ค่ายทักษะวิศวกรรมพื้นฐาน (EiE)
| | | | | | | | |

ค่ายทักษะวิศวกรรมพื้นฐาน (EiE)

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายทักษะวิศวกรรมพื้นฐาน หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program พัฒนาหลักสูตรโดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทาง อพวช. ได้รับลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หลักสูตรเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย กิจกรรมนี้ จะพาให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process, EDP) ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา หรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ จัดที่ NSM Science Square @ The Street Ratchada วันที่ 8-9 เมษายน 2564 (หลักสูตรต่อเนื่อง ไม่ค้างคืน) หลักสูตร สูงท้าสั่น : วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว สาขา วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)…