Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร
  • รอบ 1 : 1 – 29 พ.ย.65
  • รอบ 1.2 : 21 ธ.ค.65 -10 ม.ค.66
 • ประกาศผลการผลผู้ผ่านคัดเลือก : 
  • รอบ 1 : 15 ธ.ค. 65
  • รอบ 1.2 : 27 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ.66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ.66
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ.66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ1.1 (1 – 29 พ.ย.65)

 1. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหรือจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
  • สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
   • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. 65 – 10 ม.ค. 66
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการสำหรับครูแนะแนว
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
  • สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการรับตรงสำนักวิชา
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
  • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ1.2 (21 ธ.ค.66 – 10 ม.ค.66)

 1. โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา (รอบ 1.2)
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการพิเศษรับผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา (รอบ 1.2)
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
  • สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการพิเศษเด็กดีมีที่เรียน (รอบ 1.2)
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว (รอบ 1.2)
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการพิเศษรับตรงทั่วประเทศ (รูปแบบใช้คะแนนสอบ TGAT/TPAT) (รอบ 1.2)
  • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
  • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

2,874 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,117 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

969 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,516 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,161 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,629 views