Follow us on

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO แพทย์ ม.ขอนแก่น ปี 67 – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-porfolio-mdkku

จะเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วกับรอบ 1 พอร์ต (Portfolio) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ แต่แต่แต่! สิ่งที่สำคัญ คือ ถ้าน้อง ๆ TCAS67 อยากเข้าโครงการ 2 ปริญญา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรที่ทางมหาลัยกำหนดไว้ก่อน ซึ่งหลักสูตรก็เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4 กันยายนนี้! เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้ารอบพอร์ต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มาดูกำหนดการ และโครงการที่เปิดรับพร้อมกันกับพี่ TCASter เลย

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ
 • ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ติดยาเสพติดให้โทษ
  • วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต หรือโรคอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
   • ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis) ปัญหาจิตเวชอื่นๆ  หรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ
   • ความพิการทางร่างกาย
   • ความผิดปกติในการเห็นภาพ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    • ระดับการมองเห็นต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้างถึงแม้ได้รับการแก้ไขแล้ว
    • ระดับการมองเห็นในตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 ถึงแม้ได้รับการแก้ไขแล้ว
   • ความผิดปกติในการได้ยินในหูทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 49 dB ที่ความถี่ 500 – 2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่า 70% จากความผิดปกติของประสาทการได้ยิน (Sensorineural Loss) 

โครงการที่เปิดรับในรอบพอร์ต (Portfolio) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX)
จำนวนรับ 44 คน ประกอบด้วย  3 โครงการย่อย
     1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 29 คน

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาชั้นม.6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย หรือ
 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาระดับนี้มาก่อนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

     1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) จำนวน 10 คน

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้หรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ มีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น (สมัครอบรม ที่นี่ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการผ่านอบรมประกอบการสมัคร

     1.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH) จำนวนรับ 5 คน

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้หรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ มีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครอบรม ที่นี่ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการผ่านอบรมประกอบการสมัคร

2. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) จำนวนรับ 92 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังต่อไปนี้

     2.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) จำนวนรับ 67 คน

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาชั้นม.6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     2.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MD02-MHA) จำนวน 20 คน

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้จากทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อนแล้ว มีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น (สมัครอบรม ที่นี่ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการผ่านอบรมประกอบการสมัคร

     2.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MD02-MDH) จำนวนรับ 5 คน

 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้จากทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อนแล้ว มีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครอบรม ที่นี่ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการผ่านอบรมประกอบการสมัคร

ผู้สมัครทั้ง 2 โครงการ (MDX, MD02) จะต้องมีคุณสมบัติจำเพาะครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 • มีผลคะแนนสอบวัดความรู้ควมสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป
  (ผู้สมัครสามารถใช้คะแนนสอบปี พ.ศ.2565 หรือ พ.ศ.2566)
  • TOEFL ITP
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 477 – 510
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 513 – 547
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 550 – 677
  • TOEFL Computer Based
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 153 – 180
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 183 – 210
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 213 – 300
  • TOEFL IBT
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 53 – 64
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 65 – 78
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 79 – 120
  • Academic IELTS
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 5.0
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 5.5
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 6.0 – 9.0
  • CU-TEP
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 68 – 74
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 75 – 89
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 90 – 120
  • KEPT
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 62 – 70
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 71 – 89
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 90 – 100
  • โดยคิดเกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนนตามช่วง ดังนี้
   ระดับช่วงคะแนนที่ 1 : 4%
   ระดับช่วงคะแนนที่ 2 : 8%
   ระดับช่วงคะแนนที่ 3 : 12%
 • มีผลสอบ Biomedical admission test (BMAT) part 1 และ part 2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 8.0 ส่วน part 3 ไม่มีกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
  *ผู้สมัครสามารถใช้คะแนนสอบปี พ.ศ.2565 หรือ พ.ศ.2566 ได้ หากใช้คะแนนปี พ.ศ.2565 ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น กรณีที่เคยสมัครสอบ BMAT ในระบบโดยระบุเลือกสถาบัน KKU นั้น ทางคณะฯ สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการรับรองผลสอบ BMAT ได้ ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารขอตรวจสอบพร้อมแนบหลักฐาน ที่ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารรับรอง จำนวน 500 บาท ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จากหน้า web เนื่องจากคณะฯ ไม่สามารถตรวจสอบจาก webpage ได้
  • โดยคิดเกณฑ์ค่าน้ำหนัก BMAT แต่ละ Part ดังนี้
   Part 1 : 8%
   Part 2 : 16%
   Part 3 : 4%

โดยมีเงื่อนไข 
การคัดเลือกโครงการหลัก MDX หรือ MD02 สามารถเลือกสมัครได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ส่วนการเลือกโครงการย่อยนั้น สามารถเลือกได้ไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
การประกาศผลการคัดเลือกในโครงการย่อยจะพิจารณาตามลำกับคะแนนสูงต่ำ
**โครงการ 2 ปริญญา MDX-MHA, MDX-MDH, MD02-MHA, MD02-MDH (เป็นโครงการพิเศษ หลักสูตร 6 ปี และมีค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมจำนวน 300,000 บาทต่อปีการศึกษา**

วิธีการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • สมัครผ่านระบบ ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก และ Upload เอกสารสมัคร ดังนี้
  • ปพ.1
  • ผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • ผลสอบ BMAT หากใช้คะแนนสอบย้อนหลังต้องมีใบรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบ
  • Portfolio หรือการได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ โดยต้องมีเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นทางการจากโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ (ไม่นับรวมเอกสารจากสถาบันกวดวิชา) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2566
  • สำเนาพาสปอร์ต (หากมี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • หลักฐานการผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด
   **ไม่ต้องนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร แต่ให้นำเอกสารมาด้วยในวันสัมภาษณ์พร้อมใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก  พร้อมลงลายมือชื่อผู้อำนวยการและประทับตราโรงเรียน**
  • ค่าใช้จ่ายในการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1,000 บาท

อัตราค่าสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**สมัครได้ 3 โครงการย่อย จากโครงการหลักโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น**
โครงการแรก 1,000 บาท โครงการถัดไปโครงการละ 500 บาท ชำระเงินได้ที่ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และ Mobile Banking 

กำหนดการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • รับสมัครอบรมหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา ที่นี่
  4 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2566
 • รับสมัคร รอบที่ 1 รอบพอร์ต (Portfolio) ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  27 ธันวาคม 2566
 • ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ที่นี่
  28 – 29 ธันวาคม 2566
 • การตรวจร่างกาย (สามารถตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและส่งผลการตรวจร่างกายให้ครบตามรายการที่กำหนด) ส่งผลตรวจร่างกาย ที่นี่
  ภายใน 29 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567
  ตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (คณะฯ จะติดตามผลตรวจเอง)
  12 มกราคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  13 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  ตัวจริง 18 มกราคม 2567
  ตัวสำรอง 24 มกราคม 2567
 • ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.
  ตัวจริง 19 มกราคม 2567
  ตัวสำรอง 25 มกราคม 2567
 • ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ Mytcas
  6 กุมภาพันธ์ 2567
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ Mytcas
  6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ Mytcas
  8 กุมภาพันธ์ 2567  หรือ 4 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก
  12 กุมภาพันธ์ 2567
 • รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนดของแต่ละโครงการทางออนไลน์ ที่นี่
  16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567
 • ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  20 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

ใครอยากเป็นหมอ! มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) แล้ว ที่สำคัญมีหลักสูตร 2 ปริญญาด้วย ใครอยากเรียนหลักสูตรนี้ก็อย่าลืมสมัครอบรมในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดกันด้วยนะ พี่ ๆ TCASter จะคอยเอาใจช่วยทุกคนเลย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

601 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,489 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

713 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,308 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

946 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,390 views