Follow us on

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.อุบล รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-ubu

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มเปิดรับกันไปแล้วเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมานี้เอง แอบบอกว่าแค่รอบแรกก็รับกันจุก ๆ ถึง 2,014 คนเลยนะ น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากรู้สาขาที่เปิดรับกับกำหนดการแต่ละรอบ มาดูพร้อมพี่ TCASter กัน

คุณสมบัติทั่วไปรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิวาชีพชั้นสูงในปีการศึกษา 2566 หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
 • ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด

ปฏิทินการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • การสมัคร และส่งเอกสารการสมัคร ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก 
  1 – 30 กันยายน 2566
 • ชำระเงินค่าสมัคร (สั่งพิมพ์แบบฟอร์มที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ก่อน 20.00 น.
  1 – 30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
  7 ตุลาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์
  11 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษา
  20 ตุลาคม 2566
 • แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS
  6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • สละสิทธิในระบบ TCAS
  8 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
  13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
  13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 300 คน
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ และประมง
   GPAX : 2.00
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   GPAX : 2.00
  • สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ
   GPAX : 2.00
   คุณสมบัติเฉพาะ
   • ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียบน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด ของสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดส่วนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก หรือ
   • เป็นทายาทของเกษตรกร หรือเจ้าของกิจการอาหารและสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ
 • คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 235 คน
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   GPAX : 2.50
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาเคมี
   GPAX : 3.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
   GPAX : 3.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
   GPAX : 2.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 10 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   GPAX : 2.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
   GPAX : 2.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   GPAX : 3.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   GPAX : 2.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาชีววิทยา
   GPAX : 2.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   GPAX : 2.00
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 10 หน่วยกิต
  • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ
   GPAX : 2.50
   คุณสมบัติเฉพาะ
   • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่น้อยกว่าค่าย 1 (ศูนย์ สอวน.) ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตามสาขาวิชากำหนด หรือ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6 ภายใต้โครงการโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ
   • เป็นผู้ที่ผ่านโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) หรือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา หรือเป็นผู้ที่ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรืสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี หรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ
   • เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันรับสมัคร หรือ
   • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
    • ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดส่วนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนสังกัดของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก และต้องมีกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือ
    • ทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน หรือภาคชุมชน หรือองค์กรเอกชน โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หรือให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เฉพาะ 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาคิมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทุกกลุ่มสาขาวิชาเรียนอย่างน้อย 2 ปี ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เรียนอย่างน้อย 2 ปีครึ่ง โดยระยะเวลาสำเร็จการศึกษาขึ้นอยู่กับผลการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตวิชาในระดับ ปวส. และผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแต่ละบุคคล (ในการเทียบและโอนหน่วยกิจวิชาจาก ปวส. อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 250 คน
  GPAX : 2.50
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเฉพาะ 14 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ สาชาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาชาวิชาโยธา และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชาอุตสาหกรรมเฉพาะ 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาโยธา
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ
   GPAX : 2.00
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
   GPAX : 2.00
   • เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันรับสมัคร หรือ
   • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    • ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัด ของสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดส่วนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก และต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่ต้องรับรองการทำกิจกรรมจริง หรือ
    • ทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือองค์กรเอกชน โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง
 • คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 15 คน
  GPAX : 2.75
  จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เมื่อครบ 6 ภาคเรียน ≥ 10 หน่วยกิต
  จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อครบ 6 ภาคเรียน ≥ 22 หน่วยกิต
  • เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   • TOEFL ไม่น้อยกว่า 53 (IBT), 477 (ITP), 123 (CBT) หรือ
   • IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ
   • TU – GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
   • CU – TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
   • UBU TEST ไม่น้อยกว่า 50 หรือ
   • KEPT ไม่น้อยกว่า 50
 • คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 200 คน
  GPAX : 2.20
 • คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับ 200 คน
  • สาขาวิชาการปกครอง
   GPAX : 2.00
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจและการบริหารท้องถิ่น
   GPAX : 2.00
 • คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับ 320 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
   GPAX : 2.20
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.20
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.20
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกตลาดดิจิทัล
   GPAX : 2.20
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.20
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.20
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่
   GPAX : 2.00
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.20
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.20
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและบริการ
   GPAX : 2.00
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.20
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.00
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
   GPAX : 2.00
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.20
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.00
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   GPAX : 2.00
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.00
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.00
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   GPAX : 2.00
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.20
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.20
  • หลักสูตรบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
   GPAX : 2.50ฅ
   GPA (Sc+Math+Eng) : 2.50
   GPA (Th+Soc+Eng) : 2.50
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับ 40 คน
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   GPAX : 2.75
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาอนมัยสิ่งแวดล้อม
   GPAX : 2.75
   จำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ≥ 20 หน่วยกิต
 • คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 404 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
   GPAX : 2.75
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
   GPAX : 2.75
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
   GPAX : 2.75
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
   GPAX : 2.75
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
   GPAX : –
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   GPAX : 3.00
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย
   GPAX : 3.00
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกพลศึกษา
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกดนตรีศึกษา
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา
   GPAX : 3.25
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์
   GPAX : 3.00
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเคมี
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกชีววิทยา
   GPAX : 3.25
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยี
   GPAX : 2.50
  • หลักสูตรศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
   GPAX : 3.25

มหาวิทยาลัยจะรับบุคคลเข้าศึกษารอบพอร์ต (Portfolio) ตามประกาศนี้ จำนวน 2,014 คน

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิสมัครเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษารอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้

 • วุฒิการศึกษา คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด
 • ฃจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตามที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนทดสอบความรู้เฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด
 • ผลการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

การสมัคร เอกสารประกอบการสมัครและการชำระเงินค่าสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะให้ครบถ้วน
 • สมัครผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา โดยกรอกข้อมูลตามคำแนะนำและขั้นตอนการสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในระดับ ม.ปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. แนบไฟล์สแกนเอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 4 ภาคการศึกษา (ด้านหน้า – ด้านหลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด หรือ
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในระดับ ปวส. แนบไฟล์สแกนเอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. จำนวน 2 ภาคการศึกษา (ด้านหน้า – ด้านหลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด หรือ
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. แนบไฟล์สแกนเอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) จำนวน 6 ภาคการศึกษา (ด้านหน้า – ด้านหลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. แนบไฟล์เอกสารสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตร ปวส. จำนวน 4 ภาคการศึกษา (ด้านหน้า – ด้านหลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  • ผู้สมัครต้องแนบใบรับรอง/ประกาศนียบัตร/ตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  • ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท โดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก และสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารไทยพาฯิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 20:00 น.
  • การรับสมัครเข้าคัดเลือกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเข้ากรับการคัดเลือกและส่งหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ และภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด
  • ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ยกเว้นการแก้ไขผลการเรียนตามใบ ปพ.1 รวมทั้งการส่งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเพิ่มเติม ให้ติดต่อ “งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา” ทาง Email : entry.ubu@gmail.com และประสานงานการแก้ไขข้อมูลได้ที่เบอร์ 0-4535-3120 หรือ 0-4535-3122 หรือ 0-4535-3224 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครและผลการตรวจสอบเอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรอบพอร์ต (Portfolio) วันที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบพอร์ต (Portfolio) ดำเนินการดังนี้

 • แจ้งความจำนงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก  ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS ที่เว็บไซต์ mytcas ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ mytcas ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • หากต้องการสละสิทธิให้ดำเนินการที่เว็บไซต์ mytcas ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
 • ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาให้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา โดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก และชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • รานงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

โอกาสดี ๆ แบบนี้อย่ารอช้า ใครเล็งคณะไหนไว้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็อย่าลืมกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด พี่ ๆ TCASter จะคอยเอาใจช่วยทุกคนน้า

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

599 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,487 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

712 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,307 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

946 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,390 views