Follow us on

กสพท คืออะไร? ใครต้องสอบ? รวมอัปเดตการรับสมัคร กสพท 66 สำหรับ TCAS66

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 65

CHAPTER : TCASter105

เรียบเรียง : Joe TCASter


กสพท คืออะไร?

 • กสพท. คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาอาจจะมีสถาบันเข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป โดยปีล่าสุด TCAS66 กสพท. จะเปิดให้ยื่นคะแนนคัดเลือกใน TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น คณะและสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท กำหนด

คณะ/สถาบันใดบ้าง? ที่เข้าร่วม กสพท.66

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 17 สถาบัน (22 รหัสวิชา)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี) (สถาบันเอกชน)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิศสิน) (สถาบันเอกชน)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี) (สถาบันเอกชน)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน (12 รหัสวิชา)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันเอกชน)
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน (22 รหัสวิชา)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สถาบันเอกชน)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน (15 รหัสวิชา)
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – เภสัชกรรมอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – เภสัชอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม – บริบาลทางเภสัชกรรม (สถาบันเอกชน)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สถาบันเอกชน)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ – บริบาลทางเภสัชกรรม (สถาบันเอกชน)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – เภสัชอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – บริบาลทางเภสัชกรรม

คนที่จะสมัคร กสพท ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

 1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ชื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566
  • สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าเท่านั้น
  • สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรศาสตรบัณฑิต ไม่จำกัดแผนการศึกษา
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
 4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชน
 5. ในปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 25 เมษายน 2566
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาอกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 10 กันยายน 2565 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565
  • (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 อันได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
 7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)
 8. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก)
 9. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th
 10. สำหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ : คลิก

ปฏิทินคัดเลือก กสพท.66 มีกำหนดอย่างไร?

 • รับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 1 – 20 ก.ย.65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังชำระเงินภายใน 7 วัน
 • สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 17 ธ.ค.65
 • สมัครสอบ 7วิชา A-Level : 1 – 10 ก.พ.66
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 6 ก.พ.66
 • สอบ 7วิชา A-Level : 18 – 19 มี.ค.66
 • ประกาศผลสอบ 7วิชา A-Level : 17 เม.ย.66
 • สมัคร TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น : 7 – 13 พ.ค.66
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค.66
 • ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 : 20 – 21 พ.ค.66
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2 : 26 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์ TCAS รอบ3 : *27 พ.ค.66
  • *เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน
 • สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ : 29 พ.ค. – 4 มิ.ย.66
 • ประกาศ กสพท ฉบับที่1/66 : คลิก
 • ประกาศ กสพท ฉบับที่2/66 : คลิก

สมัคร กสพท ต้องเตรียมเงินไว้ประมาณเท่าไหร่?

 • ค่าสมัครสอบ 7 วิชา A-Level : 700 บาท (วิชาละ 100 บาท)
 • ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 800 บาท
 • ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขา ใน TCAS รอบ3 Admission : 150 – 900 บาท
  • เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ เลือกเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องครบ 10 อันดับ
   • เลือก 1 คณะ/สาขา : 150 บาท
   • เลือก 2 คณะ/สาขา : 200 บาท
   • เลือก 3 คณะ/สาขา : 250 บาท
   • เลือก 4 คณะ/สาขา : 300 บาท
   • เลือก 5 คณะ/สาขา : 400 บาท
   • เลือก 6 คณะ/สาขา : 500 บาท
   • เลือก 7 คณะ/สาขา : 600 บาท
   • เลือก 8 คณะ/สาขา : 700 บาท
   • เลือก 9 คณะ/สาขา : 800 บาท
   • เลือก 10 คณะ/สาขา : 900 บาท
 • รวมประมาณการค่าใช้จ่าย สมัคร กสพท ราว 1,650 – 2,400 บาท

กสพท ใชัคะแนนอะไรเป็นเกณฑ์ในคัดเลือกบ้าง?

จำนวนรับ กสพท เปรียบเทียบ 3 ปีล่าสุด อะไรเปลี่ยนไปบ้าง?

ลำดับหลักสูตร/ สถาบันปี 2564ปี 2565ปี 2566สถานะ
1คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น202020เท่าเดิม
2คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ176176176เท่าเดิม
3คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – ทอ.303030เท่าเดิม
4คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่554028ลดลง
5คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์656565เท่าเดิม
6คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร303030เท่าเดิม
7คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล10911094ลดลง
8คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล260244192ลดลง
9วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.ราชวิถี)404040เท่าเดิม
10วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.เลิศสิน)131313เท่าเดิม
11วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี)131313เท่าเดิม
12คณะแพทยศาสตร์ มศว150145145เท่าเดิม
13คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์404040เท่าเดิม
14คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช505050เท่าเดิม
15คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นมร. -รพ.ตากสิน กทม.202020เท่าเดิม
16วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)606060เท่าเดิม
17วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)404040เท่าเดิม
18สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี121212เท่าเดิม
19คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา323232เท่าเดิม
20สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง161616เท่าเดิม
21คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม151515เท่าเดิม
22คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)0010ใหม่
23คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ808060ลดลง
24คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล838080เท่าเดิม
25คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่181515เท่าเดิม
26คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์201510ลดลง
27คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว585840ลดลง
28คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น151515เท่าเดิม
29คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์304530ลดลง
30คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร174040เท่าเดิม
31สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี101010เท่าเดิม
32คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (สถาบันเอกชน)06015ลดลง
33คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)08015ลดลง
34คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (สถาบันเอกชน)03060เพิ่มขึ้น
35คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ120110105ลดลง
36คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์653535เท่าเดิม
37คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น101012เพิ่มขึ้น
38คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่301020เพิ่มขึ้น
39คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร201010เท่าเดิม
40คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล404035ลดลง
41คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์101010เท่าเดิม
42คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย101010เท่าเดิม
43คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก303020ลดลง
44คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม101010เท่าเดิม
45คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์101010เท่าเดิม
46คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)01610ลดลง
47คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ – บริบาลทางเภสัชกรรม717575เท่าเดิม
48คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ – เภสัชกรรมอุตสาหการ808585เท่าเดิม
49คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล14012090ลดลง
50คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่858575ลดลง
51คณะเภสัชศาสตร์ มศว – บริบาลทางเภสัชกรรม202020เท่าเดิม
52คณะเภสัชศาสตร์ มศว – เภสัชอุตสาหการ202020เท่าเดิม
53คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ – บริบาลทางเภสัชกรรม101010เท่าเดิม
54คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์303030เท่าเดิม
55คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม – บริบาลทางเภสัชกรรม101010เท่าเดิม
56คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา1206010ลดลง
57คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม – บริบาลทางเภสัชกรรม202020เท่าเดิม
58คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ – บริบาลทางเภสัชกรรม201010เท่าเดิม
59คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ201515เท่าเดิม
60คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. – เภสัชกรรมอุตสาหการ0010ใหม่
61คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. – บริบาลทางเภสัชกรรม0010ใหม่

TPAT1 วิชาเฉพาะแพทย์ สอบอะไรบ้าง? สอบวันไหน?

 • TPAT1 สอบวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.65
 • มีเวลาทำข้อสอบ 3 พาร์ท รวม 3 ชม.15 นาที
  • พาร์ทเชาว์ปัญญา
   • สอบเวลา 08:30-09:45 น. (1 ชม.15 นาที)
  • พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์
   • สอบเวลา 09:55-10:55 น. (1 ชม.)
  • พาร์ททักษะการเชื่อมโยง
   • สอบเวลา 11:30-12:30 น. (1 ชม.)

กฏการคัดเลือกใช้เฉพาะ 3 หลักสูตร (แพทย์ ทันตะ เภสัช) ระบุไว้อย่างไร?

 • กฏนี้ใช้เฉพาะใน 3 หลักสูตรนี้เท่านั้น ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต , ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีกฏว่าหากผ่านการคัดเลือกและได้กดยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบนั้นๆ แล้ว ถึงแม้จะเปลี่ยนใจสละสิทธิ์ในภายหลังก็จะไม่สามารถยื่นสมัครหลักสูตรเดิมใน TCAS รอบต่อไปได้อีก (ยกเว้น สมัคร ม.เอกชน)
  • สละสิทธิ์ในสาขาแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
  • สละสิทธิ์ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาทันตแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
  • สละสิทธิ์ในสาขาเภสัชศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาเภสัชศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก

เด็กซิ่วที่จะสมัคร กสพท66 ต้องทำเรื่องลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนวันไหน?

 • กรณีที่ 1
  • ไม่ต้องทำเรื่องลาออกจากมหาวิทยาลัย
   • เป็นเด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ปี 1 มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ
   • เป็นเด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ปี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ ทุกหลักสูตร ยกเว้น*** (ต่อ)  
 • กรณีที่ 2
  • ต้องทำเรื่องลาออกจาก ม. ก่อนวันที่ : 25 เมษายน 2566 
   • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์
   • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
   • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
   • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จะซิ่ว สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • กรณีที่ 3
  • ต้องทำเรื่องลาออกจาก ม. ก่อนวันที่ : 10 กันยายน 2565 
   • เป็นเด็กซิ่วที่ลงทะเบียนเรียนปี 2 มหาวิทยาลัยของรัฐไปแล้ว หรือ
   • เป็นเด็กซิ่วที่เรียนเกินปี 1 (แต่ยังไม่ใกล้จบ) เป็นของรัฐ

ต้องการทราบสถิติคะแนนสอบ กสพท ดูได้จากที่ไหน?

 • สรุปภาพรวมทุกสถิติ “คณะแพทยศาสตร์” กสพท TCAS65 : คลิก
 • ประกาศคะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์ 2565 (สถิติย้อนหลัง 7 ปีล่าสุด) : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2565 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2564 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2563 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2562 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2559 : คลิก
 • คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2558 : คลิก

พบปัญหาหรือต้องการติดต่อสอบถาม กสพท โดยตรง ทำได้อย่างไร?

 • ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-4196446, 02-4196463
 • เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 • โทรสาร 02-4114142, 02-4196443
 • email: cotmes.info@gmail.com

ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กสพท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views