Petro Online Episode 16
| | |

Petro Online Episode 16

1. ชื่อโครงการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567-2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” 2.หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567 – 2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS…

Start Engin Road To Engineer : จุดประกายฝันสู่เส้นทางวิศวะ
| | |

Start Engin Road To Engineer : จุดประกายฝันสู่เส้นทางวิศวะ

💥⚡START ENGINE ROAD TO ENGINEER รุ่น 5 ค่ายแนะแนวสายวิศวะ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับเด็กวิทย์ ม.4-6 หรือสายศิลป์ สายอาชีพ หรือเทียบโอน ที่มีใจรักในสายวิศวะ 🎉เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 📅วันจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 🕤เวลา 09:00 – 15:30 น. 📍ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซ.แจ้งวัฒนะ 28 นนทบุรี 🔰ภายในแคมป์น้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรมมากมายที่จะช่วยไขข้อสงสัยว่าเราใช่สำหรับสายวิศวะหรือเปล่า !! ทุกข้อสงสัยสายวิศวะ จบครบในวันเดียว เรียนวิศวะเวิร์คมั้ย, วิศวะยังรุ่งหรือร่วง, วิศวะเรียนอะไร เอ็กซ์คลูซีฟ อัพเดทสาขาเปิดใหม่ ควบคลุมสาขาฮิต Civil Engineer, Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Modern Engineer,…