Follow us on

เปิดแล้ว! รอบ Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี – TCASTer

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-sut

ใครรอรอบ Portfolio จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเตรียมส่งพอร์ตได้เลย เพราะจะเปิดรับกันแล้ว! เริ่มในวันที่ 1 กันยายนนี้ วันนี้พี่ TCASter เลยจะมาอัพเดทกำหนดการรับสมัครและโครงการต่าง ๆ ที่เปิดรับในรอบแรกให้น้อง ๆ TCAS67 ได้มารับทราบพร้อมกัน พร้อมแล้วมาดูกันเลย

โครงการที่เปิดรับในรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาค ต้องได้ 2.75 ขึ้นไป
และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
* ต้องได้รับตำแหน่งชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
* เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดแข่งขัน
* มีประสบการณ์การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 1 ปี
ในกีฬาประเภทที่กำหนด คือ
กรีฑา, ว่ายน้ำ, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, กอล์ฟ, เซปักตะกร้อ, ดาบสากล, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, ยิงปืน, ฮอกกี้, วอลเลย์บอลชายหาด, เปตอง, เรือพาย, ลีลาศ, ฟุตซอล, หมากกระดาน, ครอสเวิร์ด, บริดจ์, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น, ดาบไทย, ลอนโบวล์ส, สควอช
กลุ่มสาขาวิชาที่รับสมัคร

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์         
       สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (5 คน)
       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (10 คน)
       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (5 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ (2 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (1 คน)
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
       สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (5 คน)
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (2 คน)
       สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (5 คน)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฅ
       กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (2 คน)

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาค ต้องได้ 2.50 ขึ้นไป
ประเภทความสามารถ
ดนตรีสากล, ดนตรีไทย, ดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นาฏศิลป์, ขับร้อง
ต้องมีคุณสมบัติ
* เป็นนักดนตรีหรือนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน
* มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีหรือนาฏศิลป์ของโรงเรียน

กลุ่มสาขาวิชาที่รับสมัคร

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
       สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (5 คน)
       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 คน)
       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (5 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ (5 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (1 คน)
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
       สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (5 คน)
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 คน)
       สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (5 คน)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (3 คน)

3. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาค ต้องได้ 2.75 ขึ้นไป
เป็นนักเรียนที่มีผลงานตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
* ผลงานจากหน่วยงานระดับประเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์กับสังคม ได้รับ ใบรับรอง/ใลประกาศเกียรติคุณ/วุฒิบัตร/โล่/รางวัล (ผลงานระดับภูมิภาค ระดับเขตการศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปเป็นผู้รับรองหรือออกให้ และเป็นผลงานที่ได้รับในช่วงม.ปลาย) หรือ
* ผลการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ได้รับธรรมศึกษาชั้นเอก หรือ
* ผลงานที่นักเรียนได้รับคัดเลือกใน “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกกรมในการพัฒนาและประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน
     รักสะอาด
     ความสนใจใฝ่รู้
     ความเชื่อมั่นในตนเอง
     การพึ่งพาตนเอง
     รักษาศีล 5 หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ
     หลีกเลี่ยงอบายมุข
ด้านที่ 2 คุณธรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน
     ความประหยัด
     ความมีวินัย
     ความอุตสาหะ
     ความรับผิดชอบ
     ความซื่อสัตย์สุจริต
     ความมีน้ำใจ
ด้านที่ 3 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม
     ความกตัญญูกตเวที
     ความเสียสละ
     ความสามัคคี
     ความมีมนุษยสัมพันธ์
     ความเป็นประชาธิปไตย
     จิตสาธารณะ

กลุ่มสาขาวิชาที่รับสมัคร

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
       สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (5 คน)
       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 คน)
       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (5 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ (10 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (5 คน)
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
       สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (5 คน)
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3 คน)
       สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (5 คน)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (2 คน)
       สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (1 คน)

4. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาค ต้องได้ 2.75 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  4 ภาคเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ต้องได้ 2.75 ขึ้นไป
คุณสมบัติ
* เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มสาขาวิชาที่รับสมัคร

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
       สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (5 คน)
       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (5 คน)
       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ไม่จำกัดจำนวน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ (10 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (5 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (2 คน)
       สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (5 คน)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (8 คน)
       สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (2 คน)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์)
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (5 คน)

5. โครงการลูกแสดทอง
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาค ต้องได้ 2.75 ขึ้นไป
คุณสมบัติ
* บุคคลที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคลากรประจำที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังปฏิบัติงานอยู่ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กลุ่มสาขาวิชาที่รับสมัคร

 • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน)
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
       สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (5 คน)
       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (5 คน)
       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ไม่จำกัดจำนวน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ (10 คน)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (5 คน)
 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
       สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (2 คน)
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (1 คน)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (5 คน)
       สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (5 คน)
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม (4 คน)
       สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร (1 คน)
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์)
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (1 คน)

6. โครงการผู้พิการ
เกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาค ต้องได้ 2.50 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาที่รับสมัคร

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูตึง, บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา, บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่สามารถเขียนหนังสือและพิมพ์คอมพิวเตอร์ปกติได้)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (5)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ คนเห็นเรือนราง, บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หูตึง, บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่สามารถเขียนหนังสือและพิมพ์คอมพิวเตอร์ปกติได้)
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (3)
       สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) (3)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่สามารถเขียนหนังสือและพิมพ์คอมพิวเตอร์ปกติได้)
       สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (5)
       สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (5)
       สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (10)
       สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (10)
       สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (5)
       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (5)
  * อ่านคุณสมบัติประเภทของความพิการที่แต่ละสาขากำหนดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศของมหาวิทยาลัย

กำหนดการรอบ Portfolio

 • เปิดรับสมัคร ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิก       1 – 20 กันยายน 2566
 • แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน                     (ภายใน) 21 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์                          2 ตุลาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์                                                    14 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์                      20 ตุลาคม 2566
 • ผู้ผ่านสัมภาษณ์แจ้งความประสงค์เข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย เพื่อส่งรายชื่อเข้าระบบ Clearing house 20 – 27 ตุลาคม 2566
 • ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house (ที่เว็บไซต์ mytcas) 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว 12 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                          12 – 17 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                      20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

รู้โครงการแล้ว รู้กำหนดการแล้ว ถ้าอยากเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น้อง ๆ TCAS67 ก็อย่าลืมหมั่นเข้าไปตรวจสอบประกาศจากทางมหาลัยด้วยน้า (เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิก) จะได้เตรียมตัวทัน พี่ ๆ TCASter จะช่วยเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนได้เข้ามหาลัยที่หวังไว้นะคะ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

2,868 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,117 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

969 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,516 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,159 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,629 views