Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1/1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันที่รับสมัคร : 3 ต.ค. 65 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 17 ต.ค. 65 (ภายใน 12.00 น.)
  • ลงทะเบียน mytcas : ตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 1 พ.ย. 65
  • ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 พ.ย. 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 5 พ.ย. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) : 10 พ.ย. 65
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 10 – 11 พ.ย. 65 (ภายใน 12.00 น.)
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 14 พ.ย. 65 (ตั้งแต่ 9.30 – 15.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 21 พ.ย. 65
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 65 หรือ 6 พ.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1/2 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันที่รับสมัคร : 1 ธ.ค. 65 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 23 ธ.ค. 65 (ภายใน 12.00 น.)
  • ลงทะเบียน mytcas : ตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 17 ม.ค. 66
  • ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 20 ม.ค. 66
  • สอบสัมภาษณ์ : 21 ม.ค. 66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) : 25 ม.ค. 66
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 25 – 26 ม.ค. 66 (ภายใน 12.00 น.)
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 28 ม.ค. 66 (ตั้งแต่ 9.30 – 15.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 ม.ค. 66
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 65 หรือ 6 พ.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

ทำความเข้าใจก่อนสมัคร TCAS65 รอบพอร์ต มหิดล

 • รอบพอร์ตมหิดลจะแบ่งเป็น 2 รอบย่อย คือ
  • รอบ 1/1 : 3 ตุลาคม 65 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 17 ตุลาคม 65 (ภายใน 12.00 น.)
  • รอบ 1/2 : 1 ธันวาคม 65 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 23 ธันวาคม 65 (ภายใน 12.00 น.)
 • รูปแบบการเปิดรับจะมีทั้ง
  • คณะที่รับเฉพาะรอบ 1/1
  • คณะที่รับเฉพาะรอบ 1/2
  • คณะที่เปิดรับทั้งสองรอบ (กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในรอบ 1/1)
 • แต่ละรอบน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในผ่านระบบ MU-TCAS ก่อนจะไปยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ MyTCAS ของ ทปอ. อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 65
 • กรณีไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1/1 สามารถยื่นสมัครคณะที่เปิดรับรอบ 1/2 ได้อีก แต่ถ้ายืนยันสิทธิ์ภายในผ่านระบบ MU-TCAS ของรอบ 1/1 ไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครรอบ 1/2 ได้
  • อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : TCASMahidol

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

รอบ 1/1

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
   • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
   • โครงการความสามารถพิเศษ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • รอประกาศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
   • รอประกาศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • รอประกาศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • รอประกาศ
 7. คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะกายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
   • โครงการรับนักเรียนทั่วไป
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • โครงการรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • โครงการรับพระภิกษุ/สามเณร
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. วิทยาลัยราชสุดา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (ผู้ที่มีการได้ยิน)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
   • โครงการความสามารถพิเศษด้านเกษตรศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • โครงการทายาทข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจด้านการเกษตร
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอบ 1/2

 1. คณะเทคนิคการแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ 6 สาขาวิชา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการ สอวน./วมว
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการ สควค. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการ สควค. สาขาวิชาเคมี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการ สควค. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการ สควค. สาขาวิชาชีววิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาเคมี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะกายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • โครงการรับนักเรียนทั่วไป
   • ระเบียบการรับสมัคร : รอติดตามประกาศ
  • โครงการรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
   • ระเบียบการรับสมัคร : รอติดตามประกาศ
  • โครงการรับพระภิกษุ/สามเณร
   • ระเบียบการรับสมัคร : รอติดตามประกาศ
 11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. วิทยาลัยราชสุดา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (ผู้ที่มีการได้ยิน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการความสามารถพิเศษด้านเกษตรศาสตร์)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการทายาทข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจด้านการเกษตร)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ประกาศสำคัญ

 • ตารางสรุปจำนวนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views