MSE CAMP#27 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร
| | |

MSE CAMP#27 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และกิจกรรมทำ Lab ออนไลน์ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 67 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ที่กำลังกำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 ในประเทศไทย สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ไม่น้อยกว่า 3.00 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี การรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2566 ขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์มทาง https://forms.gle/6qrMoMJx8Jmq7h8e8 และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด พร้อมแนบเอกสารใบ ปพ.1 : พ หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน…