Follow us on

เปิดแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.วลัยลักษณ์ – TCASTER

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-wu

รอบ Portfolio จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาแล้ว เปิดรับสมัคร ในวันที่ 9 กันยายนนี้ รับจุก ๆ 17 โครงการ วันนี้พี่ TCASter เลยจะมาอัพเดทกำหนดการรับสมัครและโครงการต่าง ๆ ที่เปิดรับในรอบแรกให้น้อง ๆ TCAS67 ได้มารับทราบพร้อมกัน มาดูกันเลย

1. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรภาษาไทย จํานวนรับ 50 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 •  จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   •  กลุ่ม/รายวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 90 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEIC ,TOEFL หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรภาษาจีน จํานวนรับ 90 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ผลการสอบ HSK2 ขึ้นไป(ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวนรับ 120 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
  • เรียงความ หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสําคัญกับความสําเร็จอย่างไร
  • เรียงความ หัวข้อ ความคาดหวังของนักเรียนจากการเรียนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • การสัมภาษณ์
  •  ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ จํานวนรับ 150 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนความเรียงหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประชาธิปไตย” 1 หน้า A4
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

3. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ จํานวนรับ 200 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล จํานวนรับ 50 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

4. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวนรับ 200 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • กรณีมีหลักฐานการร่วมกิจกรรมบริการงานวิชาการกับชุมชน สังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

5. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) จํานวนรับ 60 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร\
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความเรื่อง เหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรบัญชี จํานวนรับ 120 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความทําไมถึงตัดสินใจเรียนหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ จํานวนรับ 100 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


6. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) จํานวนรับ 100 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.25
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) จํานวนรับ 90 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล จํานวนรับ 80 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เป้าหมายชีวิต : จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงของตัวเองเพื่อนําไปสู่เป้าหมายชีวิตในอนาคต
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (เชฟมืออาชีพ) จํานวนรับ 40 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.50
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.50
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตรโปรเชฟเเละเป้าหมายการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
  • ใบรับรองเเพทย์ ระบุไม่เป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้เเก่ ไวรัสตับอักเสบเอ ชนิด Anti-HAV IgM ไวรัสตับอักเสบบี ชนิด HBs-Ag และวัณโรค
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์


7. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จํานวนรับ 40 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ จํานวนรับ 70 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรอินเทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกม จํานวนรับ 80 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 •  ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความเหตุผลที่อยากเรียนในหลักสูตรนี้ 1 หน้ากระดาษ
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จํานวนรับ 35 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ จํานวนรับ 35 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • กลุ่ม/รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


8. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จํานวนรับ 70 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “คุณคิดว่า AI จะมีบทบาทต่อการดํารงชีวิตหรือการทํางานของเราอย่างไร และหากได้เรียนในหลักสูตรนี้คุณคาดหวังนําความรู้ไปพัฒนาประเทศอย่างไร”
  • (*** ทางหลักสูตรฯ “อาจมีนัดหมาย” ให้เข้าฟังข้อมูลหลักสูตรฯ ผ่านระบบออนไลน์ก่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ***)
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จํานวนรับ 50 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
    จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “แรงจูงใจและสาเหตุที่ทําให้เลือกเรียนวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมที่มหาวิทยาลัยลักษณ์”
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวนรับ 70 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  •  สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความเรื่อง การเริ่มต้นเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ดีในอนาคตกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จํานวนรับ 50 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาไทยได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จํานวนรับ 50 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความเรื่อง วิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์กับความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 1 หน้ากระดาษ A4
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จํานวนรับ 45 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความ หัวข้อ วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ช่วยในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร
 • การสัมภาษณ์
  • ไม่สัมภาษณ์


9. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม จํานวนรับ 70 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


10. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จํานวนรับ 130 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


11. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวนรับ 100 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.75
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความเรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาศ A4)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จํานวนรับ 40 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์ที่หลักสูตรกําหนด
  • เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ 1. แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ฉันรู้จักและเป้าหมายหลังจากเรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ 2. ความซื่อสัตย์สุจริตมีความสําคัญกับการประสบความสําเร็จในชีวิตในอนาคตอย่างไร
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


12. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรกายภาพบําบัด จํานวนรับ 60 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความเรื่อง “เหตุผลในการเลือกเรียนกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป้าหมายในชีวิตเมื่อสําเร็จการศึกษา” (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จํานวนรับ 80 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.0 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.0 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.0
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เรียงความหัวข้อ “เหตุผลที่เลือกเรียนในหลักสูตรเทคนิคการเเพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
  • ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชากําหนด
  • ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสภาวะตาบอดสี
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) จํานวนรับ 40 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.00
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เขียนเรียงความด้วยลายมือ 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “What do I know as a medical technologist, and what do I want to achieve after graduation?”
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ดังนี้ IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC, CEFR หรือ คะแนนมาตรฐานสากลอื่นๆ
  • ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่หลักสูตรกําหนด (แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิก) โดยผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสีรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


13. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน) จํานวนรับ 200 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.00 และ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์ ที่มีรายการตรวจตาบอดสี
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

14. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) จํานวนรับ 30 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.25
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ชื่อสกุลและอาชีพของผู้ปกครอง
  • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
  • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
  • ความรู้ความสามารถพิเศษ
  • เรียงความเรื่อง “เป้าหมายในการเรียนทันตแพทย์” ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวนไม่เกิน 2หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น)
  • ผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ -TOEFL (PBT/ITP) ไม่น้อยกว่า 498 -TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 171 -TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 60 -TOEIC ไม่น้อยกว่า 570 -IELTS ไม่น้อยกว่า 6 -CU-TEP ไม่น้อยกว่า 80 -WU-TEP ไม่น้อยกว่า 73.5 -CEFR level ไม่น้อยกว่า B2
  • ใบรับรองแพทย์ของรัฐหรือเอกชนที่รับรองว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่ปรากฎอาการแสดงของโรคต้องห้าม 
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


15. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) จํานวนรับ 50 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 3.25
 •  ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • เหตุผลที่ต้องการเรียนในวิทยทลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


16. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรการออกแบบภายใน จํานวนรับ 35 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
  • ผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

หลักสูตรสถาปัตยกรรม จํานวนรับ 60 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • กลุ่ม/รายวิชาศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 2.5
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์


17. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) จํานวนรับ 30 คน

 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา GPAX ตั้งแต่ 4 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 2.50
 • ประเภทการรับนักเรียน
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรแกนกลาง
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรนานาชาติ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรอาชีวะ
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  • รับนักเรียน รร. หลักสูตร GED
 • แผนการศึกษาที่เปิดรับ
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • แผนการเรียนศิลป์ – สังคม
   • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา
   • แผนการเรียนศิลป์ – คํานวณ
   • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
  • สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาทัศนศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชานิเทศน์ศิลป์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   • แผนการเรียนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาประมง
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเกษตรกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม
   • แผนการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • แผนการเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • แผนการเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
   • แผนการเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • จํานวนหน่วยกิตและคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละกลุ่มวิชาที่ต้องใช้ในการยื่นสมัคร
  • สําหรับนักเรียนสายสามัญ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
    สําหรับนักเรียนสายอาชีพ
   • กลุ่ม/รายวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 • รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือ แนะนําตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • รางวัล/เกียรติบัตร/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์หรือการแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
   ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือผลงานที่ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงภาวะการเป็นผู้นําหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หรือจิตสาธารณะ (ถ้ามี)
 • การสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์

กำหนดการรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดรับสมัคร (เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิก)  รอบที่ 1.1           9 – 25 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1.1                                  28 กันยายน 2566
สอบสัมภาษณ์                                                                                   28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.1                                                      3 ตุลาคม 2566
นักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาใน ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1.1            4 – 6 ตุลาคม 2566

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1.2                                                                      1 – 30 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1.2                                  2 พฤศจิกายน 2566
สอบสัมภาษณ์                                                                                   2 – 5 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.2                                                     7 พฤศจิกายน 2566
นักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาใน ม.วลัยลักษณ์ รอบ 1.2             8 – 10 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1.3                                                                     1 – 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1.3                                30 พฤศจิกายน 2566
สอบสัมภาษณ์                                                                                  30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.3                                                     5 ธันวาคม 2566
นักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาใน ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1.3           6 – 8 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1.4                                                                     1 – 25 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1.4                                 28 ธันวาคม 2566
สอบสัมภาษณ์                                                                             28 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.4                                                     9 มกราคม 2567
นักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาใน ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1.4           10 – 12 มกราคม 2566

เปิดรับสมัคร รอบที่ 1.5                                                                       1 – 22 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1.5                                   25 มกราคม 2567
สอบสัมภาษณ์                                                                                     25 – 28 มกราคม 2567
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1.5                                                       30 มกราคม 2567
นักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาใน ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1.5            31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกให้ TCAS                  2 กุมภาพันธ์ 2567
TCAS ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (mytcas)                                    6 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS (mytcas)                                       6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS (mytcas) รอบที่ 1                               8 กุมภาพันธ์ 2567
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                 10 กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียนชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร                     11 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

รู้โครงการแล้ว รู้กำหนดการแล้ว ถ้าอยากเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้อง ๆ TCAS67 ก็อย่าลืมหมั่นเข้าไปตรวจสอบประกาศจากทางมหาลัยด้วยน้า จะได้เตรียมตัวทัน พี่ ๆ TCASter จะช่วยเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนได้เข้ามหาลัยที่หวังไว้นะคะ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

190 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,435 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,620 views