Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้ระเบียบการรอบโควตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาออกมาแล้ว แอดเห็นข้อมูลแล้ว เลยรีบนำมากระจายข่าวส่งต่อให้น้องๆทราบแบบจะเรียลไทม์กันเลยค่า ในรอบนี้จะมมีบางคณะ บางสาขาวิชาเปิดรับนักเรียนที่มีวุฒิระดับอนุปริญญาด้วยนะคะ หากน้องๆคนไหนสนใจกำลังจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ก็สามารถสมัครได้จ้า

กำหนดการคัดเลือก ครั้งที่ 1

TCAS65 รอบ2 โควตา ครั้งที่ 1

กิจกรรมวัน / เดือน / ปี
เปิดรับสมัคร1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์29 มีนาคม 65
สอบสัมภาษณ์1 เมษายน 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก4 เมษายน 65
ลงทะเบียน mytcas9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
เรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS 4 – 5 พฤษภาคม 65
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS6 พฤษภาคม 2565
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
  • ค.บ. การประถมศึกษา
  • ค.บ. การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา
  • ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
  • ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
  • ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ค.บ. ศิลปศึกษา
  • ค.บ. พลศึกษา
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ค.บ. ภาษาไทย
   • ค.บ. ภาษาอังกฤษ
   • ค.บ. นาฏยศิลป์ศึกษา
   • ค.บ. สังคมศึกษา
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ศป.บ. ครีเอทีฟกราฟิก
   • ศป.บ. นาฏยศาสตร์การแสดง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • น.บ. นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ศศ.บ. ภาษาจีน
   • ศศ.บ. ภาษาไทย
   • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
   • ศศ.บ. อาเซียนศึกษา
   • ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
   • ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • บธ.บ. การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
   • บธ.บ. การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
   • บธ.บ. ธุรกิจดิจิทัล
   • บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
   • บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • บช.บ. การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ศ.บ. นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • นศ.บ. การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
   • นศ.บ. การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
   • นศ.บ. ภาพยนตร์
   • นศ.บ. บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ค.บ. คณิตศาสตร์
   • ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ค.บ. ชีววิทยา
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • พท.บ. การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • วท.บ. เทคนิคการแพทย์
   • วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์
   • วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • วท.บ. เคมีผลิตภัณฑ์
   • วท.บ. อุตสาหกรรมชีวภาพ
   • วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
   • วท.บ. แอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย
   • วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์)
   • วท.บ. เทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ)
   • วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
   • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
   • วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • วท.บ. การประกอบและบริการอาหาร
   • วท.บ. การออกแบบระบบโลจิสติกส์
   • วท.บ. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ค.อ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
   • วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน
   • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ)
   • อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า)
   • อส.บ. การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์)
   • อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน
 6. วิทยาลัยการดนตรี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ค.บ. ดนตรีตะวันตกศึกษา
   • ค.บ. ดนตรีไทยศึกษา
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก
   • ดศ.บ. วิชาเอกดนตรีไทย
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
   • ทล.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.bsru.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,048 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,171 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,543 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views