Follow us on

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะทันตแพทยศาสตร์” เตรียมพร้อม TCAS66 (9 สถาบัน)

วันที่โพสต์

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ 9 สถาบัน

ข้อมูล TCAS65 ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 65


1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • โครงการรับสมัครคัดนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • รับจำนวน 8 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)
  • รับจำนวน 1 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • รับจำนวน 1 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 40-42)

5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง (สมัคร 206 คน สถิติ TCAS65)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 • โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 8)

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก TCAS65 รอบพอร์ตฟอลิโอ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.50 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • ผลงานในระดับเขตพื้นที่/อำเภอ/จังหวัด/ภาค/ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

184 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

235 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

153 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

100 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

93 views