Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 65
  • ค่าสมัคร 300 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 เมษายน 65
 • ทปอ.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ : 4 พฤษภาคม 65
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.รับตรงโควตา (Quota)

 • รวมคณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.รับตรงโควตา (Quota) คณะพยาบาลศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ

3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน

 • รวมคณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42 เท่านั้น
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4.โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล

 • รวมคณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และเป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่น ๆ หรือเป็นเกษตรกรที่ผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)

 • รวมคณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) ได้แก่ กีฬาทุกชนิด ทั้งประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ด้านดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์) ดนตรีสากลสไตล์คันทรี่ (วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่บอย) และดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง) ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค หรือ ระดับประเทศ
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6.โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง

 • รวมคณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และเป็นนักเรียนในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ล าพูน ล าปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี โดยมีระยะเวลาการศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีจบการศึกษาต้องจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
  • เป็นชาวเขาสัญชาติไทย ใน 9 เผ่า คือ กระเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อาข่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ และ มลาลรี มีภูมิล าเนาในเขต 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ล าพูน ล าปาง พะเยา สุโขทัย น่าน ก าแพงเพชร แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และอุทัยธานี
  • ต้องถือกำเนิด หรือ มีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดดังกล่าวที่จะสมัคร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
  • มีแผนการเรียนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.25
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7.โครงการนักศึกษาพิการ

 • รวมคณะ
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.admissions.mju.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

210 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

189 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,430 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,620 views