Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยมหิดล (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1สัตวแพทยศาสตร์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตศาลายา1:343103,42661.72566.175
2วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาลายา1:541053947.764.5
3วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศาลายา1:411040246.717752.3294
4วิทยาเขตอํานาจเจริญหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอํานาจเจริญ1:263590065.816273.9485
5แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิตศาลายา1:204283344.829455.3837
6วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนครสวรรค์1:193054555.517263.7912
7กายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดศาลายา1:17651,07155.842166.5907
8วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการ ออกกําลังกายศาลายา1:173556846.588261.147
9วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพศาลายา1:161523141.625569.4079
10แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศาลายา1:14841,15745.366260.3985

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)ศาลายา1:23466.229470.001
2วิทยาเขตอํานาจเจริญหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอํานาจเจริญ1:263590065.816273.9485
3เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี ดิจิทัลศาลายา0.8340336598.75
4วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศ วัฒนธรรมนครสวรรค์1:44014363.7599.25
5ศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยศาลายา0.66624163.670.1
6สัตวแพทยศาสตร์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตศาลายา1:343103,42661.72566.175
7วิทยาเขตอํานาจเจริญหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อํานาจเจริญ1:230535792.25
8ศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)ศาลายา1:2283856.169.05
9กายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดศาลายา1:17651,07155.842166.5907
10วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่องนครสวรรค์1:2304855.7598

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศาลายา1:111701,73541.333358.7292
2วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตศาลายา1:517076536.794157.4627
3วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ)ศาลายา1:212018439.37560.45
4สาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ศาลายา1:312025629.52542.7375
5เทคนิคการแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ศาลายา1:310727546.927959.875
6วิทยาลัยศาสนศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษาศาลายา0.03100354.75154.8412
7วิทยาลัยศาสนศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษาศาลายา1:310026349.861767.601
8สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมศาลายา1:38524130.0146.995
9แพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศาลายา1:14841,15745.366260.3985
10สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียนศาลายา0.59704135.503445.1245

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1สัตวแพทยศาสตร์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตศาลายา1:343103,42661.72566.175
2พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศาลายา1:111701,73541.333358.7292
3แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตศาลายา1:14841,15745.366260.3985
4กายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดศาลายา1:17651,07155.842166.5907
5วิทยาเขตอํานาจเจริญหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอํานาจเจริญ1:263590065.816273.9485
6แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประยุกต์บัณฑิตศาลายา1:204283344.829455.3837
7วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (6 สาขาวิชา)ศาลายา1:517076536.794157.4627
8วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการ ออกกําลังกายศาลายา1:173556846.588261.147
9วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนครสวรรค์1:193054555.517263.7912
10วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาลายา1:541053947.764.5

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,186 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

461 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,170 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

826 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,267 views

วิธีการจัดอันดับ รอบ 3 TCAS เลือกยังไง? มาดูกัน!- TCASter

777 views