Follow us on

TCAS67 Blueprint โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบทุกวิชา – TCASter

วันที่โพสต์
tcas67-exam-blueprint

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ทปอ. ได้ประกาศ Blueprint โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบของ TCAS67 ออกมาแล้ว ซึ่งเบื้องต้น แนวข้อสอบยังคงคล้ายเดิมกับเมื่อปี 66 เพราะทปอ.ยังคงใช้ทีมออกข้อสอบทีมเดิม แต่ก็มี TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ที่เพิ่มข้อสอบจาก 40 ข้อ เป็น 80 ข้อ ดังนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่า Blueprint แต่ละวิชาของ TCAS67 เป็นยังไง ออกเนื้อหาอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย!

Blueprint โครงสร้างและข้อสอบ TCAS67

 1. Blueprint – TGAT 1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  ทักษะการพูด (Speaking Skill) 30 ข้อ
  ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 30 ข้อ
  รวม 60 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 60 นาที
  ดู Blueprint – TGAT 1 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 2. Blueprint – TGAT 2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
  ความสามารถทางภาษา 20 ข้อ
  ความสามารถทางตัวเลข 20 ข้อ
  ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 20 ข้อ
  ความสามารถทางเหตุผล 20 ข้อ
  รวม 80 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 60 นาที
  ดู Blueprint – TGAT 2 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 3. Blueprint – TGAT 3 93 สมรรถนะการทำงาน
  การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ
  การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ
  การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ
  การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ
  รวม 60 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 60 นาที
  ดู Blueprint – TGAT 3 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 4. Blueprint – TPAT 2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
  แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน
  TPAT21 ทัศนศิลป์
  พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ
  พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  TPAT22 ดนตรี
  องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ
  บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี 25 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  TPAT23 นาฏศิลป์
  พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์ 10 ข้อ
  การสื่อสารด้วยท่าทาง 15 ข้อ
  หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์ 15 ข้อ
  ปฏิภาณไหวพริบสําหรับผู้แสดงนาฏศิลป์ 10 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  *ผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ จะคิดคะแนนแยกส่วน แต่ถ้าหากสอบทั้ง 3 ส่วน จะคิดคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการเฉลี่ยทั้ง 3 ส่วน
  ดู Blueprint – TPAT 2 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่

 5. Blueprint – TPAT 3 30 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  การทดสอบความถนัด (aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 45 ข้อ
  การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 25 ข้อ
  รวม 70 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 180 นาที
  ดู Blueprint – TPAT 3 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 6. Blueprint – TPAT 4 40 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
  *ปรับข้อสอบจาก 40 ข้อ เป็น 80 ข้อ
  ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน 24 ข้อ
  ความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม 16 ข้อ
  ความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม 24 ข้อ
  มิติสัมพันธ์และรูปทรง 16 ข้อ
  รวม 80 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใชเวลา 180 นาที
  ดู Blueprint – TPAT 4 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 7. Blueprint – TPAT 5 50 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
  ความสามารถทางการสื่อสาร 10 ข้อ
  ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ 10 ข้อ
  ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ข้อ
  ความสามารถทางการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 10 ข้อ
  ความสามารถทางการคิดเพื่อการเรียนรู้ 10 ข้อ
  การมีมนุษยสัมพันธ์ 10 ข้อ
  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 10 ข้อ
  การเข้าใจและยอมรับผู้อื่น 10 ข้อ
  การเป็นผู้เรียนรู้และรักที่จะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น 10 ข้อ
  การส่งเสริมให้ผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำ 10 ข้อ
  รวม 100 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 180 นาที
  ดู Blueprint – TPAT 5 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 8. A-Level 61 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  จำนวนและพีชคณิต 15 – 17 ข้อ
  การวัดและเรขาคณิต 3 – 5 ข้อ
  สถิติและความน่าจะเป็น 6 – 8 ข้อ
  แคลคูลัส 2 – 4 ข้อ
  รวม 30 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 9. A-Level 62 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
  จำนวนและพีชคณิต 14 – 16 ข้อ
  สถิติและความน่าจะเป็น 14 – 16 ข้อ
  รวม 30 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 10. A-Level 63 วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7 -9 ข้อ
  วิทยาศาสตร์กายภาพ 14 – 16 ข้อ
  วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 6-8 ข้อ
  รวม 30 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 11. A-Level 64 วิชาฟิสิกส์
  กลศาสตร์ 8 – 10 ข้อ
  คลื่นกล และแสง 5 – 7 ข้อ
  ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6 – 8 ข้อ
  อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร 3 – 5 ข้อ
  ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 – 5 ข้อ
  รวม 30 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ฟิสิกส์ และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 12. A-Level 65 วิชาเคมี
  สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15 – 17 ข้อ
  สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15 – 17 ข้อ
  ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2 – 4 ข้อ
  รวม 35 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level เคมี และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 13. A-Level 66 วิชาชีววิทยา
  ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5 – 7 ข้อ
  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6 – 8 ข้อ
  ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12 – 14 ข้อ
  โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6 – 8 ข้อ
  พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6 – 8 ข้อ
  รวม 40 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ชีววิทยา และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 14. A-Level 70 วิชาสังคมศึกษา
  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 10 ข้อ
  เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ
  ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ
  ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level สังคมศึกษา และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 15. A-Level 81 วิชาภาษาไทย
  การอ่าน
  การเขียน
  การพูด การฟัง
  หลักการใช้ภาษา
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาไทย และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 16. A-Level 82 วิชาภาษาอังกฤษ
  ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 20 ข้อ
  ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ
  ทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ
  รวม 80 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที 
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาอังกฤษ และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 17. A-Level 83 วิชาภาษาฝรั่งเศส
  การใช้คำศัพท์และสำนวน 5 ข้อ
  การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 10 ข้อ
  การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาฝรั่งเศส และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 18. A-Level 84 วิชาภาษาเยอรมัน
  ความสามารถในการเขียน 20 ข้อ
  การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 15 ข้อ
  การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน 15 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาเยอรมัน และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 19. A-Level 85 วิชาภาษาญี่ปุ่น
  ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  ความสามารถในการสื่อสาร 10 ข้อ
  ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  ความสามารถในการอ่าน 20 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาญี่ปุ่น และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 20. A-Level 86 วิชาภาษาเกาหลี
  ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาเกาหลี และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 21. A-Level 87 วิชาภาษาจีน
  ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาจีน และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 22. A-Level 88 วิชาภาษาบาลี
  ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา 10 ข้อ
  ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 25 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาบาลี และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่
 23. A-Level 89 วิชาภาษาสเปน
  การใช้คำศัพท์และสำนวน และการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 20 ข้อ
  ความสามารถในการเขียน และใช้ไวยากรณ์ 20 ข้อ
  ความสามารถในการอ่าน และสังคมวัฒนธรรม 10 ข้อ
  รวม 50 ข้อ
  คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ใช้เวลา 90 นาที
  ดู Blueprint – A-Level ภาษาสเปน และตัวอย่างข้อสอบได้ที่นี่

และนี่คือ Blueprint โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบของ TCAS67 รู้แนวข้อสอบกันแล้วก็อย่าลืมหมั่นอ่านหนังสือฝึกทำข้อสอบ ให้พร้อมเข้าห้องสอบกันด้วยน้า พี่ ๆ TCASter เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ที่จะเข้าสู่ TCAS67 ทุกคนเลย!

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

190 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,435 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,621 views