Follow us on

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (64)

เอาใจสาย “อยากเป็นแอร์โฮสเตส” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้
วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝัน การเป็นแอร์โฮสเตส เรียนอะไรดี⁉ มาดูกัน!

อยากเป็นแอร์โฮสเตส มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง?

ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานสายอยากเป็นแอร์โฮสเตสได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน!

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาสเปน
 • สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
 • สาขาวิชาภาษารัสเซีย
 • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่น : ช่วยในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษานั้น ๆ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

จุดเด่น : ช่วยให้มีทักษะการสื่อสาร และการทำธุรกิจได้มากขึ้น

คณะนิเทศศาสตร์

 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่น : ช่วยให้มีทักษะการสื่อสารและเลือกรูปแบบการสื่อสารได้เหมาะสม

————————————-

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ
 • สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
 • สาขาวิชาอังกฤษ–อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

จุดเด่น : ช่วยในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษานั้น ๆ อีกด้วย

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

 • สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่น : ช่วยให้มีทักษะการสื่อสาร และมีความเข้าใจในประเทศนั้น ๆ มากขึ้น

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 • สาขาวิชาสาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่น : ช่วยให้มีทักษะการสื่อสาร และเลือกรูปแบบการสื่อสารได้เหมาะสม

————————————-

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

จุดเด่น : ช่วยให้เข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

คณะอุตสาหกรรมบริการ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
 • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

จุดเด่น : ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานของสายงานนี้ได้มากขึ้น และมีความหลากหลายในตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จุดเด่น : ช่วยในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษานั้น ๆ รวมถึงการนำใช้ในการทำธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกด้วย

————————————-

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
 • สาขาภาษาในเอเชีย

จุดเด่น : ช่วยในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษานั้น ๆ อีกด้วย

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่น : ช่วยให้มีทักษะการสื่อสาร และมีความเข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้น

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • สาขาวิชาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

จุดเด่น : ช่วยให้เข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

————————————-

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

 • การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

จุดเด่น : ช่วยให้เข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยว และสายงานบริการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จุดเด่น : ช่วยให้มีทักษะการสื่อสาร และมีความเข้าใจวัฒนธรรมมากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาไทย
 • สาขาวิชามลายู
 • สาขาวิชายุโรป
 • สาขาวิชาอังกฤษ
 • สาขาวิชาอาหรับ

จุดเด่น : ช่วยในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษานั้น ๆ อีกด้วย

————————————-

6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
 • สหวิทยาการการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการโรงแรม
 • ธุรกิจการบิน

จุดเด่น : ช่วยให้เข้าใจธุรกิจการท่องเที่ยว และสายงานบริการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาจีนเพื่องานบริการ

จุดเด่น : ช่วยในการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น และยังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของภาษานั้น ๆ เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจนี้ได้อีกด้วย

————————————-

ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam
ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเป็นอยากเป็นแอร์โฮสเตส

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Exam
สนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุด
เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อน และพัฒนาก่อนสอบ เพราะพลาดรอบซ้อม ดีกว่าพลาดรอบจริง
สมัครได้เลยที่นี่ : https://tcaster.info/3TJfElC

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

496 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,427 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

663 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,288 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

927 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,362 views