Follow us on

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรอบ Portfolio 3 รอบ รับอีกหลายโครงการ – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-ksu

มาแล้วกับรอบพอร์ต (Portfolio) TCAS67 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บอกเลยว่าปีนี้เปิดรอบโครงการเยอะมาก ๆ รีบเข้ามาเช็กกำหนดการ โครงการที่เปิดรับ พร้อม ๆ กับพี่ TCASter ได้เลย

กำหนดการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 • รับสมัคร
  โครงการ : 7 – 27 ก.ย. 66
  ครั้งที่ 1 : 28 ก.ย. – 6 พ.ย. 66
  ครั้งที่ 2 : 7 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66
  ครั้งที่ 3 : 12 ธ.ค. 66 – 15 ม.ค. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  โครงการ : 3 ต.ค. 66
  ครั้งที่ 1 : 8 พ.ย. 66
  ครั้งที่ 2 : 13 ธ.ค. 66
  ครั้งที่ 3 : 17 ม.ค. 67
 • ประการผู้ผ่านการคัดเลือก
  โครงการ : 11 ต.ค. 66
  ครั้งที่ 1 : 15 พ.ย. 66
  ครั้งที่ 2 : 20 ธ.ค. 66
  ครั้งที่ 3 : 24 ม.ค. 67
 • รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  โครงการ : 11 – 30 ต.ค. 66
  ครั้งที่ 1 : 15 – 30 พ.ย. 66
  ครั้งที่ 2 : 20 ธ.ค. 66 – 15 ม.ค. 67
  ครั้งที่ 3 : 24 ม.ค. – 30 ม.ค. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
  6 – 7 ก.พ. 67

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 • เรียนอยู่ชั้นม.6 / ปวช. หรือเรียนจบม.6 / ปวช. แล้ว
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง (ต้องมีทะเบียนบ้านมาแสดง)
 • ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

การสมัคร 
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก)

1. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับป.ตรี TCAS รอบ 1 (โครงการ) 
โครงการรับรวมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • โครงการเรียนดี
  • GPAX 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสม่ำเสมอ
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • มีความสามารถด้านกีฬา
  • เป็นตัวแทนทีมชาติ 
  • เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติ / ตัวแทนจังหวัดที่เข้าร่วมการแกข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือผ่านการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
  • เป็นนักกีฬาที่ได้รางวัลในการแข่งประจำปีของสมาคมต่าง ๆ 
  • มีหลักฐานแสดงความสามารถ
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
  • มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะหัตถกรรม ระดับจังหวัด / เขตพื้นที่ มีหลักฐานแสดงความสามารถชัดเจน
 • รับตรง Portfolio

โครงการพิเศษเพิ่มเติมของคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • โครงการประเภททายาทเกษตรกร (เป็นทายาทเกษตรกรในเขต 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • โครงการประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง)
 • โครงการประเภทผู้พิการ (เป็นผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

 • โครงการโรงเรียนเครือข่าย (CLC)
  • เป็นนักเรียนม.6 ในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี / โรงเรียนสหขันธ์ศึกษา / โรงเรียนเอกปัญญา / โรงเรียนบัวขาว /โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร)
 • โครงการบุตรอสม. (เป็นบุตรอสม.ประจำหมู่บ้าน ต้องมีหลักฐานมาแสดง)
 • โครงการกู้ชีพ – กู้ภัย (เป็นสมาชิกอาสาสมัครกู้ชีพ – กู้ภัย โดยมีใบรับรองจากสมาคมหรือหน่วยงาน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • โครงการวิศวะมอน้ำดำ (เรียน)
  • ชั้นม.6 GPA ขั้นต่ำ 2.75
  • ปวส. GPA ขั้นต่ำ 2.75
 • โครงการวิศวะมอน้ำดำ (กีฬา)
  • ม.6 หรือ ปวช. GPA ขั้นต่ำ 2.00
  • มีความสามารถทางกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่หลักสูตรกำหนด
  • เป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน / วิทยาลัย
  • เป็นนักกีฬาชนะเลิศ / รองชนะเลิศ
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด / เขตพื้นที่ ในการแข่งกีฬาแห่งชาติ
  • มีใบรับรองคุณสมบัติ
 • โครงการวิศวะมอน้ำดำ (ดนตรี)
  • ม.6 หรือ ปวช. GPA ขั้นต่ำ 2.00
  • เล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น
  • มีหลักฐานรับรองความสามารถ
 • โครงการวิศวะมอน้ำดำ (วัฒนธรรม)
  • ม.6 หรือ ปวช. GPA ขั้นต่ำ 2.00
  • มีความสามารถทางวัฒนธรรม (แข่งขัน / การแสดง)
  • มีความสามารถด้านนาฏศิลป์
  • มีความสามมารถในการขับร้อง
  • มีใบรับรองคุณสมบัติ

คณะศิลปศาสตร์

 • โครงการ “นักนวัตกรทางสังคมสู่คณะศิลปศาสตร์”

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

 • โครงการนักกิจกรรม
 • โครงการศิษย์เก่า
 • โครงการ To Be No.1

จำนวนและคุณสมบัติที่รับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • วท.บ.พืชศาสตร์ รับ 10 คน
 • วท.บ.สัตวศาสตร์ รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ รับ 10 คน
 • วท.บ.การเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ รับ 10 คน
 • วท.บ.เกษตรอัจฉริยะ รับ 10 คน

คณะบริหารศาสตร์

 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (เอกการจัดการทั่วไป) รับ 10 คน
 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (เอกการจัดการตลาด) รับ 10 คน
 • บช.บ.บัญชีบัณฑิต รับ 30 คน
 • บธ.บ.การจัดการธึรกิจการค้าสมัยใหม่ รับ 10 คน
 • บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 10 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

 • วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ รับ 10 คน
 • ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ รับ 60 คน
 • วท.บ.วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ รับ 10 คน
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เอกเคมีผลิตภัณฑ์ รับ 10 คน
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เอกจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม รับ 10 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รับ 10 คน
 • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ รับ 10 คน 
 • วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ รับ 10 คน
 • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน
 • อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับ 10 คน
 • วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับ 10 คน
 • สถ.บ.นวัตกรรมการออกแบบ รับ 10 คน

คณะศิลปศาสตร์

 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) รับ 10 คน
 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) รับ 10 คน
 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) รับ 10 คน 
 • น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต รับ 15 คน
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง รับ 15 คน 
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารงานเอกชนและผู้ประกอบการ รับ 5 คน 
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม รับ 5 คน 
 • นศ.บ.สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ รับ 10 คน
 • ศศ.บ.ภาษาจีน รับ 15 คน 
 • ศศ.บ.การท่องเที่ยวและเรือสำราญ รับ 15 คน
 • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ รับ 15 คน 
 • ศศ.บ.พัฒนาสังคม ชุดวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ รับ 10 คน
 • ศศ.บ.พัฒนาสังคม ชุดวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รับ 10 คน
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (นอกเวลาราชการ) รับ 30 คน
 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) (นอกเวลาราชการ)  รับ 20 คน 
 • น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) รับ 15 คน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รับ 30 คน
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย รับ 60 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ รับ 60 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับ 30 คน
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษำ รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา รับ 30 คน

2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปีTCAS รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1-3)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • วท.บ.พืชศาสตร์ รับ 10 คน
 • วท.บ.สัตวศาสตร์ รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ รับ 10 คน
 • วท.บ.การเพาะเลี้ยงและธุรกิจสัตว์น้ำ รับ 10 คน
 • วท.บ.เกษตรอัจฉริยะ รับ 10 คน

คณะบริหารศาสตร์

 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (เอกการจัดการทั่วไป) รับ 10 คน
 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (เอกการจัดการตลาด) รับ 10 คน
 • บช.บ.บัญชีบัณฑิต รับ 30 คน
 • บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับ 10 คน
 • บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 10 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

 • วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ รับ 10 คน
 • วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ รับ 10 คน
 • ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ รับ 60 คน
 • วท.บ.วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ รับ 10 คน
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เอกเคมีผลิตภัณฑ์ รับ 10 คน
 • วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เอกจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม รับ 10 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รับ 10 คน
 • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ รับ 10 คน 
 • วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ รับ 10 คน
 • วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับ 10 คน
 • อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับ 10 คน
 • วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รับ 10 คน
 • สถ.บ.นวัตกรรมการออกแบบ รับ 10 คน

คณะศิลปศาสตร์

 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) รับ 10 คน
 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) รับ 10 คน
 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) รับ 10 คน 
 • น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต รับ 15 คน
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง รับ 15 คน 
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารงานเอกชนและผู้ประกอบการ รับ 5 คน 
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรม รับ 5 คน 
 • นศ.บ.สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ รับ 10 คน
 • ศศ.บ.ภาษาจีน รับ 15 คน 
 • ศศ.บ.การท่องเที่ยวและเรือสำราญ รับ 15 คน
 • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ รับ 15 คน 
 • ศศ.บ.พัฒนาสังคม ชุดวิชาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ รับ 10 คน
 • ศศ.บ.พัฒนาสังคม ชุดวิชาการประกอบการสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รับ 10 คน
 • ร.บ.รัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (นอกเวลาราชการ) รับ 30 คน
 • รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) (นอกเวลาราชการ)  รับ 20 คน 
 • น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) รับ 15 คน 

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย รับ 30 คน
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับ 20 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับ 20 คน
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา รับ 30 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ รับ 20 คน 
 • ค.บ.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา รับ 5 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก

อ่านประกาศฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ที่นี่ คลิก

น้อง ๆ TCAS67 คนไหนสนใจโครงการที่เปิดรับในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็อย่าลืมติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยบ่อย ๆ น้า พี่ TCASter จะคอยเอาใจช่วย แล้วจะหากำหนดการของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาฝากกันอีกแน่นอน

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,049 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,172 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,545 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views