Follow us on

มาแล้ว สอบชิงทุนป.ตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. – TCASter

วันที่โพสต์
scholar-67-siit

เปิดรับสมัครกันแล้วกับการสอบชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้โอกาสนักเรียนเรียนดี มาสอบชิงทุนเต็มจำนวน ทุนครึ่งจำนวน และทุนบางส่วนกัน จะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้าง ตามพี่ TCASter มาเลย

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เปิดโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
Outstanding Student Program (OSP) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2567
มีทั้งทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนครึ่งจำนวน (Half) และทุนบางส่วน (Quarter) 

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับช้้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ํา 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2567

 • เปิดรับสมัคร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ admissions.siit.tu.ac.th
  15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ห้องสอบและสถานที่สอบ (ทุกศูนย์สอบ)
  ที่ admissions.siit.tu.ac.th และ Facebook: siittu
  10 ตุลาคม 2566 (หลังเที่ยง)
 • สอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนการศึกษา (ศูนย์สอบภูมิภาค)
  14 ตุลาคม 2566
  08.30 – 09.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
  09.30 – 10.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ
  10.30 – 11.15 น. วิชาฟิสิกส์
  ศูนย์สอบภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี
  ศูนย์สอบภาคใต้ จ.สงขลา
  *สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*
 • สอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนการศึกษา (ศูนย์สอบกรุงเทพฯ)
  21 ตุลาคม 2566 
  08.30 – 09.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
  09.30 – 10.30 น.วิชาภาษาอังกฤษ
  10.30 – 11.15 น. วิชาฟิสิกส์
  ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
 • ประกาศผลการสอบข้อเขียนชิงทุนการศึกษา
  Scholarship Candidate / Pass Admission Criteria
  (ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา /ผู้ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา)
  ที่ admissions.siit.tu.ac.th และ Facebook: siittu
  9 พฤศจิกายน 2566 (หลังเที่ยง)
 •  สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเท่านั้น (Scholarship Candidate)
  18 พฤศจิกายน 2566 
  เวลา 09.00 – 12.00 น. (หากไม่สัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษา)
  ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
  28 พฤศจิกายน 2566
  ที่ admissions.siit.tu.ac.th และ Facebook: siittu
 • สมัครรอบ Inter Portfolio 1 (หากไม่สมัครถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษาทุกกรณี)
  28 พฤศจิกายน -28ธันวาคม 2566
  กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ admissions.siit.tu.ac.th
 • Clearing House mytcas.com (จะประกาศให้ทราบภายหลัง)
 • รายงานตัวออนไลน์เพื่อเขา้ศึกษาต่อ ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (จะประกาศให้ทราบภายหลัง)
 • วันปฐมนิเทศ ลงทะเบียนรายวิชาและวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567 (จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)
1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)
8. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน

ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ทุนเต็มจํานวน (Full) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน* ท้้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
2. ทุนครึ่งจำนวน (Half) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน* ประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
3. ทุนบางส่วน (Quarter) นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบัน* ประมาณ 25% ของอัตราที่สถาบันกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษา แต่ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ไม่ต่ำกว่า 2.75 และช่วยงานตามที่สถาบันกำหนด โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน

ผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาดังนี้
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป และสาขาวิชา 2 – 6 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล ต้องสอบวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา 8 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3

การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา
พิจารณาจากคะแนนสอบร่วมกับผลการสัมภาษณ์
*สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้ทุนการศึกษา โดยการตัดสินของคณะกรรมการประจำสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สูมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ (OSP) ทั้งที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษา หากต้องการเข้าศึกษาที่สถาบัน ต้องสมัครรอบ Inter Portfolio 1 โดยไม่ต้องทำแฟ้มสะสมผลงาน
*หากไม่สมัครตามรอบที่สถาบันกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการสอบชิงทุนการศึกษา

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

*หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและแสดงความจำนงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นม.ปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะถือว่าการรับเข้าศึกษาเป็นโมฆะ
*หากสถาบันตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามคุณสมบัติการรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะทุกกรณี
*ให้ผู้สมัครเข้าสอบตามศูนย์สอบทเี่ลือกไว้ในวันและเวลาตามกำหนดการ โดยศูนย์สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามกำหนดการอัพเดทล่าสุดอย่างละเอียด

วิธีการสมัครโครงการสอบชิงทุนการศึกษา
1. ศึกษากำหนดการรับสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ 
2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admissions.siit.tu.ac.th ที่ปุ่ม Apply
3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
**กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัครหรือเอกสารประกอบการสมัคร สามารถทำได้ภายในช่วงการเปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น หลังจากปิดรับสมัครแล้วจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารประกอบการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
(อัปโหลดไฟล์ในระบบรับสมัคร ขนาดไม่เกิน 25 MB ต่อ1 ไฟล์ นามสกุล .PDF เท่านั้น)

 • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1 Transcript) จำนวน 4 ภาคการศึกษาหรือถึงภาคการศึกษาล่าสุด หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1 Transcript) ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ในกรณีที่ไม่สามารถขอเอกสารตัวจริงได้ทัน ผู้สมัครสามารถใช้เอกสารแบบไม่เป็นทางการเพื่อยื่นสมัครก่อนได้ แต่ต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องและออกในนามสถาบันการศึกษาหรือเทียบเท่าเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง
  **กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร**

*เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดสอบในโครงการดังกล่าว
การตัดสินของคณะกรรมกํารประจำสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด*

ข้อตกลงในการเข้าสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชิาและสาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษามีดังนี้
1) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
2) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
7) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล
8) สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน

 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป และกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมดิจิทัล สามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่1 ซึ่งการได้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ต้องการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษา และความนิยมของสาขาที่ได้เลือกไว้
 • นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หากสาขาวิชาที่นักศึกษาต้องการเลือกนั้นอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เลือกไว้เมื่อสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบัน โดยผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาจะเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำสถาบัน
 • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ และสาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน จะได้รับการเข้าศึกษาในสาขาที่เลือกได้แน่นอน โดยในระหว่างการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนไปศึกษาในสาขาวิชาอื่นได้จนจบหลักสูตร

อ่านประกาศตัวเต็มได้ที่นี่เลย คลิก

ใครสนใจอยากเข้าเรียนในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องรีบสมัครกันแล้ว ยิ่งมีทุนการศึกษาด้วยแบบนี้ยิ่งพลาดไม่ได้ น้อง ๆ คนไหนที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปสมัครสอบชิงทุนการศึกษากันภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะ พี่ ๆ TCASter จะคอยเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนเลย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,798 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views