fbpx

TPAT คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? ทำความรู้จัก TPAT ก่อนสอบ TCAS66

 TPAT คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? ทำความรู้จัก TPAT ก่อนสอบ TCAS66

จากระบบสอบที่เปลี่ยนใหม่ การสอบ TPAT เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นวิชา PAT ก็เปลี่ยนมาเป็น TPAT อย่างที่น้อง ๆ ได้เห็นกันนั่นเอง สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังสับสนอยู่ว่า TPAT คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง หรือต่างจากเดิมยังไง เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมกัน มาเริ่มกันเลย!

TPAT คืออะไร?

TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ โดยเน้นไปที่การวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ โดย TPAT เป็นชุดข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบ PAT แต่สิ่งที่แตกต่างจาก PAT คือ TPAT จะลดเหลือ 5 วิชา และใช้เป็นคะแนนวัดผลยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 เป็นปีแรกนั่นเอง 

TPAT ต้องสอบอะไรบ้าง? แบ่งเป็นกี่พาร์ท? มีทั้งหมดกี่ข้อ?

TPAT แบ่งเป็น  5 วิชา (เลือกสอบได้สูงสุด 5 วิชา) คือ

 1. TPAT1 : ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์
  แบ่งเป็น 3 พาร์ท คะแนนเต็ม 300 คะแนน คือ
  – TPAT11  : พาร์ทเชาว์ปัญญา
  – TPAT12  : พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์
  – TPAT13  : พาร์ททักษะการเชื่อมโยง
 2. TPAT2 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
  แบ่งเป็น 3 พาร์ท ทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็มเฉลี่ยทุกพาร์ท 100 คะแนน คือ
  – TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ
  – TPAT22 ดนตรี 50 ข้อ
  – TPAT23 นาฏศิลป์ 50 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT2
 3. TPAT3 : ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  แบ่งเป็น 2 พาร์ท ทั้งหมด 70 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
  – การทดสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 45 ข้อ
  – การทดสอบความคิด และความสนใจด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 25 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT3
 4. TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
  แบ่งเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
  – หมวดที่ 1 มีทั้งหมด 12 ข้อ เนื้อหาจะเน้นไปที่การสัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ และการออกแบบที่เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ  การวิเคราะห์ และการสังเคราห์
  – หมวดที่ 2 มีทั้งหมด 8 ข้อ เนื้อหาจะเน้นไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ และการวิเคราะห์และการนำไปใช้
  – หมวดที่ 3 มีทั้งหมด 12 ข้อ เนื้อหาจะเป็นการวัดความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ  การวิเคราะห์ และการนำไปใช้
  – หมวดที่ 4 มีทั้งหมด 8 ข้อ เนื้อหาเป็นการวัดความรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ และการวิเคราะห์
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT4
 5. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์
  แบ่งเป็น 10 พาร์ท ทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
  – ความสามารถทางการสื่อสาร 10 ข้อ
  – ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 10 ข้อ
  – ความสามารถทางเทคโนโลนีสารสนเทศ 10 ข้อ
  – ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้ 10 ข้อ
  – การมีมนุษยสัมพันธ์ 10 ข้อ
  – ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 10 ข้อ
  – การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น 10 ข้อ
  – การเป็นผู้เรียนรู้ และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น 10 ข้อ
  – การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำ 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT5

TPAT กับการยื่นคะแนนใน TCAS66

TPAT สามารถยื่นได้ทุกรอบ โดยรอบ 1 จะเน้นไปที่การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเป็นหลัก คะแนนส่วนอื่น ๆ อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ในรายวิชา TPAT2 จะมีการประกาศคะแนนแยกส่วน น้อง ๆ สามารถนำไปใช้แยกส่วนได้ และภาพรวมของการคัดเลือก TCAS จะใช้ TPAT เป็นเกณฑ์คะแนนในการคัดเลือกราว 70%+ ผลสอบคะแนน TPAT จะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น

TGAT มีวันไหนสำคัญบ้าง? ตั้งแจ้งเตือนไว้ได้เลย

วันเปิดรับสมัครสอบ TPAT : วันที่ 1 – 10 พ.ย. 65 (ยกเว้น TPAT1 รับสมัครวันที่ 1 – 20 ก.ย. 65)
วันรับสมัครสอบเพิ่มเติม : วันที่ 14 – 20 พ.ย. 65 (กรณีมีที่นั่งสอบว่าง สอบด้วยคอมพิวเตอร์ – CBT)
วันพิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TPAT : วันที่ 24 พ.ย. – 12 ธ.ค. 65
วันสอบ TPAT : 
– TPAT1 : วันที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 08:30-12:30 น.
– TPAT2 : วันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 13:00-16:00 น.
– TPAT3 : วันที่ 10 ธ.ค.65 เวลา 13:00-16:00 น.
– TPAT4 : วันที่ 12 ธ.ค.65 เวลา 9:00-12:00 น.
– TPAT5 : วันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 9:00-12:00 น.
วันประกาศผลสอบ TPAT (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 15 ธ.ค. 65
วันขอทบทวนผลสอบ TPAT (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 16 – 23 ธ.ค. 65
วันประกาศผลสอบ TPAT (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 7 ม.ค. 66
วันขอทบทวนผลสอบ TPAT (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 8 – 15 ม.ค. 66

TPAT คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? ทำความรู้จัก TPAT ก่อนสอบ TCAS66

และนี้คือข้อมูลที่น้อง ๆ #Dek66 และ #เด็กซิ่ว ควรรู้ก่อนสอบ TPAT ในเดือนธันวาคมนี้ ตอนนี้น้อง ๆ หลายคนน่าจะเครียดกับการอ่านหนังสือหรือฝึกทำโจทย์ TPAT อยู่แน่นอน เพื่อให้ทันสอบที่เลื่อนเข้ามาในเวลาที่เร็วมากยิ่งขึ้น แต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่า ไม่ว่าเราจะเครียดแค่ไหน ท่องไว้ว่าแค่ทำให้เต็มที่ก็พอ ทำให้เต็มที่ให้รู้สึกว่าจะไม่มาเสียใจทีหลังแล้ว และที่สำคัญ อย่าลืมเช็กสุขภาพตัวเองด้วยนะ ถ้าวันสอบจริงร่างกายไม่พร้อมจะส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบเอา นอกจากข้อมูลต่าง ๆ แล้ววันนี้พี่ ๆ TCASter จะมาช่วยน้อง ๆ หาโจทย์เพื่อไปฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติมด้วย ลองมาฝึกไปพร้อมกันนะ ถ้าพร้อมแล้วลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย!!

ขั้นตอนฝึกทำข้อสอบฟรีในแอป TCASter

 1. โหลดแอป TCASter ฟรี ทั้ง IOS และ Android ใครที่ยังไม่มีแอป สามารถเข้าลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย
 2. เข้าแอป TCAS กดแถบเมนู “เตรียมสอบ” ด้านล่าง แล้วเข้าไปที่ “ฝึกทำข้อสอบ”
 3. เลือกวิชาที่อยากฝึกทำข้อสอบ
 4. เริ่มทำข้อสอบได้เลย!!

แนะนำบทความเพิ่มเติม

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง อย่าลืมติดตาม TCASter ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อการรับข่าวสารที่รวดเร็ว การแนะแนวคณะ / มหาวิทยาลัย รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนแบบปัง ๆ อย่าลืมติดตาม TCASter กันน้าาา
** Exclusive สำหรับน้องๆ dek66 dek67 สามารถเข้ากลุ่ม Line ห้องข่าว dek66+67 ได้แล้ววันนี้!!

✅ Facebook
✅ Facebook Inter
✅ Instagram
✅ Twitter
✅ Line official
✅ Youtube
✅ Group Facebook
✅ Tiktok TCASter : (@tcaster.official)
✅ Tiktok พี่น็อต TCASter : (@northtcas) 

kat pari

pari

Related post