Follow us on

TCAS66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มสด.

 • เปิดรับสมัคร : 3 ต.ค. 65 – 18 ม.ค.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 30 พ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 2 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 3 : 2 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 13 ก.พ.66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
 2. โรงเรียนการเรือน
 3. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 4. คณะครุศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7. คณะวิทยาการจัดการ
 8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินการรับสมัคร : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้าที่ 1 – 26)


กำหนดการคัดเลือก รอบ2 โควตา มสด.

 • เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. – 10 เม.ย.66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 28 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 30 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 3 : 1 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 6 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 9 พ.ค.66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก (สำหรับ TCAS รอบ 1,2)
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
 • โรงเรียนการเรือน
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินการรับสมัคร : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้าที่ 27 – 43)


กำหนดการคัดเลือก รอบ3 โควตา มสด.

 • เปิดรับสมัครและชำระเงิน : 7 – 13 พ.ค.66
  • เลือกคณะ/สาขาวิชา
  • เลือกได้สูงสุด 10 สาขา/วิชา
  • สอบติดได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่1 : 20 พ.ค.66
 • เลือกใช้สิทธิ์ รอบ3 Admission ในระบบ TCAS : 20 – 21 พ.ค.66
  • ยืนยันสิทธิ์ หรือ
  • ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ
  • ขอประมวลผลครั้งที่2
 • ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่2 : 26 พ.ค.66
 • สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 6 มิ.ย.66
  • กำหนดการรับสมัคร รอบ3 : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์/ขอประมวลผลครั้งที่2 ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
 • โรงเรียนการเรือน
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฏิทินการรับสมัคร : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้าที่ 44 – 60)


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

703 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

518 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

531 views