Follow us on

เปิดแล้ว! รอบ Portfolio จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-ssru

ใครรอรอบ Portfolio จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมตัวได้เลย เพราะเปิดรับแล้ว! วันนี้พี่ TCASter เลยจะมาอัพเดทกำหนดการรับสมัครและโครงการต่าง ๆ ที่เปิดรับให้น้อง ๆ TCAS67 กัน พร้อมแล้วมาดูกันเลย

กำหนดการเปิดรับรอบพอร์ท (Portfolio) ครั้งที่ 1
         รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิก           18 – 31 สิงหาคม 66
         ชำระเงินค่าสมัคร                                                       18 – 31 สิงหาคม 66
         ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ mytcas                             28 ตุลาคม 66 – 5 กุมภาพันธ์ 67
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คลิก                      8 กันยายน 2566
         สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ดูรายละเอียด คลิก                   15 กันยายน 2566
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิก                           20 กันยายน 2566
         ดาวน์โหลดขั้นตอนรายงานตัวและกรอกประวัติ คลิก      20 – 24 กันยายน 2566
         ตรวจสอบรหัส สถานะการรายงานตัวและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัว คลิก
         27 – 30 กันยายน 2566
         ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ระบบ TCAS)       6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
         สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1)                      8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับในรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 1. คณะครุศาสตร์
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  สังคมศึกษา                               48 คน
  ภาษาไทย                                   48 คน
  ภาษาอังกฤษ                              48 คน
  คณิตศาสตร์                              48 คน
  การศึกษาปฐมวัย                        48 คน
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป                       48 คน
  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา     48 คน
  รวมคณะครุศาสตร์                   336 คน
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                   56 คน
  คหกรรมศาสตร์                                                                           72 คน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                            28 คน
  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                                                 120 คน
  นิติวิทยาศาสตร์                                                                           56 คน
  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ                       24 คน
  ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)                                                      24 คน
  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี)                                                   20 คน
  วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 56 คน
  วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ) 20 คน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                           28 คน
  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) 24 คน
  การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์) 24 คน
  รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                              552 คน
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร         24 คน
  เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                  24 คน
  เทคโนโลยีไฟฟ้า                                                        24 คน
  การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย                            56 คน
  หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
  การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ              24 คน
  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์                      24 คน
  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์                            24 คน
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             32 คน
  วิศวกรรมหุ่นยนต์                                                    24 คน
  การจัดการวิศวกรรม                                                24 คน
  รวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                           280 คน
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                                     24 คน
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  ภาษาไทย                                                                 64 คน
  ภาษาจีน                                                                  80 คน
  ภาษาญี่ปุ่น                                                              64 คน
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                   80 คน
  การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)   40 คน
  การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม) 24 คน
  รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 376 คน
 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  จิตรกรรม                                                                32 คน
  การออกแบบนิเทศศิลป์                                            48 คน
  ดนตรี                                                                      48 คน
  ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)                                  40 คน
  ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) 48 คน
  การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น) 40 คน
  การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์(การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์) 24 คน
  การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล                              32 คน
  รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์                                    312 คน
 6. คณะวิทยาการจัดการ
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  บัญชี                                                                       96 คน
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  เศรษฐศาสตรธุรกิจ                                                  32 คน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)                 32 คน
  บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)                            32 คน
  บริหารธุรกิจ (การตลาด)                                        128 คน
  บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)                          96 คน
  บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)                         64 คน
  บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)                       64 คน
  รวมคณะวิทยาการจัดการ                                       544 คน
 7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) (หลักสูตรสองภาษา) 24 คน
  นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) (หลักสูตรสองภาษา) 24 คน
  นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา) 24 คน
  การตลาดดิจิทัล                                                        40 คน
  นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ                                    24 คน
  ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 16 คน
  รวมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ                      152 คน
 8. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี5 ปี)
  สถาปัตยกรรม                                                            32 คน
  สถาปัตยกรรมภายใน                                                  32 คน
  รวมวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์                            64 คน
 9. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
  หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์                                         16 คน
  หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 6 ปี)
  การแพทย์แผนจีน                                                         8 คน
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม                                16 คน
  เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข                            24 คน
  กัญชาเวชศาสตร์                                                        16 คน
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาธารณสุขชุมชน                                                       48 คน
  สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ                   48 คน
  รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์วิทยาเขตสมุทรสงคราม 176 คน
 10. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 72 คน
  รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24 คน
  รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 72 คน
  รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24 คน
  การบริหารงานตํารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ)                    90 คน
  การบริหารงานตํารวจ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)     30 คน
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  นิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ)                                  120 คน
  นิติศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)                     40 คน 
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 120 คน
  รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 40 คน
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 32 คน
  รวมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 664 คน
 11. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)(ห้องเรียนกรุงเทพ) 24 คน
  ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12 คน
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 12 คน
  ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12 คน
  การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ) 68 คน
  การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12 คน
  การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ)   68 คน
  การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 12 คน
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 16 คน
  รวมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 236 คน
 12. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  การจัดการโลจิสติกส์                                                160 คน
  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)     128 คน
  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง)   48 คน
  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 96 คน
  การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)                   32 คน
  การจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์                   32 คน
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 8 คน
  รวมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 504 คน
 13. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 24 คน 
  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24 คน
  นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 136 คน
  นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 16 คน
  นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 16 คน
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) (ห้องเรียนกรุงเทพ)16 คน
  นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 16 คน
  นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) (ห้องเรียนกรุงเทพ) 24 คน
  นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24 คน
  ศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม) 24
  รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม          320 คน
 14. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  การจัดการโลจิสติกส์                                                  24 คน
  รวมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง                              24 คน

รวมจํานวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 4,540 คน

 

โอกาสมาแล้วสำหรับใครที่เล็งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไว้ แค่รอบแรกก็เปิดรับกันถึง 4,540 คนเลย นอกจากนี้ยังมีแว่ว ๆ มาว่าอาจจะเปิดรับรอบ Portfolio รอบที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคมด้วย น้อง ๆ TCAS67 อยากเข้าคณะไหนก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กันให้เรียบร้อยด้วยน้า พี่ ๆ TCASter ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนเลย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

833 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,594 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

763 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,338 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

978 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,422 views