
  ไม่เป็นโรคตาบอดสี
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคนิคการแพทย์นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 41. สาขาวิชา วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104112101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  – ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา (ตาบอดสี)
  – ไม่เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้2 ช่องทาง คือ
  1. E-mail: ratchanu.me@bsru.ac.th หรือ
  2. เพจของสาขาวิชา Facebook : วิทยาศาสตร์การแพทย์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
  Meeting ID: 319 520 1698
  Passcode: 111111
 42. สาขาวิชา วท.บ. สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104112102A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  – คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นรายปี
  – กรณีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. สมุนไพรและกัญชาศาสตร์นําแฟ้มสะสมผลงานผ่านไลน์กลุ่มสาขาวิชา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 43. สาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104112701A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
  – หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ในระดับดี
  – ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. กลุ่มไลน์ “ห้องรับนศ. อาชีวอนามัยฯ มบส.” หรือ
  2. E-mail : chan.bsru@gmail.com หรือ
  3. Facebook : สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 44. สาขาวิชา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104112702A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผู้สมัครต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ํากว่า 2.50
  – มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจเข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 45. สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104211001A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชางานอาหาร โภชนาการ คหกรรมอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรหรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยใช้การเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail : foodsci@bsru.ac.th
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 46. สาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104211601A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail: animation@bsru.ac.th โดยแนบส่งเป็นไฟล์ประเภท pdf
  2. หากมีรูปแบบไฟล์วิดีโอให้นําลง YouTube แล้วส่ง URL ที่สามารถเข้าดูได้
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ เข้ากลุ่มไลน์ คลิก
 47. สาขาวิชา วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104211901A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ระดับดีด้วย
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  ไม่รับผู้พิการหรือบกพร่องทางร่างกายและจิตใจทุกประเภท เพราะหลักสูตรมีภาคปฏิบัติและออกภาคสนามซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อผู้เรียน
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail:ผศ.ดร.สรายุทธ คาน (sarayutkhan@gmail.com) ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล (ipd_flower@hotmail.com)
  2. LINE: อาจารย์ประจําสาขาวิชา LINE ID : jee_malee
  3. เพจ Facebook สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 48. สาขาวิชา วท.บ. คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104212003A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – ใช้ GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงาน ได้ที่
  1. E-mail: kanlayathanasin@gmail.com หรือ
  2. นํามาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 49. สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104220101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด (รับตรง)
  – สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 1.80 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail: injoung2004@gmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านไลน์ Line id: nainapas (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 50. สาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 60
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104220201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ไม่เป็นผู้พิการทางสมอง และมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์ BSRU CS 67#สมัคร
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์BSRU CS 67#สมัคร (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 51. สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 15
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104500201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หากเป็นนักศึกษาต่างชาติจะต้องใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail: agriculture.p001@gmail.com
  2. E-mail: soontreeya596@gmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 52. สาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104700801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือข้อกําหนดในมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ (4 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 และสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ตลอดหลักสูตร ถ้ามีผลงานจากการแข่งขัน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. คณิตศาสตร์นําแฟ้มสะสมผลงาน มาในวันสอบสัมภาษณ์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 53. สาขาวิชา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104700901A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail : warut.pl@bsru.ac.th
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 54. สาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  จํานวนรับ : 10
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740104701301A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องกําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีค่านิยม เจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อกําหนดในมาตรฐานสาขาวิชาที่ศึกษา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ค.บ. ชีววิทยา ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่กลุ่มไลน์สาขาวิชา (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 55. สาขาวิชา วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105111801A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยิน หรือความผิดปกติทางสมอง ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – เป็นผู้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจในภาษาไทยได้นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail : wichuma@bsru.ac.th
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 56. สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105210201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ กลุ่มไลน์สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 57. สาขาวิชา ทล.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105212103A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  ไม่รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา ทล.บ. การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail: yossawat.ch@bsru.ac.th
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 58. สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105212201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  – ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail : plem2565@gmail.com หรือ
  2. กลุ่มไลน์ “TCAS67-อส.บ.”
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 59. สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า)
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105212202A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail : plem2565@gmail.com หรือ
  2. กลุ่มไลน์ “TCAS67-อส.บ.”
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 60. สาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์)
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105212203A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – กรณีนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชา อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail : plem2565@gmail.com หรือ
  2. กลุ่มไลน์ “TCAS67-อส.บ.”
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 61. สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 20
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105301501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.50 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. E-mail: noppanan.mu@bsru.ac.th
  2. กลุ่มไลน์ “รับสมัคร น.ศ. 67” 
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านกลุ่มไลน์ของสาขาวิชา (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 62. สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105301601A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าวัดคุมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าวัดคุมคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ํา 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่
  1. เพจ facebook วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ BSRU คลิก หรือ
  2. กลุ่มไลน์ สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
  Zoom ID: 849 254 1454
  Passcode: 191919
 63. สาขาวิชา อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105302301A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการคัดเลือก (รับตรง) เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา 
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail: wkanyanaporn@hotmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 64. สาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 25
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105303501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – กรณีนักศึกษาต่างชาติ ระดับภาษาไทยควรอยู่ในเกณฑ์พอใช้
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail: rontlaong.p@gmail.com
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
 65. สาขาวิชา วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  จํานวนรับ : 10
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740105800101A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สําเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ผู้สมัครสาขาวิชา วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานได้ที่ E-mail: vongthong.ki@bsru.ac.th
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
  MEETING ID : 898 4555 5137
  passcode: 303379
 66. สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตรี
  จํานวนรับ : 60
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740106702501A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสถาบัน อุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  – เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
  – มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
  – มีความรู้ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และมีผลงานทางด้านดนตรีตะวันตกในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติโดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
  – เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรีตะวันตก ความสามารถทางดนตรีตะวันตกและสอบสัมภาษณ์
  – เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม
  – กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
  – กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัติดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอกที่ใช้ในการสอบ ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
  รายละเอียดการสอบปฏิบัติ
  การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
  1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสตทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น
  2. การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)
  3. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก และ มีรายละเอียดดังนี้
  เครื่องเป่า
  เครื่องสาย
  – บทเพลงที่นํามาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ํากว่าเกรด 4 (Trinity)
  – บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio 2 Octave ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat)
  เครื่องกระทบ
  – เล่นบทเพลง 2 ใน 3 ของเครื่องดนตรี (Snare, Timpani, Mallet)
  – บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) 3 ชาร์ป (Sharp) 3แฟลต (Flat) ขึ้นและลงสอง Octave ในจังหวะ 112
  กลองชุด
  – บทเพลงสอบ 1-2เพลงที่อยู่ในระดับ เกรด 3-4 ของ Rock School และ Trinity หรือบทเพลงที่เทียบเท่า
  – จังหวะพื้นฐานต่างๆเช่น Waltz, Beguine, Tango, Cha cha cha, Bossanova Samba, Jazz, Swing, funk
  กีตาร์
  – เพลงบรรเลงตามความถนัด 1 เพลง
  – บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) และ Arpeggioไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat)
  ขับร้อง
  – เพลงตามความถนัด 1 เพลง
  – ร้องบันไดเสียงแบบ Move Do มา 3 บันไดเสียงตามช่วงเสียงของตนเอง
  เปียโน
  – เพลงคลาสสิก 1 เพลง
  – Scales & Arpeggios 4 Octaves พร้อมกัน 2 มือ (Bb Major, D Major, F# minor, และ D minor)
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบปฏิบัติ
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ให้ผู้สมัครจัดทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีตะวันตกที่ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล westernmusicbsru@gmail.com
  *** ผู้สมัครสาขาวิชา ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทําการ ได้ที่นี่ คลิก ***
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 67. สาขาวิชา ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตรี
  จํานวนรับ : 40
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740106702502A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูสอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งสถาบัน อุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด
  – มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่หลักสูตร ภาควิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ
  – เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
  – มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
  – มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
  – เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทยและคีตกวี ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์
  – เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม
  รายละเอียดการสอบปฏิบัติ
  การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
  1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี
  2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จํานวน 2 เพลง คือ
       2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)
       2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)
  3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบปฏิบัติ
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ให้ผู้สมัครจัดทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล thaimusicbsru@gmail.com
  *หมายเหตุ นําแฟ้มสะสมผลงาน/ผลงานอื่นๆ ที่นําส่งแล้วทางอีเมล มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 68. สาขาวิชา ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก
  หลักสูตร : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตรี
  จํานวนรับ : 70
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740106800201A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศการรับนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางสมอง จิตใจ ร่างกาย ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการสอนดนตรี
  คุณสมบัติเฉพาะ
  – มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรีตะวันตก มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีตะวันตกในระดับ สถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
  – เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตกและสอบสัมภาษณ์
  คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  – กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทฤษฎีดนตรีตะวันตก ตามมาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้น ไป ได้แก่ Trinity หรือ ABRSM หรือ TIME หรือ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบจะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
  – กรณีผู้สมัครมีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดระดับทักษะปฏิบัตดนตรีที่ตรงตามประเภทของเครื่องดนตรีเอกที่ใช้ในการสอบตาม มาตรฐานของการสอบวัดระดับตั้งแต่เกรด 4 ขึ้นไป ของ BSRUMTC ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อ โดยใบรับรองที่ผ่านการทดสอบจะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่ระบุในใบรับรอง)
  รายละเอียดการสอบปฏิบัติ
  การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีตะวันตก และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
  1. ความรู้ประกอบด้วย พื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก และโสต ทักษะทางดนตรีตะวันตกเบื้องต้น
  2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีตะวันตก ประกอบด้วย
       2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันได เสียงไมเนอร์ (Minor Scale) ทุกแบบ และ Arpeggio ไม่เกิน 4 ชาร์ป (Sharp) 4 แฟลต (Flat)
       2.2 บทเพลงที่นํามาปฏิบัติต้องจัดอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีทักษะไม่ต่ํากว่าเกรด 4 (Trinity)
       2.3 การอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight Reading)
  3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบปฏิบัติ
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ให้ผู้สมัครจัดทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีตะวันตกที่ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล westernmusicbsru@gmail.com
  *** ผู้สมัครสาขาวิชา ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก เลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทําการ ได้ที่นี่ คลิก ***
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 69. สาขาวิชา ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีไทย
  หลักสูตร : ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตรี
  จํานวนรับ : 10
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740106800202A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางดนตรีไทย
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  – เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรืออาการของโรค อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
  – มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
  – มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และมีผลงานทางด้านดนตรีไทยในระดับสถาบัน ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ โดยแนบหลักฐานประกอบใน Portfolio
  – เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์
  – เข้ารับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม
  รายละเอียดการสอบปฏิบัติ
  การทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรีไทย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
  1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางวิชาชีพครู การสอบพื้นฐานทางดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีไทย และคีตกวี
  2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีไทย จํานวน 2 เพลง คือ
       2.1 เพลงบังคับ 1 เพลง (เครื่องสาย – เพลงนางนาค 2 ชั้น, ปี่พาทย์ – เพลงสาธุการ)
       2.2 เพลงถนัด 1 เพลง (เลือกได้อิสระเพื่อแสดงทักษะทางดนตรีไทยของผู้สมัคร)
  3. สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบปฏิบัติ
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ให้ผู้สมัครจัดทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล thaimusicbsru@gmail.com
  *หมายเหตุ นําแฟ้มสะสมผลงาน/ผลงานอื่นๆ ที่นําส่งแล้วทางอีเมล มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 70. สาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คณะ : วิทยาลัยการดนตรี
  จํานวนรับ : 30
  รหัสสาขา (รหัสรับสมัคร TCAS67) : 21740106800203A
  ข้อมูลพื้นฐาน
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  รับ ผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตร GED หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ ม.ปลาย (High School) ของสหรัฐอเมริกา
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  – เป็นผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  – มีความถนัดในวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีและดนตรี และมีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและดนตรี
  – มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศการรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  – ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาควิชา/สาขาวิชากําหนด
  คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ
  – มีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านดนตรี มีผลงานการแสดง การประกวดทางดนตรีในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือ
  – แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียง การผลิตสื่อทางเสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง
  – เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางคอมพิวเตอร์สําหรับผลิตงานดนตรีและสอบสัมภาษณ์
  – เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม
  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี)
  – กรณีผู้สมัครมีใบรับรองว่าได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทางด้านดนตรีการผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียงการผลิตสื่อทางเสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อได้
  – กรณีผู้สมัครมีใบรับรองว่าได้รับรางวัลในด้านการแสดงดนตรี การผลิตดนตรี การผลิตสื่อทางเสียง การผลิตสื่อทางเสียงประกอบภาพ หรือการผลิตสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามาใช้ในการยื่นสมัครสอบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อได้
  รายละเอียดการสอบปฏิบัติ
  การทดสอบความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตดนตรีความรู้ทั่วไปทางดนตรีและสอบสัมภาษณ์ทดสอบในประเด็น/หัวข้อ ดังนี้
  1. ความรู้ ประกอบด้วย การวัดความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตดนตรีพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตกดนตรี สมัยนิยมเบื้องต้น
  2. ความสามารถในการปฏิบัติดนตรีประกอบด้วย
       2.1 การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)
       2.2 ปฏิบัติการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรีที่ถนัด (ไม่จํากัดชนิดเครื่องดนตรีเช่น เครื่องดนตรีตะวันตก เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีชาติพันธุ์ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
       2.3 เลือกบทเพลงที่ถนัดมาใช้ในการบรรเลง จะเป็นบทเพลงที่มีอยู่แล้วหรือประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความยาวของบทเพลงที่เหมาะสม
  3. ความสามารถในการปฏิบัติคอมพิวเตอร์สําหรับผลิตงานดนตรี ประกอบด้วย
       3.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการบันทึกเสียงเบื้องต้น
       3.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งเสียงเบื้องต้น
       3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการมิกซ์เสียงเบื้องต้น
  4. สอบสัมภาษณ์ประเมินคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และความพร้อมในการศึกษาต่อในหลักสูตร
  ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามที่ผู้สอบถนัด
  1. บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)
  2. บรรเลงเพลงตามความถนัด 1 เพลง
  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการผลิตดนตรี
  ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการผลิตและทํางานดนตรี เบื้องต้น
  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการบันทึกเสียงเบื้องต้น
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งเสียงเบื้องต้น
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการมิกซ์เสียงเบื้องต้น
  องค์ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษา
  – Portfolio
  – GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่มีขั้นต่ํา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
  – สอบสัมภาษณ์
  – สอบปฏิบัติ
  ช่องทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ให้ผู้สมัครจัดทําแฟ้มสะสมผลงานหรือถ่ายสําเนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงถึงผลงานด้านดนตรีตะวันตกที่ได้รับรางวัลอย่างน้อยระดับภูมิภาคขึ้นไป โดยระบุชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องดนตรีที่สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งนําส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่อีเมล westernmusicbsru@gmail.com
  *** ผู้สมัครสาขาวิชา ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรีเลือกเครื่องดนตรีก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ หลังจากชําระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันทําการ ได้ที่นี่ คลิก ***
  วิธีการพิจารณาเข้าศึกษา
  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

**อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบไลน์กลุ่มของแค่ละโครงการเพื่อส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในประกาศของมหาวิทยาลัย คลิก

 

รู้กำหนดการแล้ว รู้โครงการที่เปิดรับแล้ว น้อง ๆ TCAS67 ที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดและส่งผลงานกันให้ตรงเวลาด้วยนะ จะได้ไม่พลาดทุกโอกาสการเรียยต่อ พี่ ๆ TCASter จะเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนเลย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,814 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,897 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,862 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

572 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,946 views