ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบสี่)
| | |

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบสี่)

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง และจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 67) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 และในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 68) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2566 ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง   วันที่จัดกิจกรรม 5 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 29 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนที่รับ 300 คน ค่าใช้จ่าย ฟรี คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ…

Petro Online Episode 16
| | |

Petro Online Episode 16

1. ชื่อโครงการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567-2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” 2.หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567 – 2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS…

Start Engin Road To Engineer : จุดประกายฝันสู่เส้นทางวิศวะ
| | |

Start Engin Road To Engineer : จุดประกายฝันสู่เส้นทางวิศวะ

💥⚡START ENGINE ROAD TO ENGINEER รุ่น 5 ค่ายแนะแนวสายวิศวะ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับเด็กวิทย์ ม.4-6 หรือสายศิลป์ สายอาชีพ หรือเทียบโอน ที่มีใจรักในสายวิศวะ 🎉เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 📅วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 🕤เวลา 09:00 – 15:30 น. 📍ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซ.แจ้งวัฒนะ 28 นนทบุรี 🔰ภายในแคมป์น้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรมมากมายที่จะช่วยไขข้อสงสัยว่าเราใช่สำหรับสายวิศวะหรือเปล่า !! ทุกข้อสงสัยสายวิศวะ จบครบในวันเดียว เรียนวิศวะเวิร์คมั้ย, วิศวะยังรุ่งหรือร่วง, วิศวะเรียนอะไร เอ็กซ์คลูซีฟ อัพเดทสาขาเปิดใหม่ ควบคลุมสาขาฮิต Civil Engineer, Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Modern Engineer,…