Follow us on

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (57)

เอาใจสาย “อยากเป็นครู” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? มาดูกัน

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่างคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน!

1. คณะครุศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  เน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเด็กอนุบาล ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กเล็ก
 • สาขาวิชาประถมศึกษา
  เน้นการสอนที่เด็กระดับป.1 – ป.6 การจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานของวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาวิชามัธยมศึกษา
  เน้นการสอนที่เด็กระดับม.1 – ม.6 ที่มีการเลือกสาขาที่ต้องการจะสอน ซึ่งไม่ต้องเรียนทุกวิชาโดยจะเป็นเนื้อหาที่ลึกมากขึ้น
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  เป็นครูแนะแนว ที่ไม่ได้เน้นการสอนวิชาการ แต่เป็นคนที่จะคอยแนะนำและให้คำปรึกษา เน้นเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียน การปรับพฤติกรรมผู้เรียน นั่นเอง
 • สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา
  เรียนวิชาทางธุรกิจและบริหาร เช่น การบัญชี การตลาด การเงิน ควบคู่ไปกับวิชาทางครุศาสตร์ไปด้วย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  เป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์การศึกษา และการใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ

————————————-

2. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 • สาขาวิชาวิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
  เน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการทำอาหาร ขนมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงเครื่องดื่มอีกด้วย
 • สาขาวิชาวิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
  เน้นการผลิตครูเพื่อทำการสอนในระดับอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ
 • สาขาวิชาวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  เป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์การศึกษา และการใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ
 • สาขาวิชาวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
  เน้นศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักวิชาการชั้นสูงได้
 • สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
  เน้นศึกษาความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งหลักภาษา ไวยากรณ์สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
 • สาขาวิชาสุขศึกษา
  เน้นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

————————————-

3. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
  เน้นการผลิตครูเพื่อทำการสอนในสายงานการช่างเป็นหลักได้ทั้งระดับปวช. และปวส.
 • สาขาวิชาวิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
  เน้นการผลิตครูเพื่อทำการสอนในระดับอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ
 • สาขาวิชาวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต
  เป็นการเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้ การเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • สาขาวิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  เน้นศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักวิชาการชั้นสูงได้
 • สาขาวิชาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
  เป็นครูแนะแนว ที่ไม่ได้เน้นการสอนวิชาการ แต่เป็นคนที่จะคอยแนะนำและให้คำปรึกษา เน้นเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียน การปรับพฤติกรรมผู้เรียน นั่นเอง
 • สาขาวิชาวิชาเอกการสอนภาษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษ
  เน้นศึกษาความรู้ทางภาษา ทั้งหลักภาษา ไวยากรณ์สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง

————————————-

4. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 • วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น
  เน้นศึกษาความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น ทั้งหลักภาษา ไวยากรณ์ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
 • วิชาเอกศิลปศึกษา
  เน้นสอนให้เป็นครูศิลปะ โดยจะต้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปะปฏิบัติ ไปพร้อมวิชาชีพครูอีกด้วย
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  เน้นเนื้อหาวิชาเรียนก็จะเกี่ยวกับวิชาดนตรีและวิชาชีพครูควบคู่กัน
 • วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
  เน้นการสอนที่เด็กระดับป.1 – ป.6 การจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานของวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
 • วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
  เน้นการสอนที่เด็กระดับอนุบาลถึงระดับป.1 – ป.6 ที่มีการการจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานไปด้วยกัน
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
  เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ เน้นการสอนการคิดเชิงระบบ การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งานได้

————————————-

5. คณะครุศาสตร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 • การศึกษาปฐมวัย
  เน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเด็กอนุบาล ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กเล็ก
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  เป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน การผลิตสื่อรายการโทรทัศน์การศึกษา และการใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ
 • สังคมศึกษา
  เน้นเนื้อหาวิชาเรียนก็จะเกี่ยวกับวิชาสังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  เน้นการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
 • ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  เน้นศึกษาความรู้ทางภาษา ทั้งหลักภาษา ไวยากรณ์สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
 • คณิตศาสตร์
  เน้นศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักวิชาการชั้นสูงได้

————————————-

6. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

 • การศึกษาปฐมวัย
  เน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเด็กอนุบาล ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์สำหรับเด็กเล็ก
 • การประถมศึกษา
  เน้นการสอนที่เด็กระดับป.1 – ป.6 การจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานของวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา
 • สังคมศึกษา
  เน้นเนื้อหาวิชาเรียนก็จะเกี่ยวกับวิชาสังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน
 • ภาษาไทย
  เน้นศึกษาความรู้ทางภาษาไทย ทั้งหลักภาษา การอ่านออกเสียงสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
 • ภาษาจีน
  เน้นศึกษาความรู้ทางภาษาจีน ทั้งหลักภาษา ไวยากรณ์สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
 • คณิตศาสตร์
  เน้นศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองเป็นนักวิชาการชั้นสูงได้

————————————-

ตัวช่วยพิชิตฝันคณะครุศาสตร์ TCASter Mock Exam (Pack ครุศาสตร์)
ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์)

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Exam
สนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุด
เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อน และพัฒนาก่อนสอบ เพราะพลาดรอบซ้อม ดีกว่าพลาดรอบจริง
สมัครได้เลยที่นี่ : https://tcaster.info/3TJfElC

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

501 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,428 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

664 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,288 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

927 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,362 views