Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 26 ก.ย. – 26 ต.ค. 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 พ.ย. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

รอบ 1/1

 1. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
    • รับจำนวน 192 ที่นั่ง
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
    • รับจำนวน 130 ที่นั่ง
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
    • รับจำนวน 340 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลคณะศึกษาศาสตร์ปกรรม
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
    • รับจำนวน 140 ที่นั่ง
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอบ 1/2

 1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
  • วิทยาเขตพัทลุง
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
  • วิทยาเขตสงขลา
   • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
   • คณะนิติศาสตร์
   • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

18,708 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

809 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,125 views

รวม 4 บทสวดไว้ท่องก่อนสอบ เสริมดวงด้านการเรียน มาดูกัน! – TCASter

4,115 views

แจกพิกัด 9 วัดเสริมดวงทั่วกรุงเทพฯ เสริมความเป็นสิริมงคลรับปี 2567 มาดูกัน! – TCASter

4,106 views

ไขข้อสงสัย? กสพท 67 สละสิทธิ์แล้ว สมัครใหม่ได้หรือไม่? – TCASter

1,568 views