Follow us on

รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับหลายโครงการ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-kmutnb

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้อง ๆ TCAS67 คนไหน อยากเข้าที่นี่ก็มาดูกำหนดการและสาขาที่เปิดรับกันได้ที่นี่เลย

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โควตาเรียนดี

คุณสมบัติผูสมัคร

 • กําลังเรียนชั้นม.6 เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เมื่อเรียนจบต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 • GPAX 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกวา 2.75
 • ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

จํานวนรับนักศึกษาโควตาเรียนดี

 • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและการปรับอากาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 30 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 40 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 30 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 8 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแขนงวิชาโทรคมนาคม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 คน
 • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 คน
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน จำนวนรับ 20 คน
 • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 35 คน

วิธีการรับสมัคร
สมัครได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก เลือกสมัครได้ 3 อันดับ 

การคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนดี
– สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
2. สําเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
3. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4. เกียรติบัตรหรือผลงาน (ถ้ามี)

กําหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก 
  1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566
  *ขึ้นอยู่กับการรับสมัครแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  22 พฤศจิกายน 2566
 • สอบสัมภาษณ์ 
  25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือก 
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House* 
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
  13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เหมาจ่าย/ภาคการศึกษา 28,050 บาท
(อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ คลิก)

2. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
โครงการโควตา Portfolio 1.1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวนรับ 120 คน
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จำนวนรับ 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะโครงการโควตาPortfolio
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย

วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก เลือกสมัครได้ 2 อันดับ

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 • หลักฐานการสมัคร
 • ใบ รบ.หรือ หลักฐานการศึกษา แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 • ประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก) โดยมีรายการที่ต้องตรวจ คือ
  – ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด 
  – ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป
  – ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถ 

อัตราค่าธรรมเนียมและบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ประมาณ 21,550 บาท รวมค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา 1/2567 แต่ไม่รวมค่าหอพัก

(อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก)

โครงการโควตาพื้นที่1.1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวนรับ 120 คน
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จำนวนรับ 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะโครงการโควตาพื้นที่
เกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย (ม.6) มีภูมิลำเนา หรือ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันสัมภาษณ์

วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก เลือกสมัครได้ 2 อันดับ 

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 • หลักฐานการสมัคร
 • ใบ รบ.หรือ หลักฐานการศึกษา ที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก) มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้
  – ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด
  – ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป 
  – ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถ 

อัตราค่าธรรมเนียมและบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยประมาณ 21,550 บาท รวมค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา 1/2567 แต่ไม่รวมค่าหอพัก

(อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก)

โครงการโควตาเรียนดี 1.1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวนรับ 120 คน
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จำนวนรับ 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะโครงการโควตาเรียนดี
กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย (ม.6) และจะเรียนจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
GPA 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 

วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก เลือกสมัครได้ 2 อันดับ 

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 • หลักฐานการสมัคร
 • ใบ รบ.หรือ หลักฐานการศึกษา* ที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก) โดยมีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้
  – ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด 
  – ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป 
  – ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
  (5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถ

อัตราค่าธรรมเนียมและบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยประมาณ 21,550.00 บาท 

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก 

โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1.1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวนรับ 120 คน
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จำนวนรับ 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะโครงการโรงเรียนเครือข่าย
กำลังศึกษาอยู่ในระดับม.ปลาย (ม.6) ทุกสาขา ที่คาดว่าจะเรียนจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
โรงเรียนศรีมโหสถ / โรงเรียนสุวรรณวิทยา / โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรณ์บำรุง / โรงเรียนวังดาลวิทยาคม / โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ / โรงเรียนกบินทร์วิทยา / โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา / โรงเรียนองครักษ์ / โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร / โรงเรียนเมืองนครนายก / โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม / โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” / โรงเรียนดัดดรุณี / โรงเรียนท่าเกษมพิทยา / โรงเรียนสุรวิทยาคาร /โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม / โรงเรียนวังหลังวิทยาคม / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ / โรงเรียนชลราษฎรอำรุง / โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / โรงเรียนชิตใจชื่น / โรงเรียนชลกัลยานุกูล / โรงเรียนตาพระยา / โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง / โรงเรียนทัพพระยาพิทยา / โรงเรียนนครนายกวิทยาคม / โรงเรียนนนทรีวิทยาคม / โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ / โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร / โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” / โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี / โรงเรียนหินกองวิทยาคม / โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ /  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี / โรงเรียนประชารัฐพัฒนา / โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา / โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” / โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี / โรงเรียนอรัญประเทศ /  โรงเรียนศรียานุสรณ์ / โรงเรียนวัฒนานคร / โรงเรียนปราจิณ
ราษฎรอำรุง / โรงเรียนสุธีวิทยา / โรงเรียนกบินทร์บุรี / โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ / โรงเรียนโชคชัยสามัคคี / โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม / โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี / โรงเรียนสมุทรปราการ / โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต / โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม / โรงเรียนแก่งคอย / โรงเรียนสุรนารี 2 / โรงเรียนไทยรัฐวิทยา / โรงเรียนอุบลรัตน์นครนายก / โรงเรียนพระนารายณ์ / โรงเรียนสตรีนนทบุรี / โรงเรียนวิสุทธิ์กษัตรีย์ / โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย / โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี / โรงเรียนระยองวิทยาคม / โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา / โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ “มหาวิทยาลัยบูรพา” / โรงเรียนพนัสพิทยาคาร / โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี / โรงเรียนสตรี สมุทรปราการ / โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา / โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) / โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย / โรงเรียนเซนต์หลุยส์ / โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม / โรงเรียนมารีวิทย์
บ่อวิน / โรงเรียนมารีวิทย์ / โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ

วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก เลือกสมัครได้ 1 อันดับ 

วิธีการและการดำเนินการคัดเลือก
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 • หลักฐานการสมัคร
 • ใบ รบ.หรือ หลักฐานการศึกษา ที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก) โดยมีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้
  – ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด 
  – ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป 
  – ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงชความสามารถ 

อัตราค่าธรรมเนียมและบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยประมาณ 21,550 บาท รวมค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา 1/2567 แต่ไม่รวมค่าหอพัก

(อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก)

โครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1.1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวนรับ 40 คน
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จำนวนรับ 40 คน

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ

 • เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือศิษย์เก่า)
 • กำลังศึกษาในระดับม.ปลาย (ม.6) และจะเรียนจบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก เลือกสมัครได้ 2 อันดับ 

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 • หลักฐานการสมัคร
 • ใบ รบ.หรือ หลักฐานการศึกษา ที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (เฉพาะศิษย์เก่า)
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ไม่รับผลตรวจจากคลินิก) โดยมีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้
  – ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  – ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด 
  – ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป 
  – ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถ

อัตราค่าธรรมเนียมและบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดยประมาณ 21,550 บาท รวมค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา 1/2567 แต่ไม่รวมค่าหอพัก

(อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก)

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  21 พฤศจิกายน 2566
 • สอบสัมภาษณ์ 
  25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก 
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระเงิน 
  13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์: 037 -217300- 9 ต่อ 7513, 7519 หรือ 037-217344
มือถือ : 092-0415234
เว็บไซต์: http://www.kmutnb.ac.th และ www.bas.kmutnb.ac.th
Facebook : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

3. วิทยาลัยนานาชาติ
โครงการรับนักศึกษาโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คุณวุฒิและเกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย

 • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นม. 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติในประเทศและต่างประเทศ

 • เป็นผู้ที่กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่าม.6 เช่น Grade 12 หรือ Year 13
 • ผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้เทียบวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบความรู้วุฒิต่างประเทศ (นําเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย)

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

3. ผู้สมัครด้วยวุฒิ General Certificate of Education (GCE) 

 • มีผลการสอบระดับ GCE ‘A’ Level จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E หรือ ผลการสอบ
  Cambridge Pre-U จํานวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M 1 หรือ D1-D3 (มีใบแสดงผลการสอบผ่านวุฒิ GCE หรือ Cambridge Pre-U ตัวจริง พร้อมสําเนามาแสดง)

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

4. ผู้สมัครด้วยวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED)

 • คุณสมบัติตามประกาศทปอ. เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

5. ระบบนิวซีแลนด์

 • สําเร็จการศึกษาด้วยวุฒิ New Zealand National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ให้คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศทปอ. เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

6. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB)

 • คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศทปอ. เรื่อง “เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

7. ผู้สมัครด้วยคะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) และ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test (CU-AAT)

 • กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาในชั้นปีที่เทียบเท่าม.6 เช่น Grade 12 หรือ Year 13 และ ได้รับผลคะแนนตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  • SAT / GSAT / CU-AAT
   คะแนนรวมภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 400 คะแนน
   คะแนนรวมคณิตศาสตร์ขั้นต่ำ ไม่กำหนด
   ผลคะแนนรวมขั้นต่ำ ไม่ต่ํากว่า 800

การสอบสัมภาษณ์

 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
  • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ
  • เรียงความแสดงเจตจํานงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา)

หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์

 • สําเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript อย่างน้อยจํานวน 5 ภาคเรียน
 • กรณีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระบบนานาชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แสดงเอกสารดังนี้
  • สําเนา Transcript ถึงภาคการศึกษาล่าสุด
  • เอกสารแสดงคะแนนคาดการณ์ (Predicted Grade) ตัวจริง พร้อมสําเนา (ถ้ามี)
 • กรณีใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ GCE, GED, IB, NCEA ให้แสดงเอกสารดังนี้
  • ประกาศนียบัตร และ เอกสารแสดงผลการศึกษา ตัวจริง พร้อมสําเนา
 • กรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครไม่ได้จบม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ
 • กรณีใช้คะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) หรือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test (CU-AAT) ประกอบการสมัคร ให้แนบเอกสารแสดงผลคะแนน ตัวจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประชาชน
  • ถ้าไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้แสดงสําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • ถ้าไม่ได้มีทะเบียนบ้านในประเทศไทย ให้แสดงหลักฐานที่อยู่ปัจจุบัน เช่น สําเนาเอกสารเช่าบ้าน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • เรียงความแสดงเจตจํานงการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ (จํานวนคําไม่ต่ํากว่า 500 คํา) 1 ฉบับ
 • Portfolio ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอื่น ๆ ที่แสดงความสามารถด้านภาษา หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จัดทําเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

จํานวนที่รับสมัคร
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ รับจํานวน 60 คน

กําหนดการ

 • สมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก 
  1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิก
  21 พฤศจิกายน 2566
 • สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
  25 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  28 พฤศจิกายน 2566
 • ชําระค่าธรรมเนียมและบํารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

อัตราค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม

 • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 350 บาท
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
 • ค่าบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
 • ค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 200 บาท
 • ค่าอบรมจริยธรรม 500 บาท
 • รวม  63,050 บาท

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก 

น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากเข้ามหาวิทยาลัยนี้ก็อย่าลืมติดตามประกาศอย่างสม่ำเสมอและกรอกใบสมัครในเวลาที่กำหนดนะ พี่ ๆ TCASter จะคอยเอาใจช่วย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

190 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,435 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,621 views