Follow us on

TPAT คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? ทำความรู้จัก TPAT ก่อนสอบ TCAS – TCASter

วันที่โพสต์
TPAT คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? ทำความรู้จัก TPAT ก่อนสอบ TCAS67 ปก

จากระบบสอบที่เปลี่ยนใหม่ การสอบ TPAT เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมเป็นวิชา PAT ก็เปลี่ยนมาเป็น TPAT อย่างที่น้อง ๆ ได้เห็นกันนั่นเอง สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังสับสนอยู่ว่า TPAT คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง หรือต่างจากเดิมยังไง เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมกัน มาเริ่มกันเลย!

TPAT คืออะไร?

TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ โดยเน้นไปที่การวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ โดย TPAT เป็นชุดข้อสอบที่พัฒนามาจากข้อสอบ PAT แต่สิ่งที่แตกต่างจาก PAT คือ TPAT จะลดเหลือ 5 วิชา ใช้เป็นคะแนนวัดผลยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 เป็นปีแรก และ TCAS67 เป็นปีที่ 2 นั่นเอง 

TPAT ต้องสอบอะไรบ้าง? แบ่งเป็นกี่พาร์ท? มีทั้งหมดกี่ข้อ?

TPAT แบ่งเป็น  5 วิชา คือ

 1. TPAT1 : ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์
  แบ่งเป็น 3 พาร์ท คะแนนเต็ม 300 คะแนน คือ
  – TPAT1 : พาร์ทเชาว์ปัญญา 45 ข้อ 75 นาที
  – TPAT1 : พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ 75 ข้อ 60 นาที
  – TPAT1 : พาร์ทความคิดการเชื่อมโยง 20 ข้อ 60 นาที
 2. TPAT2 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
  แบ่งเป็น 3 พาร์ท เวลา 180 นาที
  ทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็มเฉลี่ยทุกพาร์ท 100 คะแนน คือ
  – TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ
  – TPAT22 ดนตรี 50 ข้อ
  – TPAT23 นาฏศิลป์ 50 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT2
 3. TPAT3 : ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  แบ่งเป็น 2 พาร์ท เวลา 180 นาที
  ทั้งหมด 70 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
  – การทดสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 45 ข้อ
  – การทดสอบความคิด และความสนใจด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 25 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT3
 4. TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
  แบ่งเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
  – หมวดที่ 1 มีทั้งหมด 24 ข้อ
  เนื้อหาจะเน้นไปที่การสัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ และการออกแบบที่เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ  การวิเคราะห์ และการสังเคราห์
  – หมวดที่ 2 มีทั้งหมด 16 ข้อ
  เนื้อหาจะเน้นไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ และการวิเคราะห์และการนำไปใช้
  – หมวดที่ 3 มีทั้งหมด 24 ข้อ
  เนื้อหาจะเป็นการวัดความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ  การวิเคราะห์ และการนำไปใช้
  – หมวดที่ 4 มีทั้งหมด 16 ข้อ
  เนื้อหาเป็นการวัดความรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง โดยระดับการประเมินจะแบ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจ และการวิเคราะห์
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT4
 5. TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์
  แบ่งเป็น 10 พาร์ท เวลา 180 นาที
  ทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
  – ความสามารถทางการสื่อสาร 10 ข้อ
  – ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 10 ข้อ
  – ความสามารถทางเทคโนโลนีสารสนเทศ 10 ข้อ
  – ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 10 ข้อ
  – ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้ 10 ข้อ
  – การมีมนุษยสัมพันธ์ 10 ข้อ
  – ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 10 ข้อ
  – การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น 10 ข้อ
  – การเป็นผู้เรียนรู้ และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น 10 ข้อ
  – การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้นำ 10 ข้อ
  ดูตัวอย่างข้อสอบ TPAT5

TPAT กับการยื่นคะแนนใน TCAS67

TPAT สามารถยื่นได้ทุกรอบ โดยรอบ 1 จะเน้นไปที่การพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเป็นหลัก คะแนนส่วนอื่น ๆ อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ในรายวิชา TPAT2 จะมีการประกาศคะแนนแยกส่วน น้อง ๆ สามารถนำไปใช้แยกส่วนได้ และภาพรวมของการคัดเลือก TCAS จะใช้ TPAT เป็นเกณฑ์คะแนนในการคัดเลือกราว 70%+ ผลสอบคะแนน TPAT จะมีอายุ 1 ปีเท่านั้น

TPAT มีวันไหนสำคัญบ้าง? ตั้งแจ้งเตือนไว้ได้เลย

วันเปิดรับสมัครสอบ TPAT2 – 5 : วันที่ 29 ต.ค. – 5 พ.ย. 66
(ยกเว้น TPAT1 รับสมัครวันที่ 1 – 20 ก.ย. 66)
วันพิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TPAT2 – 5 : วันที่ 24 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66
วันสอบ TPAT : 
– TPAT1 : วันที่ 16 ธ.ค. 66 เวลา 08:30 – 12:30 น. (สอบด้วยกระดาษ จัดโดย กสพท)
– TPAT2 : วันที่ 9 ธ.ค. 66 เวลา 13:00 – 16:00 น.
– TPAT3 : วันที่ 10 ธ.ค.66 เวลา 13:00 – 16:00 น.
– TPAT4 : วันที่ 11 ธ.ค.66 เวลา 9:00 – 12:00 น.
– TPAT5 : วันที่ 9 ธ.ค.66 เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันประกาศผลสอบ TPAT2 – 5 (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 18 ธ.ค. 66
วันขอทบทวนผลสอบ TPAT2 – 5 (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 19 – 26 ธ.ค. 66
วันประกาศผลสอบ TPAT2 – 5 (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 7 ม.ค. 67
วันขอทบทวนผลสอบ TPAT2 – 5 (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 8 – 15 ม.ค. 67

 

 

TPAT คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง? ทำความรู้จัก TPAT ก่อนสอบ TCAS67

 

และนี้คือข้อมูลที่น้อง ๆ #Dek67 และ #เด็กซิ่ว ควรรู้ก่อนสอบ TPAT ในเดือนธันวาคมนี้ ตอนนี้น้อง ๆ หลายคนน่าจะเครียดกับการอ่านหนังสือหรือฝึกทำโจทย์ TPAT อยู่แน่นอน เพื่อให้ทันสอบที่เลื่อนเข้ามาในเวลาที่เร็วมากยิ่งขึ้น แต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่า ไม่ว่าเราจะเครียดแค่ไหน ท่องไว้ว่าแค่ทำให้เต็มที่ก็พอ ทำให้เต็มที่ให้รู้สึกว่าจะไม่มาเสียใจทีหลังแล้ว และที่สำคัญ อย่าลืมเช็กสุขภาพตัวเองด้วยนะ ถ้าวันสอบจริงร่างกายไม่พร้อมจะส่งผลกระทบต่อการทำข้อสอบเอา นอกจากข้อมูลต่าง ๆ แล้ววันนี้พี่ ๆ TCASter จะมาช่วยน้อง ๆ หาโจทย์เพื่อไปฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติมด้วย ลองมาฝึกไปพร้อมกันนะ ถ้าพร้อมแล้วลองทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย!!

ขั้นตอนฝึกทำข้อสอบฟรีในแอป TCASter

 

 1. โหลดแอป TCASter ฟรี ทั้ง IOS และ Android ใครที่ยังไม่มีแอป สามารถเข้าลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย
   
 2. เข้าแอป TCAS กดแถบเมนู “เตรียมสอบ” ด้านล่าง แล้วเข้าไปที่ “ฝึกทำข้อสอบ”
 3. เลือกวิชาที่อยากฝึกทำข้อสอบ
 4. เริ่มทำข้อสอบได้เลย!

 

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้องกับ TPAT คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง อย่าลืมติดตาม TCASter ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อการรับข่าวสารที่รวดเร็ว การแนะแนวคณะ / มหาวิทยาลัย รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนเตรียมติดมหา’ลัยได้เลย Facebook TCASter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,816 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,902 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,870 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

730 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

574 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views