Follow us on

รอบพอร์ต (Portfolio) ม.สวนดุสิต เปิดแล้ว! รับถึง 1,455 ที่นั่ง – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-portfolio-sdu

ใครรอกำหนดารรอบพอร์ต (Portfolio) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยู่บ้าง วันนี้พี่ TCASter หามาให้แล้วว่ารอบแรก รอบพอร์ต (Portfolio) เปิดรับคณะ/สาขาไหนบ้าง กำหนดการเป็นยังไง มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร (สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก และพิมพ์ใบสมัครนำไปชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือชำระด้วย Qr Code ผ่าน Mobile Banking)
  2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ (ติดตามรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก)
  ตามที่หลักสูตร / สาขาวิชากำหนด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก)
  ทุกวันพุธของสัปดาห์
 • ยืนยันสิทธิ์การศึกษาในระบบ mytcas
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas
  8 กุมภาพันธ์ 2567
 • ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 
  16 สิงหาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  (หลังจากชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 1 วันทำการ ให้รายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก)
  9 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. กฎหมายและการเมือง 

 • นิติศาสตรบัณฑิต  รับ 5 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
  • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) พร้อมใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน) เป็นไฟล์ .pdf ส่งมาที่อีเมล niti_slp@dusit.ac.th หรือทางไปรษณีย์
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับ 5 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
  • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) พร้อมใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน) เป็นไฟล์ .pdf ส่งมาที่อีเมล pa_slp@dusit.ac.th หรือทางไปรษณีย์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต รับ 5 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
  • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) พร้อมใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน) เป็นไฟล์ .pdf ส่งมาที่อีเมล polsci_slp@dusit.ac.th หรือทางไปรษณีย์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต กฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (ปริญญาตรีควบโท) รับ 5 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
  • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก) พร้อมใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน) เป็นไฟล์ .pdf ส่งมาที่อีเมล publiclaw_slp@dusit.ac.th หรือทางไปรษณีย์

2. การเรือน

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสหกรรมการประกอบอาหาร รับ 60 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย รับ 60 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • BMI อยู่ที่ 16 – 29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ pontip_bam@dusit.ac.th
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ) รับ 50 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
   สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ siwaporn_yim@dusit.ac.th
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (สุพรรณ) รับ 40 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านคหกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ siwaporn_yim@dusit.ac.th
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพฯ) รับ 60 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ kanjanut_wai@dusit.ac.th
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สุพรรณ) รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ mayuree_yod@dusit.ac.th
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ตรัง) รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ ponpiya_won@dusit.ac.th
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ลำปาง) รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือ ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.20
  • ความสามารถพิเศษ (นำเสนอ Portfolio) 
   • รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
   • เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ด้านอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็รอุปสรรคต่อการศึกษา โดยยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์
  • สอบสัมภาษณ์ ใช้ Portfolio และพิจารณาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • ส่งเอกสาร Portfolio และ ใบแสดงผลการเรียน เป็นไฟล์ .pdf ไม่จำกัดจำนวนหน้า ได้ที่ food@dusit.ac.th และ saowalak_kan@dusit.ac.th

3. การท่องเที่ยวและการบริการ

 • ศิลปสาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุกสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
  • มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อย่างน้อย 3 ปีที่รวบรวมความสามารถพิเศษหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการค่ายสานฝัน 2567 
  • สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • ศิลปสาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน (หัวหิน) รับ 90 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 170 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 ซม.
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุกสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื่อสารทั่วไป
 • ศิลปสาสตรบัณฑิต ธุรกิจการบิน (ลำปาง) รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุกสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
  • มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อย่างน้อย 3 ปีที่รวบรวมความสามารถพิเศษหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในโครงการค่ายสานฝัน 2567 
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื่อสารทั่วไป
 • ศิลปสาสตรบัณฑิต ธุรกิจการโรงแรม รับ 60 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 163 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีทัศนคติต่องาบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชที่ปรากฏอาหารเด่นชัด ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่อร้านแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
  • มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่รวบรวมความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
  • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื่อสารทั่วไป
  • ส่งเอกสาร แฟ้มสะสมผลงานเป็น .pdf ได้ที่อีเมล hotelbusiness.thm.sdu@gmail.com ตั้งชื่อ “รหัสผู้สมัคร ชื่อ – นามสกุล” 
 • ศิลปสาสตรบัณฑิต ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและท่องเที่ยว รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • สอบสัมภาษณ์ โดยมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษและผลงานในด้านต่าง ๆ 
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานเป็น digital file ได้ที่อีเมล eht.sdu@gmail.com ใช้หัวข้อ “นำส่ง Portfolio สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและท่องเที่ยว” หร้อมระบุชื่อ สกุล โรงเรียนในอีเมลด้วย
 • ศิลปสาสตรบัณฑิต สหวิทยาการท่องเที่ยว รับ 50 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านการท่องเที่ยว
  • มีความสามารถตามโจทย์ที่หลักสูตรกำหนด พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังต่อไปนี้ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา รูปภาพพร้อมคำบรรยายความสามารถพิเศษ คลิปแสดงความสามารถพิเศษ 
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล thanchanok_bon@dusit.ac.th

4. ครุศาสตร์ (ติดตามข้อมูลการรับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)

 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา รับ 20 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (สุพรรณ) รับ 20 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (นครนายก) รับ 30 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา (ลำปาง) รับ 30 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย รับ 30 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (สุพรรณ) รับ 30 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (นครนายก) รับ 30 ที่นั่ง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (ลำปาง) รับ 30 ที่นั่ง

5. พยาบาลศาสตร์ 

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ 40 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี
  • GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
  • มีความสามารถพิเศษ หรือ เคยไดรับรางวัลจากผลงานวิทยาศาสตร์ร หรือมีประสบการณ์การให้บริการสุขภาพ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • คุณสมบัติเฉพาะ
   • รูปร่างสมส่วน BMI ระหว่าง 18.0-25.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
   • ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือคงามพิการ อันเป็นอุปสรรต่อการศึกษา คือ 
    • ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
    • โรคติดต่อในระยะอันตราย
    • โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนเแรง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ
    • ความผิดปกติในการมองเห็น เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่สาใารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ จาเหล่ ตาเข ตาส่อน
    • มีความผิดปกติทางการได้ยิน เช่น หูหนวก หูตึง
    • โรคหรือความพิการอื่นๆ  ที่กรรมการเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการศึกษา

6. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถในการเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือวิดีโอคลิปแนะนำตัวเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะศึกษาหรือในชุมชน 
  • สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก Portfolio หรือคลิปวิดีโอ (ถ้ามี)
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล nuttida_sup@dusit.ac.th และ sarid_sri@dusit.ac.th
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร รับ 40 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • มีผลงานด้านการใช้ภาษา (ไทย/อังกฤษ) หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านภาษาและการสื่อสาร
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล academic.langlit@gmail.com 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รับ 20 ที่นั่ง
  • เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ได้แก่ Portfolio ที่แสดงผลงานการใช้ภาษา
  • อังกฤษและภาษาจีน (ถ้ามี) หรือการเข้ารวมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล groupchinese895@gmail.com 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-เกาหลีเพื่อการสื่อสาร รับ 20 ที่นั่ง
  (ติดตามข้อมูลการรับสมัครทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย)

7. วิทยาการจัดการ

 • การจัดการบัณฑิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ การจัดการธุรกิตอาหารฮาลาล และการจัดการสำนักงานดิจิทัล รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • มีบุคลิกภาพดี
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานก่อนสอบสัมภาษณ์ได้ที่อีเมล prapaporn_kovn@dusit.ac.th
  • กรณีเทียบโอน (ปวส.) ส่งผลการเรียนพร้อมคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรที่เรียนเพื่อใช้พิจารณาเทียบโอน
 • การจัดการบัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล (ตรัง) รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล nuanrath_wat@dusit.ac.th โทร 085-1000731
 • บัญชีบัณฑิต รับ 10 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงศักยภาพในการเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นำส่ง ณ วันสอบสัมภาษณ์ หรือรูปแบบเอกสารที่อีเมล bancheesdu@gmail.com
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 1) รับ 80 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • e-Portfolio ที่แสดงรายละเอียด
   • จดหมายแนะนำตัว เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
   • ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีความพระพฤติดี รับรองต่อมหาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฏ
  • สอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ได้ที่อีเมล ChinaAseanSdu@dusit.ac.th
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (แผนการเรียนที่ 2) รับ 50 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ภาษาจีนในระดับ HSK 3 ขึ้นไป โดยหลักสูตรจะจัดสอบและอบรมความรู้ภาษาจีนก่อนเปิดภาคการศึกษา
  • e-Portfolio ที่แสดงรายละเอียด
   • จดหมายแนะนำตัว เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
   • ใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน
   • ผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีความพระพฤติดี รับรองต่อมหาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฏ
  • สอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานเป็นไฟล์ PDF ได้ที่อีเมล ChinaAseanSdu@dusit.ac.th
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกาษม.ปลายหรือเทียบเท่า 
  • เอกสารประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์ ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) บุลคลิกภาพ ทัศนคติ และความพร้อมในการเข้าศึกษา
  • นำส่ง Portfolio ได้ที่อีเมล sansun_rug@dusit.ac.th
 • เลขานุการทางการแพทย์ รับ  20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล nuanrath_wat@dusit.ac.th โทร 085-1000731
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต แบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร นวัตกรรมความรู้ผู้ประกอบการ นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล ยวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รับ 50 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล bba65.sdu@gmail.com 
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ รับ 25 ที่นั่ง

8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโยลีสารสนเทศ รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ การผ่านเข้ารอบ การแข่งขัน การประกวด ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล itsdu@dusit.ac.th 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ 20 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • มีความสามารถโดดเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานได้ที่อีเมล chantharamalee@gmail.com
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สุพรรณ) รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า (วิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ) หรือนักเรียนต่างชาติที่จบม.ปลายด้านวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารและเขียนภาษาไทยได้
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
  • ไม่มีความพิการทางสายตา ตาบอดสี การมองเห็น การได้ยิน การพูดและการสื่อสาร ไม่เป็นผู้มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานและผลการเรียน 5 ภาคเรียน รวมถึงความสามารถพิเศษ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่อีเมล cosmetic.suandusit@gmail.com
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับ 10 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลาย หรือปวช. สายวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
  • ไม่มีความพิการทางสายตา ตาบอดสี การมองเห็น การได้ยิน การพูดและการสื่อสาร ไม่เป็นผู้มีปัญหาจิตเวชขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อนามัย ได้ที่อีเมล occ.dusit@gmail.com
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต  อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย  รับ 30 ที่นั่ง
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า 
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานที่ประกอบดเวยกิจกรรมจิตอาสาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยย้อนหลัง 3-4 ปี ได้ที่อีเมล proawarada_poc@dusit.ac.th
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป รับ 30 คน 
  • ผู้ที่คาดว่าจะจบม.ปลายหรือเทียบเท่า 
  • GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรคต่อการศึกษา
  • ส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงานที่มีการเขียนถึงความตั้งใจในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป และให้เหตุผลความสำคัญของภาษาอังกฤษ ปัญญาประดิษฐ์ ต่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ที่อีเมล general.science.sdu@gmail.com

รวมรับ 1,455 ที่นั่ง

อัตราค่าสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมัคร 1 อันดับ 300 บาท
สมัคร 2 อันดับ 500 บาท

ขั้นตอนการสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรอกข้อมูลในเว็บไซต์มห่าวิทยาลัย คลิก โดยเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ไม่เกิน 2 อันดับ และพิมพ์ใบสมัครนำไปชำระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือชำระด้วย Qr Code ผ่าน Mobile Banking

*การสมัครจะเสร็จมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าสมัครตามวันและเวลาที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครได้ที่นี่ คลิก  หลังชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)

การรายงานตัวเข้าศึกษา 
รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยดุสิต ถ่ายให้ติดแถบเสื้อทางด้านซ้าย ไม่สวมแว่น ทรงผมสุภาพสีดำธรรมชาติ ไม่ไว้หนวด เป็นไฟล์ .jpg ขนาด 1.5 นิ้ว ขนาดไฟลืไม่เกิน 5 MB 
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg หรือ .jpeg ขนาดไม่เกิน 5 MB
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg หรือ .jpeg ขนาดไม่เกิน 5 MB
 • ปพ.1 ฉบับสำเร็จการศึกษา (6 ภาคเรียน) หน้า-หลัง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg หรือ .jpeg ขนาดไม่เกิน 5 MB
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg หรือ .jpeg ขนาดไม่เกิน 5 MB

น้อง TCAS67 คนไหนอยากเข้ามหาวิทยาลัยดุสิตก็อย่าชะล่าใจ เปิดรับนานก็จริง แต่สมัครไว้ก่อนอุ่นใจกว่า แถมเปิดรับเยอะถึง 1,455 ที่นั่ง ใครสนใจคณะไหนต้องรีบเลยน้า พี่ TCASter จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

190 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,435 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,621 views