Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • การสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • เปิดรับสมัคร : 22 พ.ย. – 22 ธ.ค. 65
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการเพชรตะวันออก
  • เปิดรับสมัคร : 22 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการ สอวน.
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม)
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 30 ธ.ค. 65
  • คณะศึกษา
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก)
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 22 ธ.ค. 65
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการ MOU
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
  • เปิดรับสมัคร : ติดตามที่ประกาศรับสมัคร
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1)
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 10 ม.ค. 66
  • คณะดนตรีและการแสดง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ (ครั้งที่ 1)
  • เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. – 18 ม.ค. 66
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   • ระเบียการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

478 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

472 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

469 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

472 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

463 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

444 views