Follow us on

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

วันที่โพสต์

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – National Academic Test Program (NAT) คือ โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสอบแข่งขันทักษะวิชาการของเยาวชนในประเทศไทยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน

ศูนย์รับสมัครสอบ และศูนย์สอบ 7 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสมาชิกโรงเรียนที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. กว่าร้อยโรงเรียน

การสอบแข่งขันแบ่งเป็น 4 ระดับ

 • ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.2 – ป.3)
 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

วิชาที่เปิดสอบ คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • สมัครสอบ 1 วิชา ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท
 • สมัครสอบ 2 วิชา ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 450 บาท
 • สมัครสอบ 3 วิชา ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 600 บาท

รางวัลเกียรติยศ

 • เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 – 3 ของแต่ละวิชาในระดับประเทศ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณวิชาการ ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 5,000 / 4,000 / 3,000 บาทตามลำดับ
 • เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชาของแต่ละภูมิภาค จะได้รับเหรียญรางวัลทางวิชาการ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • ผู้เข้าสอบที่มีคะแนนเกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐานจะได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ เหรียญทอง (85% ขึ้นไป) เหรียญเงิน (70% ขึ้นไป) เหรียญทองแดง (50% ขึ้นไป)

**โรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้คะแนนสูงสุดของแต่ละภูมิภาค จะได้รับโล่ประกาศเกียรติกิตคุณโรงเรียนต้นแบบประจำปี**

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • 22 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • 6 มีนาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • การจัดทีมสมัครเข้าร่วม เดี่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ค่าใช้จ่าย

 • 1 วิชา 250 บาท
 • 2 วิชา 450 บาท
 • 3 วิชา 600 บาท

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สนามสอบในอำเภอเมืองของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จัดโดย

 • โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

703 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

518 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

531 views