เนื้อหาที่ออกข้อสอบ “A-Level” (เอเลเวล) TCAS66

เนื้อหาที่ออกข้อสอบ “A-Level” (เอเลเวล) TCAS66

ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 สาระจำนวนและพีชคณิต (15 – 17 ข้อ) เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จํานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ลําดับและอนุกรม สาระการวัดและเรขาคณิต (3 – 5 ข้อ) เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ สาระสถิติและความน่าจะเป็น (6 – 8 ข้อ) สถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น สาระแคลคูลัส (2 – 4 ข้อ) แคลคูลัสเบื้องต้น ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที หมายเหตุ ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จาก เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…