Follow us on

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.แม่โจ้ รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-mju

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มเปิดรับกันไปแล้วเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมานี้ น้อง ๆ TCAS67 คนไหนสนใจ อยากเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาดูคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับและกำหนดการพร้อมพี่ TCASter กันได้เลย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 • เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี) และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
 • ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 •  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือ มีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะ/สาขาวิชา และจำนวนรับในรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวน 12 สาขาวิชา)

 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 65 คน
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  – ม.6 กศน. GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 30 คน
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GPAX ขั้นต่ำ 2.25
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ
  – ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
  ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือ ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 40 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 40 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 20 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 25 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (เปิดรับสมัครในรอบที่ 2)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์/ ศิลป์-คำนวณ
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จัดการเรียนสอน โดยเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมจริง ตลอด 4 ปี / เรียนในโรงงานอุตสาหกรรม-หน่วยงานรัฐ และ เอกชน / มีกิจกรรมศึกษาดูงานตลอด 4 ปี / จัดการเรียนการสอนแบบ Block)
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (เปิดรับสมัครในรอบที่ 2)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการหาภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (Industrial optimisation and applications) (เปิดรับสมัครในรอบที่ 2) หลักสูตรนานาชาติ ได้ปริญญาตรี 2 ใบ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – พิจารณาผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
  – ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชา Industrial optimisation and applications”
  ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก โทรศัพท์09 1599 5232
  ผศ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง โทรศัพท์09 6153 2691

2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 สาขาวิชา)

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  – ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “ความสนใจด้านคอมพิวเตอร์”
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ม. 4-6 หรือ ปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 60 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 100 คน

3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 4 สาขาวิชา) 

 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิชาเอกวิศวกรรมพลังงานทดแทน)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.00
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 40 คน
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 40 คน
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล GPAX ขั้นต่ำ 2.75
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการ หรือจิตอาสา ระดับ ม.4-6 หรือปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  จำนวนรับ 60 คน
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล GPAX ขั้นต่ำ 2.75
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการ หรือจิตอาสา ระดับ ม.4-6 หรือปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  จำนวนรับ 50 คน

4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน 3 สาขาวิชา) 

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  – ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่านั้น
  – ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล PDF ผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วย เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ของผู้สมัคร
        1) ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ (อย่างน้อย 5 ผลงาน)
        2) ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
       3) สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือ เอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
       4) อื่น ๆ ที่อยากนำเสนอ
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 20 คน
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โทรศัพท์ 0 5387 5365 โทรสาร 0 5387 5355
  Facebook : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชางานสถาปัตยกรรม เท่านั้น
  – ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล PDF ผ่านระบบออนไลน์
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยเอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ของผู้สมัคร
       1) ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ (อย่างน้อย 5 ผลงาน)
       2) ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
       3) สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือ เอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
       4) อื่น ๆ ที่อยากนำเสนอ
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 20 คน
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โทรศัพท์ 0 5387 5365 โทรสาร 0 5387 5355
  Facebook : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (เทคโนโลยีบัณฑิต)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชางานสถาปัตยกรรม เท่านั้น
  – ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ นามสกุล PDF ผ่านระบบออนไลน์
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ของผู้สมัคร
       1) ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ (อย่างน้อย 5 ผลงาน)
       2) ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์
       3) สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือเอกสารการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
       4) อื่น ๆ ที่อยากนำเสนอ
  GPAX ขั้นต่ำ 2.25
  จำนวนรับ 20 คน
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โทรศัพท์ 0 5387 5365 โทรสาร 0 5387 5355
  Facebook : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. กลุ่มเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน 12 สาขาวิชา) 

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ วิชาเอกอารักขาพืช วิชาเอกปฐพีศาสตร์ วิชาเอกเกษตรเคมี วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
  หมายเหตุก่อนขึ้นระดับชั้นปีที่ 3 จะต้องดำเนินกำรเลือกวิชาเอกตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดไว้ หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00 
  จำนวนรับ 300 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาพืชศาสตร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 180 คน
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์/ ศิลป์-คำนวณ GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา GPAX ขั้นต่ำ 2.75
  จำนวนรับ 40 คน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ วิชาเอกการผลิตสุกร วิชาเอกสัตว์ปีก วิชาเอกอาหารสัตว์)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์หรือปศุสัตว์ ระดับ ม.4-6 หรือปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 125 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00 
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านเกษตร ระดับ ม.4-6 อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 100 คน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการป่าไม้ (เปิดรับสมัครในรอบที่ 2)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
  – ม.6 แผนการเรียนอื่น ๆ ที่เรียนกลุ่มสาระดังนี้
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

6. กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จำนวน 13 สาขาวิชา) 

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00 
  จำนวนรับ 150 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) (เปิดรับสมัครในรอบที่ 2) สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 150 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 80 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านธุรกิจ ระดับม.4 – 6 อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  จำนวนรับ 50 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านวิชาการ หรือกิจกรรม ระดับ ม.4-6 อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการบัญชี
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 100 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 30 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 60 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 60 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ
  จำนวนรับ 50 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.75
  จำนวนรับ 40 คน

7. กลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรม (จำนวน 5 สาขาวิชา) 

 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 80 คน
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร 2 ภาษา)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  จำนวนรับ 40 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ 
  จำนวนรับ 100 บาท
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ 
  จำนวนรับ 100 บาท
 • วิทยาลัยนานาชาติ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) (เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  – ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท **
  – ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “เหตุผลที่อยากเรียนหลักสูตรนี้
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านวิชาการ หรือกิจกรรม ระดับ ม.4-6 อย่างน้อย 1 ผลงาน
  – ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ารับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้สมัครในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ 
  จำนวนรับ 100 คน

8. กลุ่มนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จำนวน 10 สาขาวิชา)

 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขา
  วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงาน การผลิตสื่อต่าง ๆ หรือด้านกิจกรรม ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 120 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – พิจารณาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GPA. ไม่ต่่ำกว่า 3.00
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษที่โดดเด่นจำนวน 2 ผลงาน เช่น การประกวดทางด้านภาษาอังกฤษ และได้รับรางวัลทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต และระดับชาติ และ/หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ในระดับ B1 ขึ้นไป เป็นต้น (ไม่พิจารณาผลงานด้านที่ไม่เกี่ยวข้อง)
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 80 คน
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ประเภทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านการท างานเพื่อสังคม งานจิตอาสา การมีส่วนร่วมกับองค์กรเพื่อสังคม การอบรมด้านสังคม ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.50 
  จำนวนรับ 40 คน
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ปวช. ประเภทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้าน การสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. 1-3 อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00 
  จำนวนรับ 120 คน
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์)
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน
  – ปวช. ประเภทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  – ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้าน การสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล ระดับ ม.4-6 หรือ ปวช. 1-3 อย่างน้อย 1 ผลงาน
  GPAX ขั้นต่ำ 2.00 
  จำนวนรับ 120 คน
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  – ปวช.ทุกประเภทวิชา GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  – ผู้สมัครทุกคนต้องจัดทำข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นและส่งคำตอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น (ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นจากระบบรับสมัคร)
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชารัฐศาสตร์
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ 
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) (เปิดรับสมัครในรอบที่ 2) สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน GPAX ขั้นต่ำ 2.00
  – ปวช.ทุกประเภทวิชา GPAX ขั้นต่ำ 2.50
  – ผู้สมัครทุกคนต้องจัดทำข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นและส่งคำตอบผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น (ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นจากระบบรับสมัคร)
  จำนวนรับ 100 คน
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชน
  รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา
  – ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน.
  – GED Ready 155 คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป 145 คะแนนขึ้นไป
  – ปวช. ทุกประเภทวิชา
  GPAX ขั้นต่ำ ไม่ระบุ 
  จำนวนรับ 100 คน

การสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ในระหว่างวันที่ 1 – 30
  กันยายน 2566
 • ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตนในระบบ Mytcas เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์
 • การชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
  • เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  • เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร >> กรอกเลขบัตรประชาชน
  • เลือกปุ่มชำระค่าสมัคร โดยการสแกน QR Code ชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2566
  • ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงิน ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • กรณียกเลิกการสมัคร เพื่อทำการปรับเปลี่ยนประเภทการสมัคร/สาขาวิชา ชำระเงินผิดบัญชี สมัครผิดหลักสูตร ชำระเงินซ้ำซ้อน หรือคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร และผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกกรณี
 • การอัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
  • หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 1 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 (หากส่งเอกสารไม่ครบจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการคัดเลือก)
  • ผู้สมัครทุกคนต้องอัปโหลด
   • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1) : เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ และมีตราประทับของสถานศึกษา “ผู้กำลังศึกษา ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน” “ผู้สำเร็จการศึกษาใช้ผลการเรียน 6 ภาคเรียน ฉบับจบการศึกษา” (ปพ.1 : ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, รบ.1 : ใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
    • ขั้นตอนที่ 1 : ถ่ายสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน
    • ขั้นตอนที่ 2 : ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ด้วยลายมือ) และเขียนข้อความ “ใช้สำหรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น” (กรณีมี 2 หน้าให้รับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า)
    • ขัั้นตอนที่ 3 : สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB (กรณีมี 2 หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมเป็นไฟล์เดียวแล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร)
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ขั้นตอนที่ 1 : ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น
    • ขั้นตอนที่ 2 : ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ด้วยลายมือ) และเขียนข้อความ “ใช้สำหรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น”
    • ขั้นตอนที่ 3 : สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร
  • อัปโหลดเอกสารบางสาขาวิชา
   • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : แสดงถึงกิจกรรมที่โดดเด่น ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับคณะที่สมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก) (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานด้านการวาดภาพ/ศิลปะตามที่คณะกำหนด)
    • ขั้นตอนที่ 1 : หากมีเกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตร เพื่อให้อ่านข้อความได้ชัดเจน ให้สแกนเอกสารดังกล่าว 1 ใบต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF
    • ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 5 MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร
    • ขั้นตอนที่ 3 : หากขนาดของไฟล์เกิน 5 MB ให้อัปโหลดไฟล์ไปเก็บที่ Google Drive เพื่อทำการแชร์ลิงค์มายังระบบรับสมัคร และเปลี่ยนการเข้าถึงเป็นทุกคนที่มีลิงก์
   • ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น : ผู้สมัครสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ทุกคนต้องจัดทำข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น
    • ขั้นตอนที่ 1 : ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นจากระบบรับสมัครในขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารการสมัคร
    • ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นแล้วกรอกคำตอบด้วยลายมือที่อ่านข้อความได้ชัดเจน
    • ขั้นตอนที่ 3 : สแกนข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้นที่กรอกคำตอบแล้วเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร
   • บทความ
    • ขั้นตอนที่ 1 : พิมพ์บทความ 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อตามที่สาขาวิชากำหนด
    • ขั้นตอนที่ 2 : สแกนบทความเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 (ตามขนาดของเอกสาร) ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB แล้วอัปโหลดในระบบรับสมัคร

หมายเหตุ
1. กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้วให้สแกนใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา (ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์ โดยผู้สมัครต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2566 

การประกาศผล และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษารอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นต้น) ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566
 • ทปอ. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ที่ mytcas ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
 • การยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์
  • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบกลาง Clearing – House ที่ mytcas ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • การสละสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้วให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยการสแกน QR Code ชำระเงินผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) จำนวน 7,000 – 56,000 บาท (อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเรียน) ในระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน) ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • กรณียกเลิกการสมัคร เพื่อทำการปรับเปลี่ยนสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระเงินใหม่ทุกกรณี
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ทำการชำระเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่จะสละสิทธิ์ผ่านระบบกลาง Clearing- House
  • การตัดสิทธิ์ การสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท
   • ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ให้ถือว่า
    ถูกตัดสิทธิ์
   •  ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ถือว่าสละสิทธิ์
   • ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 ถือว่าสละสิทธิ์
   • ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่นำส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 • การรับกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
  • ดาวน์โหลดกำหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และดาวน์โหลดคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
 • การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์)
  • นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก  ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2567 โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (แต่ไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
  • นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่เว็บไซต์มหาวทยาลัย คลิก  หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บ อัปโหลดไฟล์โดยนักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2567 หากนักศึกษาใหม่ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือ อัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

การตรวจร่างกายรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผลการตรวจก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก และยื่นผลการตรวจร่างกาย ณ งานอนามัยและพยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุขในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567
ติดต่อสอบถาม : งานอนามัยและพยาบาล โทรศัพท์ 0 5387 3074, 0 5387 3075

การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาใหม่ทุกคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปลายเดือนมิถุนายน 2567 (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก)

 • จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจำนวนเงินภาคการศึกษาละ 3,300-3,800 บาท (แยกเก็บกับค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
 • รายละเอียดติดตามได้ที่เพจเฟสบุ๊ค : หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
  ติดต่อสอบถาม :โทรศัพท์ 0 5387 3085

นักศึกษาใหม่ที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่ต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย

 • จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจำนวนเงินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท (แยกเก็บกับค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
 • หอพักชาย: ว่าที่ร้อยโท พีระสันต์ กระต่ายทอง โทรศัพท์มือถือ 08 9034 5540 คุณภิญโญ ผลงาม โทรศัพท์มือถือ 09 2314 5615
 • หอพักหญิง: คุณอุทุมพร แสงสร้อย โทรศัพท์มือถือ 08 6498 3563

นักศึกษาใหม่ทุกคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย 

 • จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักจำนวนเงินภาคการศึกษาละ 3,000 บาท (แยกเก็บกับค่าธรรมเนียมการศึกษา)
 • ติดต่อสอบถาม : คุณสานิตย์ แป้นเหลือ โทรศัพท์มือถือ 08 7465 7555

การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปีการศึกษา 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การแต่งกายของนักศึกษาใหม่
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2562 
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 0 5387 3072 หรือเพจเฟสบุ๊ค : งานวินัยและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (มหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ในปลายเดือนมิถุนายน 2567 ได้ที่ reg.mju.ac.th

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากเข้ามหาวิทยาลัยแม่โต้อย่ารอช้า เช็กกำหนดการแล้ว เช็กคณะและสาขาที่เปิดรับแล้ว ก็อย่าลืมส่งใบสมัครภายในวันเวลาที่กำหนดกันด้วยนะ พี่ TCASter จะคอยเอาใจช่วย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

2,868 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,117 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

969 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,516 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,159 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,629 views