TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.–11 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค.65 สอบสัมภาษณ์ : 24 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 31 ธ.ค.65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน myTCAS : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน myTCAS : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนเรศวร
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 15 – 30 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร
|

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Joe TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน myTCAS : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
|

TCAS66 รอบ3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Joe TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
|

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
|

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| |

TCAS66 รอบ3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…