Follow us on

วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

วันที่โพสต์
engineer_chemical_vs_petroleum

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้น้อง ๆ  ที่อยากเข้าคณะนี้กัน ซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือ วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม นั่นเอง

1. วิศวะเคมี

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตต่าง ๆ และลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการอย่างปลอดภัยและประหยัด รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วย

อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต
 • วิศวกรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. วิศวะปิโตรเลียม

เรียนเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานในการพัฒนาประเทศ โดยจะศึกษาทั้งในด้านธรณีวิทยา ฟิสิกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่  ในการสำรวจและขุดเจาะแหล่งพลังงานที่อยู่ใต้พื้นดิน  การคำนวณความคุ้มค่าในการขุดเจาะ การควบคุมดูแลงานตามแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก่อนที่จะส่งไปโรงงานแปรรูป

อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรปิโตรเลียม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาเขตหลัก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

367 views