TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
| | |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : CREAM TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
| | |

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 17 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 23 ม.ค. 66 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : 1 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 24 ต.ค. 66 – 20 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะที่เปิดรับสมัคร…

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
| | |

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 โควตา มทร.ธัญบุรี ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 12 ก.พ.–12 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 มี.ค. 66 สอบสัมภาษณ์ : 25 มี.ค. 66 ประกาศผลการสัมภาษณ์ : 1 เม.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS :…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 21 ก.พ. – 24 มี.ค. 66 (รูปแบบส่งรายชื่อนักเรียน) 21 ก.พ. – 7 เม.ย. 66 (รูปแบบสมัครด้วยตนเอง) ดำเนินการคัดเลือก : 22 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการรับสมัคร ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. – 9 ธ.ค. 65 ดําเนินการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์หรืออื่นๆ) : 24 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 30 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS :…

TCAS66  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
|

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ เปิดรับสมัคร : 1 ต.ค. – 23 ม.ค. 66 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 25 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์…

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Joe TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 มทร.ศรีวิชัย (วุฒิ ม.6) เปิดรับสมัคร : 14 พ.ย.65 – 10 ม.ค.66 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 13 ม.ค.66 ยื่นแฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์ : 22 ม.ค.66 ประกาศผลการสอบคัดเลือก : 3 ก.พ.66 ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์…

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
|

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 มิถุนายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 11 มิถุนายน 65 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องกล (ภาคปกติ) อุตสาหการ (ภาคปกติ) คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ภาคปกติ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์…

TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
| | |

TCAS65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลับมาอีกครั้งกับระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่การกลับมาในครั้งนี้นั้นพิเศษตรงที่ว่า ระเบียบการรับสมัครมาครบทุกรอบ ไม่ว่าจะเป็นรอบ 2 โควตา รอบ 3 แอดมิชชั่น และ รอบ 4 รับตรงอิสระ ซึ่งรอบ 4 นั้นเปิดโอกาสให้สมัครได้ถึง 2 ครั้งกันเลยทีเดียว และอีกอย่างคือคณะและสาขาที่เปิดรับสมัครนั้นมีให้เลือกหลากหลายสาขาตามความต้องการของน้องๆได้เลยจ้า น้องๆคนไหนสนใจอยากจะเรียนด้านไหน จะเลือกสมัครกันรอบไหน ให้เตรียมตัวกันให้พร้อมน้า ❣❣ กำหนดการคัดเลือกรอบ 2 โควตา เปิดรับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 65 ประกาศผลสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 65 ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ทปอ.) : 4 พฤษภาคม 65…