TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ
| |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร
| |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการรับสมัคร ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4-5 พ.ค 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา
| |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. 65 – 20 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบมหาวิทยาลัย : 27 – 30 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 6 ม.ค. – 30 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 5 เม.ย. 66 สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติเฉพาะ ทาง online : 19 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่ารการคัดเลือก : 27 เม.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร รับด้วย Portfolio รวมคณะ (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระเบียบการรับสมัคร : คลิก…

TCAS66 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
| | |

TCAS66 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 14 – 23 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 20 มี. ค. 66 การจัดสอบวิชาเฉพาะ : 26 มี. ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค….

TCAS66  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
|

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค. – 23 ม.ค. 66 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 25 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 1 – 10 พ.ย. 65 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 23 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 แบบ 1.1 : 8 ธ.ค. 65 รอบที่ 1 แบบ 1.2 : 16 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของ มช รอบที่ 1 แบบ 1.1 : 8…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Joe TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ช่วงที่1 มศก. เปิดรับสมัคร : 1 – 18 พ.ย.65 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 30 พ.ย.65 สอบสัมภาษณ์ : 3 – 4 ธ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ธ.ค.65 สอบ TGAT/TPAT : 10 – 12 ธ.ค.65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 –…