Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 13 – 28 ก.พ. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 มี.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนน A-Level)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบการใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนน GPAX TGAT/TPAT และ A-Level)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โควตาบุตรธิดาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการพิเศษทั่วประเทศ
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โควตาภาคเหนือ
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โควตาภาคเหนือ
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแล้ว!!! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) – TCASter

188 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใครจะสอบต้องรีบดู – TCASter

31 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จัดเต็มให้พร้อมเข้าห้องสอบ – TCASter

63 views

รวมติวฟรี! TPAT 2 – 5 ต้องดูก่อนเข้าห้องสอบ! – TCASter

93 views

อยากเป็นเภสัชฯ ต้องสอบอะไรบ้าง พร้อมวิธีเตรียมสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ – TCASTER

493 views

เปิดรับแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกสพท. 67 รับทั้งหมด 21 ที่นั่ง – TCASter

96 views