Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่โพสต์

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการคัดเลือก TCAS65 รอบ1 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กำหนดการคัดเลือก TCAS65 รอบ1/1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันที่รับสมัคร : 15 ตุลาคม 64 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 5 พฤศจิกายน 64 (ภายใน 12.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 18 พฤศจิกายน 64
  • ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 19 พฤศจิกายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 20 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) : 23 พฤศจิกายน 64
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 23 – 24 พฤศจิกายน 64 (ภายใน 12.00 น.)
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 26 พฤศจิกายน 64 (ตั้งแต่ 9.30 – 15.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 พฤศจิกายน 64
  • ลงทะเบียน mytcas.com : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • กำหนดการคัดเลือก TCAS65 รอบ1/2 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันที่รับสมัคร : 1 ธันวาคม 65 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 24 ธันวาคม 65 (ภายใน 12.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 14 มกราคม 65
  • ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 15 มกราคม 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 16 มกราคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) : 24 มกราคม 65
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 24 – 25 มกราคม 65 (ภายใน 12.00 น.)
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : 27 มกราคม 65 (ตั้งแต่ 9.30 – 15.00 น.)
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 มกราคม 65
  • ลงทะเบียน mytcas.com : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

ทำความเข้าใจก่อนสมัคร TCAS65 รอบพอร์ต มหิดล

 • รอบพอร์ตมหิดลจะแบ่งเป็น 2 รอบย่อย คือ
  • รอบ 1/1 : 15 ตุลาคม 64 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 5 พฤศจิกายน 64 (ภายใน 12.00 น.)
  • รอบ 1/2 : 1 ธันวาคม 65 (ตั้งแต่ 9.30 น.) – 24 ธันวาคม 65 (ภายใน 12.00 น.)
 • รูปแบบการเปิดรับจะมีทั้ง
  • คณะที่รับเฉพาะรอบ 1/1
  • คณะที่รับเฉพาะรอบ 1/2
  • คณะที่เปิดรับทั้งสองรอบ (กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในรอบ 1/1)
 • แต่ละรอบน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในผ่านระบบ MU-TCAS ก่อนจะไปยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ MyTCAS ของ ทปอ. อีกครั้งหนึ่ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 65
 • กรณีไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1/1 สามารถยื่นสมัครคณะที่เปิดรับรอบ 1/2 ได้อีก แต่ถ้ายืนยันสิทธิ์ภายในผ่านระบบ MU-TCAS ของรอบ 1/1 ไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครรอบ 1/2 ได้
  • อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : TCASMahidol

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรไทย

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
   • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรแแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์(ยังไม่แยกสาขาวิชา)
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์ (ยังไม่แยกสาขาวิชา)
   • โครงการ สอวน./วมว
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ และฟิสิกส์ (ยังไม่แยกสาขาวิชา)
   • โครงการทุน พสวท. ปริญญาตรี-โท-เอก
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเคมี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาชีววิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • โครงการรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • โครงการรับนักศึกษากลุ่มปกติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • โครงการรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • โครงการโรงเรียนนานาชาติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. วิทยาลัยศาสนศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. วิทยาเขตนครสวรรค์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
   • โครงการความสามารถพิเศษด้านเกษตรศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
   • โครงการทายาทข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สนใจด้านการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. วิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

International Programs

 1. Faculty of Science
  • Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Science Program in Actuarial Science (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Science Program in Industrial Mathematics and Data Science (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. Faculty of Environment and Resource Studies
  • Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. Faculty of Engineering
  • Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering, Dairy and Beverage Engineering (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. Faculty of Information and Communication Technology
  • Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. Faculty of Liberal Arts
  • Bachelor of Arts Program in Chinese (International Program)
   • รับด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ประกาศสำคัญ

 • ตารางสรุปจำนวนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล : คลิก
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1/1 และรอบที่ 1/2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://tcas.mahidol.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,048 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,171 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,543 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views