Follow us on

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเภสัชศาสตร์” เตรียมพร้อม TCAS66 (13 สถาบัน)

วันที่โพสต์

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ 13 สถาบัน

ข้อมูล TCAS65 ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 651. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา
  • รับจำนวน 12 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • รับจำนวน 25 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (วมว.)
  • รับจำนวน 25 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • รับจำนวน 8 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี
  • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 100 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
  • เว็บไซต์การรับสมัคร : คลิก

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการรับด้วย Portfolio (ช่วงที่ 2)
  • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)
  • รับจำนวน 1 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • รับจำนวนรวม 35 ที่นั่ง
  • เว็บไซต์การรับสมัคร : คลิก

12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
  • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • โครงการรับด้วย Portfolio
 • โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  • รับจำนวนรวม 65 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.50 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • ผลงานในระดับเขตพื้นที่/อำเภอ/จังหวัด/ภาค/ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

700 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

530 views