Follow us on

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (60)

เอาใจสาย “อยากเป็นนักวิจัย” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้
วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝันการเป็นนักวิจัย จะมีที่ไหนเเปิดสอนบ้าง? มาดูกัน!

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานด้านนักวิจัยได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน!

สิ่งที่ควรรู้! ถ้าอยากเป็นนักวิจัย

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ “นักวิจัย” กันก่อน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

กลุ่มสายวิทย์ : เป็นนักวิจัยที่ทำงานในองค์กรวิทยาศาสตร์ในวงการอุตสาหกรรม อาหาร ความงาม

สถานที่ทำงาน

 • สถาบันวิจัย
 • มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
 • โรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างของกลุ่มคณะ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มสายศิลป์ : เป็นนักวิจัยสายภาษา จิตวิทยา การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคิดของผู้อื่นมากขึ้น

สถานที่ทำงาน

 • คลินิกรับปรึกษา
 • มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
 • องค์กรต่าง ๆ ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างของกลุ่มคณะ

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

—————————–

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มสายวิทย์

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาชีวเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาธรณีวิทยา
  • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาสัตววิทยา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลุ่มสายศิลป์

 • คณะอักษรศาสตร์
  • สาขาวิชาอักษรศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
  • สาขาวิชาปรัชญา
  • สาขาวิชาศิลปการละคร
  • สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาเกาหลี
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
  • สาขาวิชาภาษาสเปน
  • สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวรรณกรรมโลกและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาภาษารัสเซีย
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะจิตวิทยา
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

————————————-

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มสายวิทย์

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาสถิติ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาทคโนโลยีการเกษตร
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล

กลุ่มสายศิลป์

 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา
  • สาขาวิชาอังกฤษ–อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
  • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
  • สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
 • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  • สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ๊งภากรณ์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

————————————-

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มสายวิทย์

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาชีวเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาธรณีวิทยา
  • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
  • สาขาวิชาพันธุศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาสถิติ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
 • คณะประมง
  • สาขาวิชาประมง
 • คณะเกษตร
  • สาขาวิชาโภชนาการ
  • สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • คณะวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

กลุ่มสายศิลป์

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
  • สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาวรรณคดี สาขาวิชาวิชาเอกวรรณคดีไทย
  • สาขาวิชาวรรณคดี สาขาวิชาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

————————————-

4. ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam
ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี?

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Exam
สนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุด
เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อน และพัฒนาก่อนสอบ เพราะพลาดรอบซ้อม ดีกว่าพลาดรอบจริง
สมัครได้เลยที่นี่ : https://tcaster.info/3TJfElC

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

496 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,427 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

663 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,288 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

927 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,362 views