Follow us on

เนื้อหาที่ออกข้อสอบ “A-Level” (เอเลเวล) TCAS66

วันที่โพสต์

ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566


A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 • สาระจำนวนและพีชคณิต (15 – 17 ข้อ)
  • เซต
  • ตรรกศาสตร์
  • จำนวนจริงและพหุนาม
  • ฟังก์ชัน
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • จํานวนเชิงซ้อน
  • เมทริกซ์
  • ลําดับและอนุกรม
 • สาระการวัดและเรขาคณิต (3 – 5 ข้อ)
  • เรขาคณิตวิเคราะห์
  • เวกเตอร์ในสามมิติ
 • สาระสถิติและความน่าจะเป็น (6 – 8 ข้อ)
  • สถิติ
  • การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  • หลักการนับเบื้องต้น
  • ความน่าจะเป็น
 • สาระแคลคูลัส (2 – 4 ข้อ)
  • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • หมายเหตุ
  • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนข้อ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน (25 ข้อ)
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน (5 ข้อ)
  • รวม 30 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

 • จำนวนและพีชคณิต (14 – 16 ข้อ)
  • เซต
  • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • เลขยกกำลัง
  • ฟังก์ชัน
  • ลําดับและอนุกรม
  • ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 • สถิติและความน่าจะเป็น (14 – 16 ข้อ)
  • สถิติ
  • หลักการนับเบื้องต้น
  • ความน่าจะเป็น
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • หมายเหตุ
  • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนข้อ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน5 ข้อ
  • รวม 30 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (7-9 ข้อ)
  • ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
  • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
  • ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
  • การดำรงชีวิตของพืช
  • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ (14-16 ข้อ)
  • อะตอมและสมบัติของธาตุ
  • สารโคเวเลนต์
  • สารประกอบไอออนิก
  • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
  • พอลิเมอร์
  • ปฏิกิริยาเคมี
  • สารกัมมันตรังสี
  • การเคลื่อนที่และแรง
  • แรงในธรรมชาติ
  • พลังงานทดแทน
  • คลื่นกล
  • เสียง
  • แสงสี
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (6-8 ข้อ)
  • เอกภพและกาแล็กซี
  • ดาวฤกษ์
  • ระบบสุริยะ
  • เทคโนโลยีอวกาศ
  • โครงสร้างโลก
  • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
  • ธรณีพิบัติภัย
  • การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
  • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  • ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • หมายเหตุ
  • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนข้อ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก / 83.2 คะแนน 26 ข้อ
  • เลือกตอบเชิงซ้อน / 16.8 คะแนน 4 ข้อ
  • รวม 30 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์

 • กลศาสตร์ (8 – 10 ข้อ)
  • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
  • การเคลื่อนที่แนวตรง
  • แรงและกฎการเคลื่อนที่
  • สมดุลกลของวัตถุ
  • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
  • โมเมนตัมและการชน
  • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 • คลื่นกลและแสง (5 – 7 ข้อ)
  • คลื่น
  • เสียง
  • แสง
 • ไฟฟ้าแม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (6 – 8 ข้อ)
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแส
  • แม่เหล็กและไฟฟ้า
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร (3 – 5 ข้อ)
  • ความร้อนและแก๊ส
  • ของแข็งและของไหล
 • ฟิสิกส์แผนใหม่ (3 – 5 ข้อ)
  • ฟิสิกส์อะตอม
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • หมายเหตุ
  • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนข้อ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 25 ข้อ
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน 5 ข้อ
  • รวม 30 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 65 Chem วิชาเคมี

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ (15 -17 ข้อ)
  • อะตอมและสมบัติของธาตุ
  • พันธะเคมี
  • แก๊ส
  • เคมีอินทรีย์
  • พอลิเมอร์
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (15 -17 ข้อ)
  • ปริมาณสัมพันธ์
  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • สมดุลเคมี
  • กรด–เบส
  • เคมีไฟฟ้า
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร (2 – 4 ข้อ)
  • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
  • โมล
  • สารละลาย
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • หมายเหตุ
  • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนข้อ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก / 75 คะแนน 30 ข้อ
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) / 25 คะแนน 5 ข้อ
  • รวม 35 ข้อ
 • คะแนนเต็ม100 คะแนน

A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา

 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (5 – 7 ข้อ)
  • ระบบนิเวศและไบโอม
  • ประชากร
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน
 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ( 6 – 8 ข้อ )
  • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • โครงสร้างและการทำงานของเซลล์
 • ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ (12 – 14 ข้อ)
  • ระบบย่อยอาหาร
  • ระบบหมุนเวียนเลือด
  • ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
  • ระบบขับถ่าย
  • ระบบหายใจ
  • ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
  • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
  • ระบบต่อมไร้ท่อ
  • พฤติกรรมของสัตว์
 • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช (6 – 8 ข้อ)
  • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
  • การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
  • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
  • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
  • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ (6 – 8 ข้อ)
  • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  • สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
  • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
  • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
  • วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • หมายเหตุ
  • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
  • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • จำนวนข้อ
  • ปรนัย 5 ตัวเลือก / 84 คะแนน 35 ข้อ
  • เลือกตอบเชิงซ้อน / 16 คะแนน 5 ข้อ
  • รวม 40 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 70 Soc สังคมศาสตร์

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (10 ข้อ)
  • ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  • การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (10 ข้อ)
  • หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
  • การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เศรษฐศาสตร์ (10 ข้อ)
  • บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
  • สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
 • ประวัติศาสตร์ (10 ข้อ)
  • เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
  • พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีปเอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
  • ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย10 ข้อ
 • 5) ภูมิศาสตร์ (10 ข้อ)
  • โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ประเภทข้อสอบ
  • ปรนัย (5 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ
  • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 10 ข้อ
  • เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ
  • ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ
  • ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ
  • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 81 Thai ภาษาไทย

 • การอ่าน
  • การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
  • การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
  • การตีความ
  •  การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
  • การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
  • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
  • ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน
 • การเขียน
  • การเรียงลำดับข้อความ
  • การเรียงความ
  • การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
  • การใช้เหตุผล
  • การแสดงทรรศนะ
  • การโต้แย้ง
  • การโน้มน้าว
 • การพูด การฟัง
  • การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
  • การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
  • การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 • หลักการใช้ภาษา
  • การสะกดคำ
  • การใช้คำตรงความหมาย
  • ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง
  • ประโยคสมบูรณ์
  • ระดับภาษา
  • การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
  • ชนิดของประโยคตามเจตนา
  • คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
  • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ราชาศัพท์
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (25 คะแนน) (20 ข้อ)
  1. เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
   • จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ
  2. เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
   • จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน) (40 ข้อ)
  1. โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ
   • จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2. บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ
   • จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  3. รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ
   • จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 4 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
  4. ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
   • จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 2 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  5. บทความทั่วไป ที่ มีจำนวนคำประมา ณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
   • จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 10 ข้อ / ยาก 3 ข้อ) 40 ข้อ
 • ทักษะการเขียน (Writing Skill) (25 คะแนน) ( 20 ข้อ )
  1. เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ
   • จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 11 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2. เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า
   • จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ
   • ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 3 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)
 • ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ
  • ระดับง่าย 20% (16 ข้อ)
  • ระดับปานกลาง 60% (48 ข้อ)
  • ระดับยาก 20% (16 ข้อ)
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) / 25 คะแนน 20 ข้อ
  • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) / 50 คะแนน 40 ข้อ
  • ทักษะการเขียน (Writing Skill) / 25 คะแนน 20 ข้อ
  • รวม 80 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส

 • สมรรถนะการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร (50 ข้อ)
  1. ทักษะการสื่อสารทั่วไป
   • การใช้คำศัพท์และสำนวน
   • การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
  2. การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน
  3. ความสามารถในการอ่าน
  4. ความสามารถในการเขียน
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ทักษะการสื่อสารทั่วไป
   • การใช้คำศัพท์และสำนวน 5 ข้อ
   • การสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 10 ข้อ
  • การใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  • ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  • ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 84 Ger ภาษาเยอรมัน

 • สมรรถนะทางภาษาเยอรมัน (50 ข้อ)
  • ความสามารถในการเขียน
  • การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
  • การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ความสามารถในการเขียน 20 ข้อ
  • การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน 15 ข้อ
  • การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน 15 ข้อ
  • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 85 Jap ภาษาญี่ปุ่น

 • สมรรถนะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน (50 ข้อ)
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน
  • ความสามารถในการสื่อสาร
  • ความสามารถในการเขียน
  • ความสามารถในการอ่าน
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน 10 ข้อ
  • ความสามารถในการสื่อสาร 10 ข้อ
  • ความสามารถในการเขียน 10 ข้อ
  • ความสามารถในการอ่าน 20 ข้อ
 • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 86 Kor ภาษาเกาหลี

 • สมรรถนะการใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร (50 ข้อ)
  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน
  • ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  • ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ
  • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 87 Chi ภาษาจีน

(ในข้อสอบมีข้อสอบฉบับตัวย่อ (ส่วนหน้า) และฉบับตัวเต็ม (ส่วนหลัง) ให้เลือกทำฉบับใดฉบับหนึ่ง)

 • สมรรถนะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร (50 ข้อ)
  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 25 ข้อ
  • ความสามารถในการอ่านและสังคมวัฒนธรรม 15 ข้อ
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 10 ข้อ
  • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

A-Level 88 Pali ภาษาบาลี

 • สมรรถนะการใช้ภาษาในการสื่อสาร (50 ข้อ)
  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา
  • ความสามารถในการอ่าน
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์
 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที
 • จำนวนข้อ
  • ความสามารถในการใช้คำศัพท์และสำนวนภาษา 10 ข้อ
  • ความสามารถในการอ่าน 15 ข้อ
  • ความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ 25 ข้อ
 • รวม 50 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,038 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views